Παρασκευή 31 Μαΐου 2019

ΓΚΠ ΕΛΤΑ - Παροχές ΠροσωπικούΌρος Η 1.

Αποδοχές

1.Το Προσωπικό αμείβεται με μηνιαίες αποδοχές. Οι αποδοχές καταβάλλονται τμηματικά την 1η και 16η ημέρα κάθε μήνα. Μπορεί, όμως, ν’ αποφασίσει το ...
Διοικητικό Συμβούλιο, οι αποδοχές να καταβάλλονται σε μικρότερα ή μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. και της ισχύουσας  νομοθεσίας το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει με απόφασή του το σύστημα αποδοχών που ισχύει κάθε φορά, καθώς και το ύψος των μισθών και κάθε είδους απολαβών του Προσωπικού.

3.-Ο κατώτερος μισθός (τακτικές αποδοχές )του μονίμου ή του δόκιμου Προσωπικού πλήρους απασχόλησης που  προσλήφθηκε ή προσλαμβάνεται στον ΕΛΤΑ σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 του Ν.2190/1994 και τα προσόντα ΠΕ-ΤΕ ,που προβλέπονται από τον όρο Γ3  της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. ,διαμορφώνεται  σε €1000/μήνα και του λοιπού  μονίμου ή δοκίμου Προσωπικού πλήρους απασχόλησης  σε € 600/μήνα. Η διαφορά μεταξύ του ανωτέρω ποσού και του μισθού του μισθολογίου ΕΛΤΑ  καταβάλλεται ως διαφορά εξομάλυνσης ,της οποίας  η καταβολή   συνεχίζεται μέχρι οι τακτικές αποδοχές να καλύψουν το παραπάνω ποσό. 


4. Στο μισθολόγιο Προσωπικού ΕΛΤΑ, ο μισθός είναι αποδεσμευμένος από το βαθμό και η αμοιβή βασίζεται σε μισθολογικά κλιμάκια. Η ένταξη του Προσωπικού στα Μ.Κ. γίνεται σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας και ανεξάρτητα από το βαθμό. Η βαθμολογική κλίμακα περιλαμβάνει είκοσι δύο (22) Μ.Κ., με αρχικό το 20ό και καταληκτικό το 1β Μ.Κ.
Η χορήγηση των Μ.Κ. γίνεται ύστερα από κρίση του Σ.Υ.Μ.Π..
Ο απαιτούμενος χρόνος για τη χορήγηση του επόμενου Μ.Κ. υπολογίζεται από την ημερομηνία που θεωρείται σαν γενική υπηρεσιακή αρχαιότητα μισθού.
Το μισθολόγιο χωρίζεται σε  υποστήλες, ανάλογες με τις βαθμίδες εκπαίδευσης (ΣΕ, ΓΕ, ΜΕ, ΑΡ, ΑΤ) στις οποίες εντάσσεται το Προσωπικό ανάλογα με τον Κλάδο που ανήκει και τα γραμματικά προσόντα που κατέχει.
Η μισθολογική εξέλιξη του Προσωπικού που  υπηρετούσε και ήταν ενταγμένο στους τότε κλάδους πριν την 01.03.85  γίνεται ως ακολούθως:
4.1. Για το   προσωπικό του Κλάδου 1 με προσόντα ΑΤ  και Διετούς Ταχυδρομικής Σχολής σε 18 ΜΚ από το 16ο ΜΚ έως το 1ΒΜΚ , όπως εμφανίζεται στην υποστήλη ΑΤ του παρακάτω πίνακα.
4.2. Για το   προσωπικό του Κλάδου 1 με προσόντα ΑΡ και Σχολής Βασικού Προσωπικού  και για όσους αποφοίτησαν από την ενλόγω Σχολή το έτος 1985   σε 18 ΜΚ από το 17ο ΜΚ έως το 1ΒΜΚ , παραλειπομένου του 2ου ΜΚ και χορηγουμένου του 1ου ΜΚ στα 30 χρόνια όπως εμφανίζεται στην υποστήλη ΑΡ του παρακάτω πίνακα.

4.3. Για το   προσωπικό των Κλάδων  2-7 και ΤΟΚ σε 18 ΜΚ από το 18ο ΜΚ έως το 1ο ΜΚ , όπως εμφανίζεται στην υποστήλη ΜΕ του παρακάτω πίνακα.

4.4.Προσωπικό του τότε Κλάδου Καθαριστριών    σε 16 ΜΚ από το 20ο ΜΚ έως το 5ο ΜΚ όπως εμφανίζεται στην υποστήλη ΣΕ του παρακάτω πίνακα.

5. Η ένταξη του Προσωπικού που  προσλήφθηκε μετά την 01.03.85  γίνεται απολύτως σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα του, όπως ορίζεται στις υποστήλες ΣΕ (Στοιχειώδης Εκπαίδευση), ΓΕ (Γυμνασιακή Εκπαίδευση νέου τύπου ), ΜΕ (Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμης σχολής), ΑΡ (Ανωτέρων Σχολών, Σχολής ΕΛΤΑ), ΑΤ (Ανωτάτων Σχολών) όπως προβλέπεται στις παρακάτω παραγράφους του παρόντος όρου.

