Παρασκευή 31 Μαΐου 2019

Συλογική Σύμβαση 2013-2014

ΟΡΟΣ 1ος
Η παρούσα ΣΣΕ είναι η πρώτη συμφωνία που υπογράφεται μετά την πλήρη απελευθέρωση της Ταχυδρομικής Αγοράς στη
χώρα μας.
Είναι προφανές, ότι η πλήρης απελευθέρωση της Ταχυδρομικής Αγοράς στον ανταγωνισμό αποτελεί μια εξέλιξη καθοριστικής σημασίας για τον ΕΛΤΑ και η
μελλοντική του ανάπτυξη σε ένα τέτοιο περιβάλλον απαιτεί σημαντικές αλλαγές και αποφάσεις.
Με δεδομένο ότι ο ΕΛΤΑ είναι μια επιχείρηση έντασης εργασίας και ανθρώπων, όπως κάθε ταχυδρομική επιχείρηση στον κόσμο, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί, ότι οι επερχόμενες εξελίξεις δεν θα λειτουργήσουν σε βάρος των εργαζόμενων.
Με την υπογραφή της παρούσης ΣΣΕ εκφράζεται η βούληση Διοίκησης και Εργαζόμενων, μέσα από την τήρηση του θεσμικού πλαισίου, να εργαστούν από κοινού και απρόσκοπτα για  ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και υγειώς ανεπτυγμένο Ταχυδρομείο, το οποίο θα προσφέρει σε όλους τους κατοίκους της χώρας μας υψηλού επιπέδου και ποιότητας υπηρεσίες. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο ΕΛΤΑ βρίσκεται στη δίνη μιας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας η οποία δημιουργεί  ισχυρές πιέσεις στην ταχυδρομική αγορά.
Στρατηγικός στόχος  των δύο μερών είναι η βιωσιμότητα της εταιρείας και η διαφύλαξη με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο της κερδοφορίας της. Για το λόγο αυτό, όλες οι δυνάμεις του ΕΛΤΑ ενεργοποιούνται σε κοινή δράση για την επίτευξη της κερδοφορίας μέσω δύο βασικών κατευθύνσεων : α) αύξηση των εσόδων αξιοποιώντας όλες τις πηγές τους και β) δραστική περιστολή, όπου επιβάλλεται, των δαπανών της εταιρείας.
Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας λαμβάνονται υπόψη :
α)η  προσαρμογή της Εταιρείας  στις διατάξεις των νόμων που αφορούν στην  προστασία της Εθνικής Οικονομίας, στα επείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της δημοσιονομικής κρίσης, στην εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 κ.λ.π., όπως οι Ν. 3833/2010,  Ν. 3845/2010,  Ν. 3986/2011,  Ν. 4024/2011 και   Ν. 4093/2012  η εφαρμογή των οποίων συνιστά υποχρέωση του ΕΛΤΑ και στους οποίους ήδη έχει ανταποκριθεί,
β)ο  Ν. 4053/2012 ο οποίος ορίζει το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς στην Ελλάδα, με την πλήρη απελευθέρωση της οποίας από την 01.01.2013 προβλέπεται να επέλθουν σημαντικές αλλαγές σε επίπεδο ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητη η προσαρμογή όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και λειτουργιών στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών,
γ)οι σημαντικές αλλαγές που συντελούνται στον ταχυδρομικό κλάδο τόσο σε διεθνές, όσο και σε εθνικό επίπεδο, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ύφεση της ελληνικής οικονομίας. Η συνεχιζόμενη πτωτική τάση των ταχυδρομικών όγκων διεθνώς και η αυξανόμενη ηλεκτρονική υποκατάσταση σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στη χώρα μας αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τη δραστηριότητά της μέσα στα επόμενα χρόνια
δ)η μεγάλη ευκαιρία για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων σε σύγχρονες τεχνολογίες και υποδομές, με την ένταξη των ΕΛΤΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, συμβάλλοντας στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των υποδομών της Εταιρείας, στη μείωση του λειτουργικού κόστους, στην εισαγωγή νέων, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και γενικά, στη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πολίτες.
ε)το Συνολικό Πρόγραμμα Αναδιοργάνωσης που συνεχίζει να υλοποιεί η Εταιρία με άξονες τη διοικητική αναδιοργάνωση, την αναδιοργάνωση του δικτύου λιανικής, διανομής, διαλογής και διαβιβάσεων σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα περαιτέρω περιστολής των λειτουργικών δαπανών σε όλες τις φάσεις της παραγωγής και της διοίκησης.
στ)την ανάγκη προσαρμογής της επιχείρησης στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, τόσο του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος, όσο και αυτού της ταχυδρομικής αγοράς, με στόχο την τόνωση της εξωστρέφειάς της, την προσαρμογή του συνόλου των δράσεών της στην εξυπηρέτηση των πελατών της και την πρόβλεψη μηχανισμών άμεσης προσαρμογής τόσο με την υλοποίηση των νέων τεχνολογιών όσο και με την υιοθέτηση συστημάτων αξιολόγησης για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων.
