Παρασκευή 31 Μαΐου 2019

ΓΚΠ ΕΛΤΑ - Καταλογισμός ζημιάς

Όρος ΙΖ1

Καταλογισμός Ζημίας

1.  Ζημιές που γίνονται στον ΕΛΤΑ από υπαίτια πράξη ή παράλειψη υπηρεσιακού οργάνου είναι άμεσα  απαιτητές. Το  υπαίτιο  Προσωπικό  οφείλει  ...
πέραν  της  τυχόν  πειθαρχικής ευθύνης  του  καλούμενο  αρμοδίως  να  αποκαταστήσει  την  προξενηθείσα  ζημιά   στο  ακέραιο  εντός δύο  ημερών.

2.  Σε περίπτωση που το Προσωπικό δεν καταβάλει το ποσό της ζημιάς και εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε αδικήματα του Προσωπικού που έχουν σχέση με την παράγραφο 5 του όρου ΙΣΤ1 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε., το ποσό αυτό καταλογίζεται στον υπαίτιο υπάλληλο, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.

3. Ο καταλογισμός ζημίας γίνεται από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό  Συμβούλιο που λειτουργεί στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, στις Π.Υ.Ε.Τ. και στις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας  εφόσον  το ποσό  αυτό  δεν  υπερβαίνει  τις  δωδεκάμηνες  αποδοχές  του  υπαίτιου  υπαλλήλου.

4. Το Π.Υ.Σ.  μπορεί  να απαλλάξει, να καταλογίσει στο σύνολο  ή μερικώς  το  ποσό  της   ζημιάς  αφού  λάβει  υπόψη του το  βαθμό  υπαιτιότητας  του   υπαλλήλου  και  τις  γενικές  συνθήκες  κάτω  από  τις  οποίες  προξενήθηκε  η ζημιά. Στην περίπτωση καταλογισμού το Π.Υ.Σ. αποφασίζει σχετικά με τον αριθμό των δόσεων.

5.         Η καταλογιστική πράξη  του  οικείου  Π.Υ.Σ. υπόκειται σε αίτηση αναθεώρησης από τον υπάλληλο σε βάρος του οποίου έγινε ο καταλογισμός μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν της σχετικής καταλογιστικής πράξης.

6.Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες στην απόφαση του Π.Υ.Σ. ή η  απόφαση δεν τεκμηριώνεται επαρκώς, ο Οργανισμός μπορεί να 
ασκήσει αίτηση αναθεώρησης και η υπόθεση καταλογισμού να παραπεμφθεί στο ΣΚΖΠ, προκειμένου αυτό να την κρίνει σε δεύτερο βαθμό.
 Από τη σύνθεση του (ΣΚΖΠ) αποκλείονται εκείνοι που  συμμετείχαν  στο όργανο  που εξέδωσε την απόφαση κατά της οποίας ασκήθηκε αίτηση αναθεώρησης. Η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται στο Συμβούλιο αυτό ιεραρχικά.

7.         Το ΣΚΖΠ που λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία συγκροτείται ως εξής:

α.         Από έναν Γενικό Διευθυντή ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του άλλον Γεν. Διευθυντή.
β.         Από δύο Προϊσταμένους Υπηρεσιακών  Λειτουργιών στάθμης Διεύθυνσης ως μέλη, αναπληρούμενους από άλλους Προϊσταμένους Υπηρεσιακών  Λειτουργιών στάθμης Διεύθυνσης.
Τα μέλη των εδαφίων α’ και β’ της παρούσας παραγράφου καθώς και ο Γραμματέας ορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
γ.         Από δύο εκπροσώπους των εργαζομένων ως μέλη, οι οποίοι ορίζονται από την Π.Ο.Σ.Τ..
δ.         Εισηγητής στο παραπάνω Συμβούλιο είναι ο Προϊστάμενος του Τομέα Διοικητικού  και Κανονισμών, αναπληρούμενος από το νόμιμο αναπληρωτή του.
ε.         Γραμματέας στο παραπάνω Συμβούλιο είναι υπάλληλος της αρμόδιας για τους καταλογισμούς Υπηρεσιακής  Λειτουργίας της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων, με αναπληρωτή του άλλον υπάλληλο.

8.         Το ΣΚΖΠ εξετάζοντας σε δεύτερο βαθμό τις περιπτώσεις αιτήσεων αναθεώρησης κατά των αποφάσεων καταλογισμού των Π.Υ.Σ., σύμφωνα με τις παραγράφους 5 & 6 του παρόντος όρου, μπορεί οριστικά να απαλλάξει, να καταλογίσει στο σύνολο ή μερικώς το ποσό της ζημιάς, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό υπαιτιότητας και τις γενικές συνθήκες κάτω από τις οποίες προξενήθηκε η ζημιά, εγκρίνοντας ή τροποποιώντας ολικά ή μερικώς την απόφαση του αρμοδίου Π.Υ.Σ..