α. Για την  ένταξη του προσωπικού των κλάδων 2-7 στις υποστήλες ΑΡ και ΑΤ, εφόσον έχει τα παραπάνω προσόντα, απαιτείται μετάταξη του προσωπικού αυτού στον Κλάδο Διοίκησης Εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε.
Υπάλληλοι του ΕΛΤΑ που έχουν τίτλους σπουδών Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής και δεν έχουν αποφοιτήσει από τη Σχολή Προσωπικού ΕΛΤΑ εντάσσονται στην υποστήλη ΜΕ και λαμβάνουν το επίδομα μεταγυμνασιακών σπουδών στο αντίστοιχο Μ.Κ. συν το χρονοεπίδομα και κατ’ ανώτατο όριο το 10ο Μ.Κ.

β. Το Προσωπικό του Κλάδου 1 κατατάσσεται ως ακολούθως:
-Οι απόφοιτοι Λυκείου κατατάσσονται στην υποστήλη ΑΡ και εξελίσσονται σε 18 Μ.Κ., από το 17ο μέχρι το 1α.

-Οι απόφοιτοι Σχολής ΕΛΤΑ μονοετούς φοίτησης και οι πτυχιούχοι των Ανωτέρων Σχολών κατατάσσονται στην υποστήλη ΑΡ και εξελίσσονται σε 18 Μ.Κ., από το 17ο μέχρι το 1Α   όπως εμφανίζεται στην υποστήλη ΑΡ του παρακάτω πίνακα.
 
 -Οι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, Ταχ. Σχολής διετούς φοίτησης και Σχολής ΤΤΤ κατατάσσονται στην υποστήλη ΑΤ και εξελίσσονται σε 18 Μ.Κ., από το 16ο μέχρι το 1Β όπως εμφανίζεται στην υποστήλη ΑΤ του παρακάτω πίνακα.

6. Οι τυφλοί υπάλληλοι του ΕΛΤΑ εντάσσονται στα κλιμάκια του μισθολογίου ΕΛΤΑ ανάλογα με τους τίτλους σπουδών  λόγω της ειδικής αναπηρίας τους, χωρίς αλλαγή καθηκόντων.
7.-ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ
01 03 1985    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1985
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ
01 03 1985 ΄Η ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Μ/Κ
ΣΕ
ΓΕ
ΜΕ
ΑΡ
ΑΤ
Μ/Κ
ΣΕ
ΓΕ
ΜΕ
ΑΡ
ΑΤ
20
0
20
0
19
2
019
2
018
4
2
0


18
4
2
0


17
6
4
2
0

17
6
4
2
0

16
8
6
4
2
0
16
8
6
4
2
0
15
10
8
6
4
2
15
10
8
6
4
2
14
12
10
8
6
4
14
12
10
8
6
4
13
14
12
10
8
6
13
14
12
10
8
6
12
16
14
12
10
8
12
16
14
12
10
8
11
18
16
14
12
10
11
18
16
14
12
10
10
20
18
16
14
12
10
20
18
16
14
12
9
23
20
18
16
14
9
23
20
18
16
14
8
26
22
20
18
16
8
26
22
20
18
16
7
29
24
22
20
18
7
29
24
22
20
18
6
32
26
24
22
20
6
32
26
24
22
20
5
34
28
26
24
22
5
34
28
26
24
22
4

30
28
26
24
4

30
28
26
24
3

32
30
28
26
3

32
30
28
26
2

34
32

28
2

34
32
30
28
1


34
30
30
1


34
32
3032
3234
3234
34
348. Επιφυλασσομένης της διάταξης της παραγράφου 5α του παρόντος όρου Υπάλληλοι ΕΛΤΑ που αποκτούν τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους από το Κράτος, επανεντάσσονται από της ημερομηνίας προσκόμισης του τίτλου σπουδών σε ανάλογη υποστήλη και ανάλογο Μ.Κ. του μισθολογίου, υπολογιζόμένου του χρόνου επανένταξης από την ημερομηνία της αρχικής πρόσληψής των, σύμφωνα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας.

9. . Ο απαιτούμενος χρόνος για τη χορήγηση του επόμενου Μ.Κ., υπολογίζεται από την ημερομηνία που θεωρείται σαν γενική υπηρεσιακή αρχαιότητα μισθού.

10. Στο Προσωπικό του ΕΛΤΑ που αμείβεται με το μισθολόγιο ΕΛΤΑ, χορηγείται επίδομα χρόνου υπηρεσίας επί του βασικού μηνιαίου μισθού ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας του:


Χρόνια υπηρεσίας                    Επίδομα
1                                               20%
3                                               25%
5                                               30%
7                                               35%
9                                               40%
11                                             45%
13                                             50%
15                                             55%
17                                             60%
19                                             63%
21                                             66%
23                                             69%
25                                             72%
27                                             75%
29                                             78%
31                                             80%
33                                             82%

10.1. . Ο απαιτούμενος χρόνος για τη χορήγηση του επόμενου χρονοεπιδόματος., υπολογίζεται από την ημερομηνία που θεωρείται σαν γενική υπηρεσιακή αρχαιότητα μισθού.

