Παρασκευή 31 Μαΐου 2019

ΓΚΠ ΕΛΤΑ - Καθήκοντα και περιορισμοί ΠροσωπικούΌρος  ΙΕ1
Υποχρεώσεις Προσωπικού
  
Το  Προσωπικό  οφείλει:
1.- Πίστη  στους  νόμους  και   στο  Σύνταγμα  του  Κράτους.
2.- Να γνωρίζει τις διατάξεις των Κανονισμών του ΕΛΤΑ και ...
της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. καθώς και τις βασικές και ειδικές Εγκυκλίους και οδηγίες  και  είναι   υπεύθυνο  ενώπιον των Προϊσταμένων  του για την ευσυνείδητη εκπλήρωση των καθηκόντων που του ανατίθενται και την ακριβή εκτέλεση των εντολών που του  δίδονται. Να ικανοποιεί άμεσα και με ακρίβεια τα νόμιμα αιτήματα των πολιτών που άπτονται των καθηκόντων του στα πλαίσια των διατάξεων των κειμένων νόμων , Κανονισμών και της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε..
 Για κάθε αμφιβολία σχετικά  με την  έννοια  των  Κανονισμών,  Εγκυκλίων, οδηγιών κ.λ.π. πρέπει να ζητείται έγκαιρα η γνώμη των  Προϊσταμένων.

3.-Να εξυπηρετεί ευσυνείδητα τα συμφέροντα του ΕΛΤΑ και των Υπηρεσιών και Οργανισμών με τους οποίους συνεργάζεται ο ΕΛΤΑ και τα συμφέροντα των οποίων εξυπηρετεί με νόμο ή με σύμβαση  στα  πλαίσια  των διατάξεων των κειμένων νόμων και Κανονισμών.

4.- Να τηρεί την επαγγελματική εχεμύθεια σύμφωνα με τις κείμενες  διατάξεις, και  εφ΄  όλων  ανεξαιρέτως  των  υπηρεσιακών  υποθέσεων. Δεν  επιτρέπεται  χωρίς  ειδική  άδεια του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν Γενικού Διευθυντή η  χορήγηση  οποιωνδήποτε  πληροφοριών  εκτός  από  εκείνες  τις  οποίες  ο  αρμόδιος  υπάλληλος  είναι   υποχρεωμένος  λόγω  της  υπηρεσίας  του  να  παρέχει  στο  κοινό
 Ομοίως  δεν  επιτρέπεται  η  χωρίς  έγκριση  του  αρμόδιου  οργάνου  παράδοση  σε  πρόσωπα ξένα  προς  την  υπηρεσία    εγγράφων  ή  αντιγράφων ή αποσπασμάτων  αυτών,  κάθε  σχετική δημοσίευση, καθώς και η  χρήση   αυτών  από  το Προσωπικό σε  υποθέσεις  ιδιωτικής φύσης  επιφυλασσομένων  των  περιπτώσεων  των  προβλεπομένων από  τους   κείμενους νόμους,  διατάξεις,  Κανονισμούς κ.λ.π.

5.- Να τηρεί με ακρίβεια το ωράριο εργασίας που ορίζεται κάθε φορά.

6. -Να χρησιμοποιεί  την υπηρεσιακή του στολή, εφόσον  του  χορηγείται, όπως Εγκύκλιος του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζει κάθε φορά.

7.- Να διαφυλάσσει με επιμέλεια και σε καλή κατάσταση τα υπηρεσιακά έγγραφα, τα βιβλία, τα μηχανήματα τα  τροχοφόρα,  τα έπιπλα καθώς  και όλα τα παραδιδόμενα ή παρεχόμενα σ' αυτό είδη για την εκτέλεση της υπηρεσίας του, να παραδίδει αυτά σε καλή κατάσταση στον  αντικαταστάτη του  και να επιδεικνύει κάθε επιμέλεια για τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των υπηρεσιακών οικημάτων.

8.-Να αναφέρει αμέσως, κατ' αρχήν εγγράφως, στην Υπηρεσία, κάθε γεγονός  συναφές με τη διεξαγωγή γενικά του υπηρεσιακού έργου, που υπέπεσε στην αντίληψή του και το οποίο προξένησε ή μπορούσε να προξενήσει ζημιά στον ΕΛΤΑ ή στο Προσωπικό αυτού ή σε κάποιο τρίτο  με αφορμή  τη  διεξαγωγή του  υπηρεσιακού    έργου.