9.         Στην περίπτωση της παραγράφου  2 του παρόντος όρου  και εφόσον το ποσό της ζημιάς υπερβαίνει τις δωδεκάμηνες αποδοχές του υπαιτίου υπαλλήλου, ο οποίος αν και έχει κληθεί αρμοδίως σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος όρου αρνείται να καταβάλει το ποσό της ζημιάς, ο καταλογισμός της ζημιάς αυτής γίνεται από το ΣΚΖΠ με την παρακάτω διαδικασία.

10.       Το ΣΚΖΠ εξετάζοντας σε πρώτο βαθμό τις περιπτώσεις καταλογισμού ζημιών της παραγράφου 9 του παρόντος  όρου  μπορεί να απαλλάξει, να καταλογίσει στο σύνολο ή μερικώς το ποσό της ζημιάς, αφού λάβει υπόψη το βαθμό υπαιτιότητας του υπαλλήλου και τις γενικές συνθήκες κάτω από τις οποίες προξενήθηκε η ζημιά.

11.       Η καταλογιστική πράξη σε πρώτο βαθμό του ΣΚΖΠ υπόκειται σε αίτηση αναθεώρησης ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου από τον υπάλληλο σε βάρος του οποίου έγινε ο καταλογισμός, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής καταλογιστικής πράξης.

12.       Σε κάθε περίπτωση η υπόθεση καταλογισμού παραπέμπεται στον εξουσιοδοτούμενο με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου Γενικό Διευθυντή ο οποίος μπορεί :
α.) Να ασκήσει αίτηση αναθεώρησης υπέρ ΕΛΤΑ ενώπιον του Δ. Σ. εάν το κρίνει αναγκαίο για την προστασία των συμφερόντων του Οργανισμού εντός 30 ημερών.
β.) Να ακυρώσει την απόφαση καταλογισμού για παράβαση διάταξης ή μη τήρηση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή απόφαση επαναφέρεται στον εκδόσαντα την απόφαση για επανάληψη της διαδικασίας από το σημείο που εμφιλοχώρησε το ελάττωμα το οποίο επέφερε την ακύρωση.

13. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζοντας σε δεύτερο βαθμό τις περιπτώσεις καταλογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του παρόντος  όρου  μπορεί οριστικά να απαλλάξει, να καταλογίσει στο σύνολο ή μερικώς το ποσό της ζημίας καθώς και να τροποποιήσει τον αριθμό των δόσεων ή να αποφασίσει τη δικαστική διεκδίκηση της παραπάνω οφειλής για την προστασία των συμφερόντων του Οργανισμού αφού λάβει υπόψη του το βαθμό υπαιτιότητας και τις γενικές συνθήκες κάτω από τις οποίες προξενήθηκε η ζημία εγκρίνοντας ή τροποποιώντας ολικά ή μερικώς την απόφαση του αρμοδίου ΣΚΖΠ

14.       Η πράξη δεν εκτελείται κατά το χρόνο που διαρκεί η προθεσμία για υποβολή αίτησης αναθεώρησης, ή σε περίπτωση που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα τέτοια αίτηση μέχρι την έκδοση  της σχετικής απόφασης καθώς και στην περίπτωση της παραγράφου 6 του παρόντος   όρου.

15.       Η εκτέλεση της καταλογιστικής πράξης ενεργείται σε κάθε περίπτωση με μέριμνα του Οργάνου που εξέδωσε την πράξη, αφού καταστεί οριστική, επιφυλασσόμενων των διατάξεων του παρόντος όρου.

16.  Κάθε υπόθεση καταλογισμού εκδίδεται εγγράφως. Στην απόφαση αυτή μνημονεύονται  :
Ο τόπος και ο χρόνος έκδοσης.
Το όνομα και ο τίτλος του οργάνου που εκδίδει την απόφαση καταλογισμού.
Το όνομα, ο τίτλος και ο βαθμός του υπαλλήλου που κρίθηκε.
Τα πραγματικά περιστατικά που αποδεικνύουν τη προσγενομένη ζημία, ο χρόνος και ο τόπος που προξενήθηκε η ζημία το ποσό αυτής.
Οποιαδήποτε έγγραφη δήλωση του υπαιτίου υπαλλήλου.
Η αιτιολογία της απόφασης.
Ο καταλογισμός (ολικός ή μερικός) του υπαιτίου υπαλλήλου.
Ο αριθμός των δόσεων    ή
Η απαλλαγή αυτού         ή
Η δικαστική διεκδίκηση από πλευράς Οργανισμού της παραπάνω ζημίας.