10.2. Ολόκληρος ο χρόνος της γενικής υπηρεσιακής αρχαιότητας, λογίζεται ότι διανύθηκε στον Κλάδο, όπου ανήκει ο κάθε υπάλληλος.   

10.3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθοριστεί ότι η χορήγηση των επιδομάτων χρόνου υπηρεσίας πραγματοποιείται μέσα στον Ιανουάριο του επομένου έτους, απ’ αυτό κατά το οποίο συμπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις χορήγησης, ανατρέχει όμως πάντοτε, από άποψη χρόνου και καταβολής διαφοράς, στην ημερομηνία συμπλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης κάθε φορά.

10.4. Σε περίπτωση που αποχωρήσει Προσωπικό από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, του χορηγείται κατά την αποχώρηση το χρονοεπίδομα για το οποίο έχουν ήδη συμπληρωθεί οι προϋποθέσεις χορήγησης.

11.  Για το Προσωπικό του ΕΛΤΑ μόνιμο ή με σύμβαση αορίστου χρόνου, που υπάγεται στις διατάξεις του  όρου Α3 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε.,   αμείβεται με τις ομοιοεπαγγελματικές ή κλαδικές συμβάσεις  ως εξής.

11.1. Προσωπικό, που αμείβεται με άλλες συμβάσεις εκτός Ε.Σ.Σ.Ε. ΕΛΤΑ, δηλώνει το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους εάν επιθυμεί ν’ αμείβεται με ομοιοεπαγγελματικές ή κλαδικές συμβάσεις αμιγώς ή με τις Ε.Σ.Σ.Ε. ΕΛΤΑ .

11.2.-Στην περίπτωση μη υποβολής της παραπάνω δήλωσης, το Προσωπικό που εμπίπτει στις ρυθμίσεις του όρου αυτού θα αμείβεται αμιγώς με το μισθολόγιο του ΕΛΤΑ.

11.3.-Σε καμία περίπτωση  δεν χορηγείται  στο παραπάνω  προσωπικό που επέλεξε ν’ αμείβεται με ομοιοεπαγγελματικές ή κλαδικές συμβάσεις αμιγώς οποιαδήποτε παροχή  προβλέπεται από την παρούσα Ε.Σ.Σ.Ε.

12. Το σύνολο των τακτικών μηνιαίων αποδοχών σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο του μισθού ασφαλείας της Γενικής Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

13. Πλήρεις αποδοχές οφείλονται στο Προσωπικό μόνο για τον χρόνο κατά τον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του ή βρίσκεται σε άδεια με αποδοχές.

13.1. Το ήμισυ των αποδοχών χορηγείται σε περίπτωση που  Προσωπικό τεθεί σε αργία και προσωρινή απόλυση εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον όρο ΙΣΤ 18  της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε..
Οι αποδοχές των χωρίς άδεια ημερών απουσίας παρακρατούνται, άσχετα με την άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης για το λόγο αυτό.

14. Η αξίωση για καταβολή αποδοχών αρχίζει από την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας.
Στις περιπτώσεις οικογενειακού, πτυχιακού και επιδόματος πολεμιστή, η αξίωση καταβολής αρχίζει από τότε που γεννήθηκε το δικαίωμα, με την προϋπόθεση ότι τα σχετικά δικαιολογητικά υποβλήθηκαν στον ΕΛΤΑ  μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος με αυτό που γεννήθηκε το δικαίωμα, διαφορετικά τα επιδόματα χορηγούνται από την 1η Ιανουαρίου του έτους μέσα στο οποίο υποβλήθηκαν τα ως άνω δικαιολογητικά. 
Το ίδιο εφαρμόζεται αναλογικά και προκειμένου για οποιεσδήποτε παροχές, οι οποίες βασίζονται σε αναγνώριση  χρόνου υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε..
Στις θέσεις ή στα Γραφεία που χορηγούνται πρόσθετες αμοιβές,  γίνεται υποχρεωτική εναλλαγή του Προσωπικού

15.- Το Προσωπικό του ΕΛΤΑ δεν δικαιούται  να εκχωρεί μισθούς, διαφορές μισθών ή επιδομάτων ή άλλων εισοδημάτων , που προκύπτουν από όρους των Ε.Σ.Σ.Ε., σε τρίτους. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και τιμωρείται τουλάχιστον με πρόστιμο τριών μηνών και αποκλείει το Προσωπικό αυτό από τις σχετικές ρυθμίσεις των Ε.Σ.Σ.Ε..
.