9.- Να αναφέρει αμέσως και εγγράφως  στην  υπηρεσία κάθε μεταβολή της προσωπικής  και  οικογενειακής του κατάστασης καθώς και την πρόσκλησή του στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και  την  ημερομηνία  κατά την  οποία υποχρεούται να καταταγεί.

10.- Να χρησιμοποιεί τα μεταφορικά μέσα που διατίθενται από την Υπηρεσία για την εκτέλεση του έργου του  εκτός  των  περιπτώσεων   που  προβλέπεται  διαφορετικά  από  άλλες  διατάξεις. Αδικαιολόγητη  άρνηση χρησιμοποίησης των  υπηρεσιακών  μέσων, αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρούσας  σύμβασης.Όρος ΙΕ2
        
Εκτέλεση Εντολών - Πρωτοβουλία

1. Το Προσωπικό είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του και για την νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών.

2.Το Προσωπικό οφείλει να υπακούει στις εντολές των Προϊστάμενων του.  Όταν όμως η εντολή που παίρνει αντίκειται στις διατάξεις και Εγκυκλίους του ΕΛΤΑ, οφείλει, πριν από κάθε εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως,  με τηλεγράφημα  ή  με  τηλεομοιοτύπημα επισημαίνοντας την αντίθεση αυτή και έπειτα να εκτελέσει την εντολή  αμέσως. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος  λόγω  της σοβαρότητας του αντικειμένου κρίνει ότι η εκτέλεση της εντολής μπορούσε να  προκαλέσει σοβαρότατους κινδύνους για τον ΕΛΤΑ, αναφέρει με τον παραπάνω τρόπο την αντίθεσή του και περιμένει νέα εντολή, κατά τους  παραπάνω τρόπους,  οπότε και εκτελεί πλέoν αυτή.  H  εκτίμηση  της  σοβαρότητας   των  συνεπειών από  την  εκτέλεση  της  εντολής γίνεται  με  ευθύνη  του  υπαλλήλου,  ο οποίος  και  υπέχει  πειθαρχική  ευθύνη  στην  περίπτωση  που  αποδειχθεί  ότι  δεν  συνέτρεχαν  οι  ως άνω  σοβαρότατοι  κίνδυνοι.

3. Υπάλληλος που διαφωνεί σε μια εντελλόμενη ενέργεια, που χρειάζεται  προσυπογραφή  ή θεώρησή  του, οφείλει να διατυπώσει τη διαφωνία του ενυπόγραφα στο σώμα του εγγράφου. Η διαφωνία η οποία εκφράζεται εκτός του σώματος του εγγράφου, ή η απλή παράλειψη προσυπογραφής, ή θεώρησης της εντελλόμενης ενέργειας,   δεν απαλλάσσει τον υπάλληλο αυτόν από την ευθύνη για την ενέργεια αυτή.

4. Το Προσωπικό οφείλει κατά την άσκηση των καθηκόντων του να αναπτύσσει την πρωτοβουλία που επιβάλλεται από τις συγκεκριμένες περιστάσεις, με σκοπό την έγκαιρη και προσήκουσα εκτέλεση του υπηρεσιακού έργου.

5. Κάθε φορά που το Προσωπικό βρεθεί σε αναπόφευκτη ανάγκη να πάρει με προσωπική του ευθύνη μέτρα που αντίκεινται σε υπηρεσιακές διατάξεις, οφείλει αμέσως να ενημερώσει σχετικά τον άμεσο Προϊστάμενό του, δικαιολογώντας την ενέργειά του.Όρος ΙΕ3
Ιεραρχία

1. Κάθε Προϊστάμενος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της τάξης  και της  πειθαρχίας  από  τους  υφισταμένους  του καθώς  και  για  την  ακριβή  και  κανονική  διεξαγωγή της  ανατιθέμενης    σ΄ αυτούς  υπηρεσίας,  σύμφωνα  με  τις ισχύουσες κάθε  φορά διατάξεις. Καθοδηγεί το Προσωπικό και απευθύνει  συστάσεις  και  συμβουλές  κατά  τον  προσφορότερο  τρόπο  για την καλύτερη απόδοση στην εργασία  σύμφωνα με  τους  Κανονισμούς,  οδηγίες και εγκύκλιες  διατάξεις του οργανισμού. Εποπτεύει την υλοποίηση των αποφάσεων για την εκπλήρωση των στόχων και των απαιτήσεων του  ΕΛΤΑ  παίρνοντας για το σκοπό αυτό όλα τα απαραίτητα μέτρα και αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα.