17.       Το ποσό που καταλογίστηκε παρακρατείται τμηματικά σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνουν το 1/4 των μηνιαίων αποδοχών  με  εξαίρεση  τις  ζημιές  που  προκλήθηκαν  από  τους  οδηγούς  των  Υπηρεσιακών  αυτοκινήτων  που  δεν  μπορεί  να   υπερβαίνει  το   1/6   των  μηνιαίων   αποδοχών  τους.

18.       Καταλογισμός ζημίας στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιακών  Λειτουργιών στάθμης  Διεύθυνσης και των ανεξάρτητων Υπηρεσιακών  Λειτουργιών γίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΤΑ.

19.       Στις περιπτώσεις που το Προσωπικό δεν καταβάλει το ποσό της ζημιάς που οφείλεται στις περιπτώσεις πειθαρχικών αδικημάτων της παραγράφου 5 του όρου ΙΣΤ1 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε.   ,  μετά την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος όρου, η υπόθεση εισάγεται υποχρεωτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο, εξετάζοντας την εφαρμογή της παραγράφου 5 του  όρου ΙΣΤ18 , καταλογίζει το ποσό της προξενηθείσας ζημιάς, καθορίζοντας παράλληλα τον αριθμό των δόσεων ή εξουσιοδοτεί το αρμόδιο όργανο για τη δικαστική διεκδίκηση της παραπάνω οφειλής, προστατεύοντας σε κάθε περίπτωση τα συμφέροντα του οργανισμού. Τροποποίηση της παραπάνω απόφασης καταλογισμού δεν αποκλείεται, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την πορεία της υπόθεσης καταλογισμού καθώς και από την πειθαρχική διαδικασία της σχετικής υπόθεσης, για την προστασία των συμφερόντων του ΕΛΤΑ.

20.  Η υπόθεση υποχρεωτικά εισάγεται στο Δ.Σ. επιτρεπομένης της τροποποίησης οποιασδήποτε οριστικής απόφασης για ζημία που έχει υποστεί ο Οργανισμός κατά τις διατάξεις του παρόντος όρου, εάν σε οποιαδήποτε σημείο της πειθαρχικής διαδικασίας προκύψει ότι για τον καταλογισμό της ζημίας αυτής έπρεπε να εφαρμοστεί η παράγραφος 19 του παρόντος όρου , επειδή ο υπαίτιος διέπραξε πειθαρχικά αδικήματα της παραγράφου 5 του όρου ΙΣΤ1 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε., εφαρμοζομένης της διαδικασίας της παραγράφου 19 του παρόντος όρου.

21. Ζημία που προκλήθηκε από υπαίτια πράξη ή παράλειψη συμβασιούχου Προσωπικού παραπέμπεται στο ΣΚΖΠ το οποίο κρίνει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό για τον καταλογισμό της ζημίας, εκτός από τις περιπτώσεις που η ζημία προκλήθηκε από πειθαρχικά αδικήματα της παραγράφου 5 του όρου ΙΣΤ1, οπότε εφαρμόζεται η παράγραφος  19 του παρόντος  όρου .

22.- Καταλογισμός    της  ζημιάς  που  προκλήθηκε  από  υπαίτια   πράξη  των  οδηγών   των  Υπηρεσιακών   αυτοκινήτων   γίνεται  στις  περιπτώσεις   που  αποδεικνύεται  βαριά   αμέλεια   των   υπαιτίων   ή   επαναλαμβανόμενες  ζημιές    σε  σύντομο   χρονικό   διάστημα   από   τον  ίδιο  υπαίτιο. 

Όρος ΙΖ2
Παρακράτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων

1. Μισθοί που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως εκ παραδρομής ή αντίθετα με τις διατάξεις που ισχύουν, παρακρατούνται από τις αποδοχές μεταγενεστέρων μηνών. Η παρακράτηση ενεργείται σε μηνιαίες δόσεις, που δεν υπερβαίνουν σε κάθε περίπτωση το  1/4 των μηνιαίων  τακτικών αποδοχών.

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και όταν πρόκειται για οποιαδήποτε άλλη καταβολή που ενεργήθηκε αχρεωστήτως, εκτός αν άλλως ορίζεται.


Όρος ΙΖ3


Κανονιστική υπαγωγή Προσωπικού στις διατάξεις του ΙΖ Κεφαλαίου  

Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου υπάγεται το μόνιμο Προσωπικό ΕΛΤΑ.  Το συμβασιούχο  Προσωπικό υπάγεται   στις παραγράφους 1,2,17,19,20,21και22 του όρου ΙΖ1 του παρόντος κεφαλαίου .