16.-Προσωρινοί υπάλληλοι του οργανισμού, που υπηρετούσαν από 1-1-1999, αμείβονται ανάλογα με το μισθολόγιο του ΕΛΤΑ από 01.07.99 (χωρίς αναδρομικές απαιτήσεις), σύμφωνα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους και τα τυπικά προσόντα τους.17.-Οικογενειακό επίδομα

Στο Προσωπικό του ΕΛΤΑ χορηγείται οικογενειακό επίδομα το οποίο υπολογίζεται στο σύνολο των τακτικών αποδοχών  ως  ακολούθως:
Α) Επίδομα γάμου: ποσοστό 13%.
Το επίδομα γάμου χορηγείται σε έγγαμους, άγαμους γονείς, στους διαζευγμένους και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας.
Β) Επίδομα τέκνων:
Β.1) Ποσοστό 5% για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά.
Β.2) Ποσοστό 8,5% για το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο και καταβάλλεται μέχρι να συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις διακοπής τους.
Β.3) Για ανάπηρα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω προσαυξάνεται το ανωτέρω ποσοστό κατά 50%.


Το  ανωτέρω    για  τα  τέκνα    οριζόμενο  οικογενειακό   επίδομα   χορηγείται   και   στους  άγαμους  γονείς   καθώς  και   για  τα  προϋπάρχοντα  του  γάμου   τέκνα   του  Προσωπικού  ή  της   συζύγου  του,   εφόσον  η  συντήρηση   τους  βαρύνει  κατά   κύριο  λόγο   το  Προσωπικό  αυτό  και   συνοικούν   μαζί  του.
Σε  περίπτωση   χωρισμού   συζύγου  που  και  οι  δύο  είναι   υπάλληλοι   του   ΕΛΤΑ  το  εν  λόγω   επίδομα   χορηγείται  στον   υπόχρεο  για τη  διατροφή  τους.
Το  οικογενειακό   για  τα  τέκνα   επίδομα   παύει να  χορηγείται   μόλις  αυτά  συμπληρώσουν  το    20ο   έτος  της   ηλικίας  τους  εκτός  αν:

α.- Πρόκειται   για  τέκνα    τα  οποία   με  αρμόδια   ιατρική  πιστοποίηση   είναι  ανίκανα   για    εργασία  λόγω  σωματικής  ή πνευματικής  νόσου.
Με  απόφαση   του   Διοικητικού Συμβουλίου   καθορίζεται   ο  τρόπος   διαπίστωσης   της    ανικανότητας   λόγω  σωματικής  ή πνευματικής   νόσου.

β.-  Πρόκειται   για  τέκνα  που  αποδεδειγμένα   σπουδάζουν.
Στην  περίπτωση  αυτή  το  επίδομα   παύει  να  χορηγείται   μόλις  τα  τέκνα  συμπληρώσουν  το   21ον  έτος  της  ηλικίας  τους.
Ειδικότερα,  εάν  πρόκειται  για  τέκνα   που  αποδεδειγμένα  σπουδάζουν   σε   Ανώτερες   ή  Ανώτατες  Σχολές  της  ημεδαπής   ή  της  αλλοδαπής,  για τις  οποίες  απαιτείται   ως  εισαγωγικό  προσόν τουλάχιστον  απολυτήριο   Λυκείου  ή  άλλης  ισότιμης  Σχολής,  το  επίδομα  που  χορηγείται   διαδοχικά   για   οσεσδήποτε  Σχολές    παύει  κάθε  φορά   που  θα  συμπληρωθεί   ο  προβλεπόμενος  χρόνος  μέσα  στον  οποίο   θα  ήταν  δυνατό   να  περατωθούν   οι  σπουδές  σε  κάθε  Σχολή,  σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  που  τη διέπει  και  πάντως  το  βραδύτερο   μόλις  το τέκνο   συμπληρώσει  το   25ο  έτος  της  ηλικίας  του.
Το οικογενειακό επίδομα  χορηγείται, στους εργαζόμενους που έχουν παιδιά,  τα οποία ακολουθούν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε δημόσια πανεπιστήμια ή σε ισότιμα ιδρύματα του εξωτερικού και για όσα είναι τα έτη του προγράμματος, ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών.
Σε  κάθε  περίπτωση   το  για  τα  τέκνα   επίδομα   παύει  να  χορηγείται   αν   έλθουν  αυτά  σε  γάμο  ή  αν   αναλάβουν   εργασία   ή  αποκτήσουν  δικό τους   εισόδημα   ή  για  οποιαδήποτε   άλλη   αιτία   δεν  διατρέφονται  απ΄  το  γονέα    που  λαμβάνει   το  οικογενειακό  επίδομα.
18.-Πτυχιακό Επίδομα


1.-Το επίδομα πτυχίου είναι ποσοστιαίο και υπολογίζεται στο κατεχόμενο κλιμάκιο και χρονοεπίδομα με ανώτατο όριο κλιμακίου το 10ο.

2.-Το επίδομα πτυχίου χορηγείται στο μόνιμο Προσωπικό όλων των Κλάδων, που κατέχει πτυχία Ανωτέρων ή Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού καθώς και για τους πτυχιούχους επαγγελματικών Σχολών  του ΕΛΤΑ (Σχολές Βασικού Προσωπικού, Διετής) σύμφωνα με τα μεταλυκειακά έτη σπουδών ως εξής:
α)  7% για  1 έτος μεταλυκειακών σπουδών.
β)14% για  2 έτη             » 
γ)19%        3   »               »
δ)24%    »  4   »               »   
Στους κατόχους τίτλων από Σχολές της αλλοδαπής ή ισοτιμία με τους αντίστοιχους τίτλους της ημεδαπής καθορίζεται με απόφαση του ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ.