ΟΡΟΣ 2ος
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Συστήνονται κοινές  επιτροπές ΕΛΤΑ – ΠΟΣΤ, με έργο :
α)την ενσωμάτωση στο πειθαρχικό δίκαιο του ΕΛΤΑ των νόμων της πολιτείας που είναι αναγκαστικού δικαίου.
β)την επικαιροποίηση των κανονισμών εκτέλεσης έργου για κάθε υπηρεσία του ΕΛΤΑ.
γ)τη διαμόρφωση συστήματος κινήτρων για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΕΛΤΑ.
δ)την αναμόρφωση του συστήματος στελέχωσης των θέσεων ευθύνης της εταιρείας
ε)την επεξεργασία, κωδικοποίηση και επικαιροποίηση διατάξεων των ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ και Κοινών Συμφωνιών, που έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα μεταξύ ΕΛΤΑ – ΠΟΣΤ.
Οι επιτροπές θα απαρτίζονται από στελέχη του ΕΛΤΑ και εκπροσώπους της ΠΟΣΤ.
Χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών των επιτροπών από την ημέρα υπογραφής της παρούσας ορίζεται, για τις επιτροπές με έργο (α) και (δ) ένας μήνας και για τις λοιπές επιτροπές ορίζεται το τρίμηνο.
ΟΡΟΣ 3ος
ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΕΛΤΑ
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προκειμένου να διαφυλάξουν τη θέση τους στην αγορά, την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους, έχουν σε εξέλιξη δέσμη μέτρων και λειτουργιών που αφορούν το σύνολο των λειτουργιών τους (εκπαίδευση, επενδύσεις, πωλήσεις, παραγωγή, ποιότητα) το σύνολο των οποίων θα ενσωματώνεται στον προγραμματισμό της εταιρείας, με στόχο την αύξηση των εσόδων και τη μείωση των δαπανών.
Προς τούτο :
α)Αναστέλλεται ο όρος 4 της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Προσωπικού ΕΛΤΑ ετών 2006-2007 καθώς και οι σχετικοί όροι μεταγενέστερων Κοινών Συμφωνιών, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η παρούσα, εκτός εάν με νεότερη συμφωνία επανενεργοποιηθεί νωρίτερα.
β)Το ποσό που δύναται να διατίθεται συνολικά κατ’  έτος στη θυγατρική εταιρία ΚΕΚ-ΕΛΤΑ Α.Ε για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην εκπαίδευση, κατάρτιση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και παρακίνηση του προσωπικού ΕΛΤΑ, συμπεριλαμβανομένων και των συγχρηματοδοτούμενων από την Ε. Ε.  προγραμμάτων, διαμορφώνεται από 0,50% σε 0,25% σε ποσοστό επί του κύκλου εργασιών του ΕΛΤΑ.
γ)Ο μισθός κάθε εργαζόμενου στα  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ  των μηνών Ιουλίου και Δεκεμβρίου 2013, Απριλίου, Ιουλίου  και  Δεκεμβρίου 2014, θα καταβληθεί μειωμένος, με ποσό ίσο του αντίστοιχου  χορηγούμενου στους ανωτέρω μήνες, επιδόματος  κανονικής άδειας,  δώρου Πάσχα και δώρου Χριστουγέννων. Η μείωση θα εμφανίζεται εκτός των τακτικών αποδοχών με την ένδειξη « ΕΣΣΕ 2013-2014.
ΟΡΟΣ 4ος
ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σύμφωνα με τον 5ο  όρο της από 15-12-2011 Κοινής Συμφωνίας  των ανωτέρω συμβαλλομένων μερών το προσωπικό της περίπτωσης Α (ΠΕ-ΤΕ) που συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς το 1ο Κύκλο – Βασικής Εκπαίδευσης του ΚΕΚ – ΕΛΤΑ μετατάχθηκαν συνολικά στον Κλάδο 1 Διοίκησης – Εκμετάλλευσης με αυτονόητη υποχρέωση την επιτυχή παρακολούθηση και των λοιπών τριών κύκλων σπουδών.
Οι κατά τα ανωτέρω, μετατασσόμενοι υπάλληλοι μετά την ένταξη τους στον Κλάδο 1 Διοίκησης – Εκμετάλλευσης υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς και τους άλλους τρεις κύκλους σπουδών για να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία στελέχωσης των θέσεων ευθύνης στάθμης τομέα και διεύθυνσης.
ΟΡΟΣ 5ος
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συμφωνείται η ενεργοποίηση και κοινή δράση όλων των δυνάμεων του ΕΛΤΑ για την υλοποίηση επενδύσεων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2013 - 2017.
Συγχρόνως θα προωθηθούν προγράμματα επενδύσεων άμεσης προτεραιότητας και απόδοση.
ΙΣΧΥΣ ΟΡΩΝ ΕΣΣΕ
α) Οι όροι προηγούμενων ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ και Κοινών Συμφωνιών εξακολουθούν να ισχύουν, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί και ενσωματώνονται στην παρούσα,  εφόσον δεν είναι αντίθετοι προς τους όρους της.
β) Η παρούσα ισχύει μέχρι 31/12/2014.