2. Οι Προϊστάμενοι υποχρεούνται να μεριμνούν ώστε το Προσωπικό τους να λαμβάνει κάθε φορά γνώση όλων των Εγκυκλίων που ισχύουν, των υπηρεσιακών οδηγιών, ανακοινώσεων και εντολών που έχουν σχέση με την εκτέλεση της υπηρεσίας.

3. Οι Προϊστάμενοι Υπηρεσιακών  Λειτουργιών υποχρεούνται να δηλώνουν ή να βεβαιώνουν με ακρίβεια και να μην αποκρύπτουν στοιχεία που αφορούν στον αριθμό του υπηρετούντος Προσωπικού δικαιοδοσίας τους και ιδίως στην ύπαρξη πλεονάζοντος Προσωπικού,  κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων και Εγκυκλίων οδηγιών,   ή  Προσωπικού  το  οποίο  δεν  αξιοποιείται  σύμφωνα   με  τις  εντολές  της   Διοίκησης  με αποτέλεσμα  να  υποαπασχολείται.

    4.  Οι  Προϊστάμενοι  Υπηρεσιακών  Λειτουργιών  υποχρεούνται   να  εκτελούν  άμεσα  τις  εντολές  των ιεραρχικών  Προϊσταμένων  τους  και  ιδίως  αυτές  που  αφορούν  στην  τοποθέτηση,  μετάθεση, απόσπαση,   ή  μετακίνηση  Προσωπικού   της  δικαιοδοσίας  τους, καθώς  και να προβαίνουν στην    άμεση  υλοποίηση  των  εντολών  της  Διοίκησης  σχετικά  με  την  αξιοποίηση  του  υπηρετούντος   Προσωπικού

    
    5.-Οι  Προϊστάμενοι   Υπηρεσιακών   Λειτουργιών   οφείλουν   να  συντάσσουν  με  αντικειμενικότητα  φύλλο  αξιολόγησης  για  το  Προσωπικό  που  υπάγεται   σ΄  αυτούς.

6. Το Προσωπικό υποχρεούται να αναφέρεται πάντοτε ιεραρχικά δια του αμέσου  Προϊσταμένου του. Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει επίσης να υποβάλλει κάθε αίτηση, ένσταση, παράπονο,  ή αναφορά για οποιοδήποτε θέμα. Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης ή ειδικών συνθηκών επιτρέπεται απευθείας  αναφορά του Προσωπικού σε ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια. Η απευθείας αυτή αναφορά συνιστά πειθαρχικό αδίκημα εάν δεν υπάρχει περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης, καθώς και αν έγινε υπέρβαση της ιεραρχίας σε βαθμό που δε δικαιολογείται από τις περιστάσεις. Αντίγραφα της αναφοράς πρέπει σε κάθε περίπτωση να κοινοποιεί ο ενδιαφερόμενος και στον άμεσο ιεραρχικό Προϊστάμενό του. Σε περίπτωση που  περάσει από την υποβολή της αναφοράς χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα πέντε ημερών χωρίς απάντηση, το Προσωπικό μπορεί να αναφερθεί για το θέμα αυτό απευθείας σε ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια με ταυτόχρονη ανακοίνωση στον ιεραρχικό Προϊστάμενό του.

7.-Οποιαδήποτε εισήγηση πρόταση ή καταγγελία υπαλλήλου που αποβλέπει στη βελτίωση των μεθόδων εργασίας, της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο κοινό, στη αύξηση της παραγωγικότητας ή των εσόδων του ΕΛΤΑ, στη μείωση των δαπανών του Οργανισμού κλπ, η οποία αδικαιολόγητα, κατά την άποψη του συντάκτη, δεν προωθήθηκε ιεραρχικά, υποβάλλεται απ’ ευθείας από τον ίδιο, στη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Διοίκησης , για τις περαιτέρω ενέργειες, με κοινοποίησή της στην Ομοσπονδία.
Όρος ΙΕ4
Συμπεριφορά Προσωπικού

1. Το Προσωπικό οφείλει να συμπεριφέρεται προς τους  ανωτέρους,  ομοιοβάθμους  και  υφισταμένους του  με ευγένεια και πνεύμα συνεργασίας.