3.-Για τους υπαλλήλους που κατέχουν πτυχίο ξένων γλωσσών χορηγείται επίδομα πτυχίου σύμφωνα με τη βαθμίδα των τίτλων και συγκεκριμένα 7% για τα πτυχία πρώτης βαθμίδας και 14% για τα πτυχία δεύτερης βαθμίδας.

4.-Το πτυχιακό επίδομα χορηγείται και στο ορισμένου και αορίστου χρόνου Προσωπικό με την συμπλήρωση 6 μηνών υπηρεσίας στον Οργανισμό.
Στο δόκιμο όμως  ή συμβασιούχο Προσωπικό που προσλαμβάνεται με τυπικό            προσόν, τίτλο μεταλυκειακών σπουδών χορηγείται το επίδομα πτυχίου από την ημερομηνία πρόσληψης.
5.-Σε περίπτωση που κάποιος υπάλληλος κατέχει περισσότερα από ένα πτυχία, λαμβάνεται υπόψη μόνο το ανώτερο.

6.-Στο Προσωπικό που έχει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών με διάρκεια φοίτησης άνω τους έτους, χορηγείται επιπλέον επίδομα  (μεταπτυχιακό)  5% το οποίο υπολογίζεται όπως και το επίδομα μεταλυκειακών σπουδών.


                                               

 

 

19.-   Επίδομα Πολεμιστού


Α. Στους τιμηθέντες με αριστείο ανδρείας ή πολεμιστού  Σταυρού ή προαχθέντες για ανδραγαθία, άσχετα από το χρόνο της στρατιωτικής τους υπηρεσίας
Β. Στους ανάπηρους και τραυματίες πολέμου , άσχετα από το χρόνο της στρατιωτικής τους υπηρεσίας
Γ. Σε όσους έχουν την κατά το 1799/1942 Ν.Δ «περί μέτρων προστασίας των αναπήρων πολέμου οπλιτών εν γένει» ιδιότητα.
Δ. Σε όσους έχουν πολεμική υπηρεσία στη ζώνη των πρόσω 6 τουλάχιστον μήνες ή 5 μήνες προκειμένου περί του πολέμου 1940-41 (Αλβανικό Μέτωπο, Κρήτη κ.λ.π).
Ε. Σε όσους μετείχαν σε εκστρατευτικά Σώματα της Ελλάδας που εξήλθαν από τα όρια της Χώρας.
Στ. Σε όσους έχουν την ιδιότητα του αγωνιστού Εθνικής Αντίστασης κατά την έννοιαν και τις προϋποθέσεις του Ν.Δ 179/69 και του Νόμου 1285/1982.

Χορηγείται μία προσαύξηση 7% για τις περιπτώσεις Α,Β,Γ,Δ,Ε και 15% στην περίπτωση ΣΤ  επί του βασικού μισθού του εκάστοτε  κατεχομένου Μισθολογικού κλιμακίου ανεξάρτητα και επί πλέον της προσαύξησης του χρονοεπιδόματος . Η προσαύξηση της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζεται εκ νέου εάν στο ίδιο πρόσωπο συντρέχουν περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω ιδιότητες.20.-Μηχανογραφικό επίδομα


1.     Στους Υπαλλήλους της Δ/νσης Πληροφορικής οι οποίοι κατά την αρχική τους πρόσληψη είχαν χαρακτηρισθεί ως Αναλυτές Συστημάτων – Αναλυτές Εφαρμογών  Η/Υ Δευτεροβάθμιας και ως Χειριστές Computers Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στους οποίους είχε χορηγηθεί με την ατομική σύμβαση εργασίας μηχανογραφικό επίδομα, χορηγείται μηνιαία παροχή 12% στο εισαγωγικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους και στο κατεχόμενο χρονοεπίδομα με ανώτατο όριο υπολογισμού του το χορηγούμενο στα 13 έτη υπηρεσίας και για όσο χρόνο παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο έργο από την παραπάνω Δ/νση.
2.     Στους δικαιούχους της παραπάνω παροχής περιλαμβάνονται και οι υπάλληλοι άλλων Κλάδων που εκτελούν το ίδιο έργο στην Δ/νση Πληροφορικής.
3.     Το μηχανογραφικό επίδομα αποτελεί μέρος των τακτικών αποδοχών.
4.     Στους υπαλλήλους της Δ/νσης Πληροφορικής που απασχολούνταί με το έργο εισαγωγής στοιχείων (DATA ENTRY) χορηγείται μηχανογραφικό επίδομα 12% στο εισαγωγικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους και στο κατεχόμενο χρονοεπίδομα με ανώτατο όριο υπολογισμού το χορηγούμενο στα 13 έτη υπηρεσίας με την προϋπόθεση ότι απασχολούνται στο έργο εισαγωγής στοιχείων (DATA ENTRY) στη Δ/νση Πληροφορικής.
Το επίδομα DATA ENTRY δεν θεωρείται τακτικές αποδοχές, δεν χορηγείται στο επίδομα εορτών και αδείας και περικόπτεται για κάθε ημέρα απουσίας του δικαιούχου.
21.-Έξοδα   κίνησης


Στο  μόνιμο,   δόκιμο  και  με  σύμβαση   αορίστου     ή   ορισμένου  χρόνου  Προσωπικό  καθώς  και  στο   απασχολούμενο  με  σχέση  εντολής    χορηγείται  επίδομα  εξόδων   κίνησης   που ανέρχεται στο ποσό των 27 ευρώ μηνιαίως. 


22.-Επίδομα  Διαχειριστικών    Λαθών


Στο  Προσωπικό   που   απασχολείται   κατά  πλήρες   ωράριο   ή  τουλάχιστον  κατά  κύριο   έργο  με  τη    διαχείριση   χρημάτων   και  συμπληρώνει  φύλλο  ταμείου καθώς και στους Κεντρικούς Διαχειριστές    ΑΗΕΠ και Ενσήμων χορηγείται   επίδομα   διαχειριστικών  λαθών   που  ανέρχεται  στο ποσό  των  30 ευρώ  μηνιαίως.


23.-Αποζημίωση   Εκμετάλλευσης


Στο    Προσωπικό   του   Οργανισμού  στο  οποίο    δε   χορηγείται  αποζημίωση   θέσης  ευθύνης    χορηγείται   αποζημίωση   εκμετάλλευσης   υπολογιζόμενη    ως  εξής:
α.-Στο  Προσωπικό   που  απασχολείται  σε   Μονάδες  Ταχυδρομικού  ΄Εργου  σε  ποσοστό   8%  επί  του   10ου  Μ.Κ.
β.- Στο  Προσωπικό   που  απασχολείται  σε  Κ. Υ.   και στις  έδρες   των  Π. Δ. σε  ποσοστό   4%  επί του   10ου   Μ.Κ.
Για  κάθε  μέρα   απουσίας   για   οποιαδήποτε  λόγο   περικόπτεται   το  1/22.


 24.- Επίδομα   Άσκησης   Διοίκησης


Στο Προσωπικό που καταλαμβάνει θέση ευθύνης σύμφωνα με τις  διατάξεις  του κεφαλαίου ΣΤ περί   στελέχωσης της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε.,  παρέχεται αποζημίωση η οποία αναφέρεται στο Συμβόλαιο Διαχείρισης (Σύμφωνο Στόχων) , που προβλέπει ο όρος ΣΤ7 του εν λόγω κεφαλαίου  και το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΤΑ, ύστερα από συζήτηση  με τη  Π.Ο.Σ.Τ. και δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε άλλη αποζημίωση για τη θέση ευθύνης.
  Στους        Προϊσταμένους στάθμης    κατωτέρας   Τμήματος     περιλαμβανομένων     των   Προϊσταμένων   Ταχ.  Γραφείων   με  Προσωπικό  κάτω  των  πέντε  (5)  ατόμων   και  με  Προσωπικό   άνω  των  πέντε  (5)  ατόμων  αντίστοιχα , των   Προϊσταμένων   των  γραμματειών    των    Διευθύνσεων    της  Κεντρικής  Υπηρεσίας,     των   Προϊσταμένων   των   Υπηρεσιών   Εσωτερικής   Διάρθρωσης,    των   Βοηθών   Προϊσταμένων   Υπηρεσιακών   Λειτουργιών    και των  Βοηθών   Προϊσταμένων    Τμημάτων   Εσωτερικής  Διάρθρωσης  των  Μονάδων   Ταχ.  έργου    χορηγείται   επίδομα  άσκησης  Διοίκησης κατ΄ αντίστοιχο τρόπο  (πλην του συμφώνου στόχων)  σύμφωνα  με τις  διατάξεις της παρούσας,  για   τη  στελέχωση  των  θέσεων    Προϊσταμένων    Υπηρεσιακών    Λειτουργιών του  οποίου   το  ύψος       καθορίζεται    με  απόφαση  του Διοικητικού  Συμβουλίου.