2. Το Προσωπικό οφείλει κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών να συμπεριφέρεται με λεπτότητα, ευγένεια και προθυμία.

3. Το  Προσωπικό  οφείλει  εντός  και  εκτός  υπηρεσίας  να  επιδεικνύει  την  αρμόζουσα  κοινωνική    συμπεριφορά.


Όρος ΙΕ5
Απαγορεύσεις

Απαγορεύεται στο Προσωπικό πέρα από κάθε άλλη πράξη που αντιβαίνει στα γενικά και ειδικά καθήκοντά του:

1.Η απασχόληση από ιεραρχικά ανώτερο οποιουδήποτε υφισταμένου  Προσωπικού σε εργασίες ξένες προς την Υπηρεσία.

2. Η άσκηση κάθε κύριου επαγγέλματος ή πρόσθετου έργου και η συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια Ανωνύμων Εταιρειών, Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., και σε συμμετοχικές εταιρείες  χωρίς ειδική έγκριση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον  εξουσιοδοτημένο  απ΄  αυτόν  Γενικό  Διευθυντή.

3. Η χρησιμοποίηση ή παροχή πληροφοριών, τις οποίες το Προσωπικό κατέχει, ως εκ της υπηρεσίας του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων  αυτού  ή τρίτων.

4. Η  άμεση ή  έμμεση  συμμετοχή σε δημοπρασία ή προμήθεια ή άλλη συναλλαγή (ενοικίαση , πώληση κ.λ.π.) του ΕΛΤΑ, η ανάληψη μελετών του ΕΛΤΑ, εκτός αν αυτό επιτραπεί   με  απόφαση  του  Διοικητικού    Συμβουλίου.

5. Η επιδίωξη ή αποδοχή από το Προσωπικό οποιασδήποτε εύνοιας ή ανταλλάγματος, ή  δώρων  που παρέχονται από πρόσωπα των οποίων τις υποθέσεις κατά την ενάσκηση του υπηρεσιακού του έργου διαχειρίζεται ή πρόκειται να διαχειριστεί.

6. Η χρησιμοποίηση των οικημάτων του ΕΛΤΑ  για οποιοδήποτε σκοπό άσχετο προς την Υπηρεσία, εκτός αν υπάρχει ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η χρησιμοποίηση από το Προσωπικό της υπηρεσιακής ιδιότητας για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων αυτού ή τρίτων.                                                                    

8. Κάθε σχόλιο σε δοθείσες εντολές, εκδοθείσες αποφάσεις ή ληφθέντα μέτρα που γίνεται κατά τρόπο αντιυπηρεσιακό.

9. Η εξαφάνιση ή παραποίηση,  ή λήψη αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου κάθε εγγράφου, ιδίως εκείνων που συνδέονται με το συμφέρον του ΕΛΤΑ, ή με σκοπό  την κατάχρηση,  ή   οποιαδήποτε άλλη κολάσιμη πράξη ανεξάρτητα από το χρόνο τέλεσης   της.Όρος ΙΕ6
Ειδικός Υπηρεσιακός Έλεγχος

Ο ειδικός υπηρεσιακός έλεγχος ασκείται σε βάρος του Προσωπικού που ευθύνεται για τις παρακάτω υπηρεσιακές παραβάσεις:

α.- Για απλής μορφής υπηρεσιακές παραβάσεις που δεν επιφέρουν ηθική ή υλική βλάβη στον Οργανισμό.

β.- Για απλής μορφής απρεπή συμπεριφορά σε συνάδελφο.

γ.- Για καθυστερημένη υποβολή δικαιολογητικών ασθενείας.


δ.- Για πλημμελή ή μη έγκαιρη εκπλήρωση του καθήκοντος που δεν επέφερε ηθική ή υλική βλάβη στον Οργανισμό.