25.-Επίδομα Μηχανοκίνησης                

Α.-Η τιμή αποζημίωσης των μηχανοκίνητων αστικών και αγροτικών δρομολογίων ανά διανυόμενο χιλιόμετρο (καύσιμα – λιπαντικά, απόσβεση κεφαλαίου) θα είναι διαφορετικά για αυτοκίνητο, για μοτοσικλέτα και για μοτοποδήλατο και είναι ενιαία για όλη τη χώρα. Για τον υπολογισμό της θα λαμβάνεται υπόψη η μέση τιμή (απλή αμόλυβδη βενζίνη ) που διαμορφώνεται από την ανώτερη και κατώτερη τιμή όλων των ζωνών της χώρας, όπως αυτές καθορίζονται και προσδιορίζονται από το Υπουργείο Εμπορείου κατά  το πρώτο δεκαήμερο των μηνών Ιανουαρίου και Ιουνίου κάθε έτους. Το ποσοστό της αναπροσαρμογής , που θα προκύπτει κατά τον ανωτέρω υπολογισμό , θα υπολογίζεται στην προηγούμενη ισχύουσα τελική τιμή (καύσιμα – λιπαντικά, απόσβεση κεφαλαίου). Η αναπροσαρμογή θα ισχύει για έξι (6) μήνες και συγκεκριμένα η τιμή της παραπάνω αποζημίωσης θα αναπροσαρμόζεται κάθε 1η Ιανουαρίου και 1η Ιουλίου κάθε έτους.
Β.- 1. Οι αγροτικοί διανομείς που χρησιμοποιούν ιδιόκτητα μηχανοκίνητα μέσα μπορούν εκτός από τον ανωτέρω τρόπο αποζημίωσης (καύσιμα – λιπαντικά, απόσβεση κεφαλαίου) να επιλέξουν την παρακάτω διαδικασία:
Εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών, ο ΕΛΤΑ θα παραχωρήσει, με σύστημα χρηματοδοτικής μίσθωσης /ενοικίασης, μηχανοκίνητα μέσα στους αγροτικούς διανομείς . Με την παραχώρηση των παραπάνω μέσων οι διανομείς θα αποζημιώνονται μόνο για τα καύσιμα. Η αξία των παραπάνω μηχανοκίνητων μέσων θα αποσβένεται εντός χρονικού διαστήματος έως έξι (6) ετών, από την ημερομηνία παραχώρησης . Κατά την περίοδο αυτή ο διανομέας θα συμμετάσχει οικονομικά καταβάλλοντας το 25% του ετήσιου κόστους απόσβεσης του μηχανοκίνητου μέσου καθώς  και το 25% των εξόδων που απαιτούνται για την κάλυψη των δαπανών για ασφάλεια, συντήρηση, φόρους κλπ. Στο τέλος της περιόδου έως έξι (6) ετών θα μεταβιβάζεται η κυριότητα του μηχανοκίνητου μέσου στον διανομέα αντί συμβολικού τιμήματος, που δεν θα υπερβαίνει το 5% της αξίας των μηχανοκίνητων μέσων.

2. Στο λοιπό Προσωπικό που για την εκτέλεση του υπηρεσιακού του έργου απαιτείται η χρησιμοποίηση μηχανοκίνητου μέσου , μπορούν να εφαρμοστούν, εφόσον τούτο επιβάλλεται από υπηρεσιακές ανάγκες κατά την κρίση της Διοίκησης ή των εξουσιοδοτημένων από αυτήν οργάνων , τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο Β.1., ύστερα από αίτησή τους.

3.- Προσωπικό του Οργανισμού οποιουδήποτε Κλάδου και βαθμού το οποίο με έγκριση της υπηρεσίας του χρησιμοποιεί ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα για τη μεταφορά αποστολών, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να διακινηθούν με τα προβλεπόμενα μεταφορικά μέσα (υπηρεσιακά αυτοκίνητα, ΚΤΕΛ, ταχ. εργολάβους κλπ.), εισπράττει πέραν των νομίμων αποζημιώσεων και τα έξοδα καυσίμων, όπως οι αγροτικοί διανομείς.
26.- Επίδομα   Παραμεθορίων   Περιοχών

Το επίδομα Παραμεθόριων Περιοχών υπολογίζεται σε ποσοστό 4% επί του 11ου ΜΚ του μισθολογίου ΕΛΤΑ και χορηγείται στους   μόνιμους,  δόκιμους  και  αορίστου   χρόνου   υπαλλήλους   που  υπηρετούν  σε  Υπηρεσιακές   Λειτουργίες  των   Νομών   Ξάνθης,   Ροδόπης,  ΄Έβρου,   Λέσβου,   Χίου,    Σάμου,   Δωδεκανήσου,   Φλώρινας,   Θεσπρωτίας,    Καστοριάς,   Κιλκίς,  των  επαρχιών  Πωγωνίου  και   Κόνιτσας   του  Νομού   Ιωαννίνων,   Αλμωπίας   και    ΄Έδεσσας  του  Νομού   Πέλλης,   Σιντικής  του  Νομού    Σερρών,  Νευροκοπίου   του  Νομού   Δράμας  και στα   νησιά   Σκύρος,  Θήρα    και  στις  νησίδες    που  διοικητικά   υπάγονται   σ΄ αυτήν.
Το χορηγούμενο ποσό για όσους εργάζονται σε  παραμεθόριες περιοχές, χορηγείται και στους εργαζόμενους των περιοχών που χαρακτηρίστηκαν παραμεθόριες από την Υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1925/ 25-10-99 δηλ. στις Υπηρεσιακές  Λειτουργίες: Κεντρ. Ταχ.Σερρών , Γραφ. Διανομής Σερρών, Ταχ. Γρ. Ηράκλειας του Ν. Σερρών, και στα Ταχ. Γραφεία: Ασπραγγέλων, Βροσίνας,Τσεπέλοβου, Ζίτσας και Δολιανών του Ν. Ιωαννίνων.27.-Επίδομα    Θέρμανσης