ε.- Για κάθε  απρεπές  σχόλιο σε δοθείσες εντολές, εκδοθείσες αποφάσεις ή ληφθέντα μέτρα που γίνεται κατά τρόπο αντιυπηρεσιακό.   Εξαιρείται   από   την  διάταξη  αυτή  κάθε  ενδεδειγμένος  τρόπος   που προβλέπεται  από  άλλες  διατάξεις.

στ.- Για τη μη άμεση και έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσίας από το Προσωπικό σχετικά με κάθε μεταβολή της προσωπικής και οικογενειακής του κατάστασης.


Ο ειδικός υπηρεσιακός έλεγχος μπορεί να επιφέρει:

α.- Έγγραφη παρατήρηση

β.- Κράτηση αποδοχών ίση με το ποσό του 1/4 ημερησίων αποδοχών μέχρι του ποσού των  αποδοχών τριών (3) ημερών.

3.- Η άσκηση του ειδικού υπηρεσιακού ελέγχου αποκλείει την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου για τις ίδιες παραβάσεις επιφυλασσομένης της παραγράφου 10γ του παρόντος  όρου.

4.- Οι προβλεπόμενες σύμφωνα με τα ανωτέρω κρατήσεις περιέχονται στο λογαριασμό αλληλεγγύης Προσωπικού ΕΛΤΑ.

5.- Αρμοδιότητα άσκησης ειδικού υπηρεσιακού ελέγχου έχουν οι   σύμφωνα με τον  όρο ΙΣΤ8 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. πειθαρχικοί προϊστάμενοι.

6.- Η κράτηση αποδοχών σύμφωνα με τον ειδικό υπηρεσιακό έλεγχο επιβάλλεται με έγγραφη απόφαση η οποία εκδίδεται ύστερα από κλήση του Προσωπικού σε έγγραφη παροχή εξηγήσεων στην οποία πρέπει να μνημονεύεται σαφώς η αποδιδόμενη υπηρεσιακή παράβαση.
Η μη υποβολή έγγραφης παροχής εξηγήσεων από τον υπαίτιο μέσα στην τασσόμενη προθεσμία εντός δύο (2) ημερών δεν κωλύει την έκδοση της απόφασης του ειδικού υπηρεσιακού ελέγχου.

7.- Στην απόφαση αναφέρονται:
α.  Το   ονοματεπώνυμο και  ο   βαθμός του ελεγχόμενου.

β. Η πράξη για την οποία ασκείται ο έλεγχος.

γ. Η υποβολή ή μη έγγραφης παροχής εξηγήσεων και οι  ισχυρισμοί του
υπαλλήλου.

δ.- Η  αιτιολογία  της  απόφασης  

ε.- Η  έγγραφη  παρατήρηση   ή   το ποσό  της κράτησης που επιβλήθηκε.
στ.- Το ονοματεπώνυμο και ο βαθμός του οργάνου που εξέδωσε την απόφαση.

8.- Η απόφαση κοινοποιείται στον ελεγχόμενο και αντίγραφα αυτής διαβιβάζονται στον πειθαρχικό Προϊστάμενο   αυτού που επέβαλε την κράτηση καθώς και στην Υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την μισθοδοσία του ελεγχόμενου και στη Διεύθυνση  Ανθρωπίνων  Πόρων.

9.- Ο ελεγχόμενος δεν δικαιούται να προσβάλει την απόφαση του ειδικού υπηρεσιακού ελέγχου.

10.- Ο πειθαρχικός προϊστάμενος του οργάνου που εκδίδει την απόφαση του ειδικού υπηρεσιακού ελέγχου δικαιούται μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που περιήλθε σε αυτόν η απόφαση να την ακυρώσει και να διατάξει την επιστροφή της κράτησης αν κατά την κρίσή του:

   α. Δεν έπρεπε να ασκηθεί έλεγχος.

  β. Υπάρχει παράβαση διάταξης ή μη τήρηση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή η υπόθεση  επαναφέρεται στον εκδόσαντα την απόφαση για επανάληψη της διαδικασίας από το σημείο που εμφιλοχώρησε το ελάττωμα το οποίο επέφερε την ακύρωση.

γ. Η αποδιδόμενη υπηρεσιακή παράβαση για την οποία ασκήθηκε ειδικός υπηρεσιακός έλεγχος συνιστά αδίκημα για το οποίο πρέπει να ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις τον όρο    ΙΣΤ2 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. .