Στο  Προσωπικό   του  Οργανισμού  που   απασχολείται   σε  Υπηρεσιακές   Λειτουργίες  των  νομών   Ευρυτανίας,  Καρδίτσας,  Τρικάλων, Λαρίσης, Ιωαννίνων   και  στα  διαμερίσματα  Μακεδονίας,  Θράκης   και  σε   όσα  Ταχ.  Γραφεία  βρίσκονται σε  υψόμετρο  400    μέτρων   και  άνω   χορηγείται   για  το  χρονικό   διάστημα  από   1η   Οκτωβρίου   μέχρι    31η  Μαρτίου
( 6  μήνες)  επίδομα  θέρμανσης   σε  ποσοστό    3%  επί  του  10   Μ.Κ.


28.-Επίδομα εξομάλυνσης


Σ΄  όλο  το  Προσωπικό   του  Οργανισμού   χορηγείται     επίδομα εξομάλυνσης  που  ανέρχεται   σε  ποσοστό   2%  επί  του   10ου    μισθολογικού  κλιμακίου.


29.-Επίδομα  Στολής

Το επίδομα αυτό χορηγείται εφόσον ο ΕΛΤΑ δεν χορηγεί  στο  παρακάτω Προσωπικό στολές

α.- Στους   μόνιμους  και  με  σύμβαση    Α/Χ  διανομείς,   οδηγούς,  φύλακες  και   διαμετακομιστές  για έξοδα  στολής  και    προμήθεια  υποδημάτων   χορηγείται  το  ποσό των   52,82 ευρώ

β.-Στο Προσωπικό   των  Κλάδων    εσωτερικής   εκμετάλλευσης και τεχνιτών  χορηγείται το  ποσό των    44,02 ευρώ για  έξοδα  στολής 
Τα ποσά των ανωτέρω παραγράφων χορηγούνται με την εκκαθάριση των αποδοχών του μηνός Ιανουαρίου.

γ.- Στους εργαζόμενους στις χρηματαποστολές χορηγούνται αλεξίσφαιρα γιλέκα, υπό την προϋπόθεση ότι με δήλωσή τους θα τα φορούν υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους στο έργο αυτό.30.-Επίδομα   Προσθέτου   Εργου   Οδηγών


Στο  Προσωπικό   των   Κλάδων   οδηγών,  διανομέων    και  διαμετακομιστών   που  οδηγούν  υπηρεσιακά    αυτοκίνητα   και παράλληλα   ενεργούν  και  τη  φορτοεκφόρτωση,  την  παραλαβή    και  παράδοση   ταχ.  αποστολών,    την  περισυλλογή   της  αλληλογραφίας  από   τα     γραμματοκιβώτια,  τη  διανομή  των  δεμάτων  στο  σπίτι,    την   τοποθέτηση  εντύπων   και στις  περιπτώσεις   που  το   εκτελούμενο   απ΄ αυτούς  πρόσθετο   έργο  δεν    προβλέπεται  για  το  Κλάδο   του   από   τον    Κανονισμό  Εργασίας   Προσωπικού  ΕΛΤΑ  χορηγείται   επίδομα  πρόσθετου   έργου  υπολογιζόμενο   σε  ποσοστό    0,5%  στο   10ο  Μ.Κ.   του  μισθολογίου   ΕΛΤΑ.


31.-Επίδομα   Ειδικών  Συνθηκών   Διαβίωσης

Στο  Προσωπικό    που  υπηρετεί   στα   Ταχ.  Γραφεία    Σ.Σ.  Πυθίου,   Ευζώνων,   Γέφυρας   Κήπων,  Οργάνης   και   Εχίνου  χορηγείται   επίδομα    εξόδων   κίνησης   και ειδικών  συνθηκών   διαβίωσης    που  ανέρχεται   στο  ποσό  των   4,40 ευρώ  ημερησίως. Το επίδομα περικόπτεται σε περίπτωση απουσίας του Προσωπικού  για  οποιοδήποτε λόγο.


32.-Ειδικό   Επίδομα   Οδοιπορικών   Τυφλών   Τηλεφωνητών


Στους   τυφλούς    τηλεφωνητές  των  τηλεφωνικών  κέντρων    ΕΛΤΑ   χορηγείται    ειδικό  επίδομα  οδοιπορικών   ανερχόμενο  στο ποσό  των   73,37 ευρώ  μηνιαίως.
Στο  ποσό  αυτό   ενσωματώνεται   το ποσό  που  λαμβάνουν    κάθε  φορά  ως  οδοιπορικά  κατοικίας  (έξοδα  κίνησης)  οι  λοιποί  υπάλληλοι   του  Οργανισμού.
Για  κάθε  ημέρα  απουσίας  για  οποιοδήποτε  λόγο   περικόπτεται  ποσοστό   1/22  του  επιδόματος
(απόφαση   Δ.Σ.  747/20.06.91)
Το επίδομα αυτό δεν θεωρείται τακτική αποδοχή και περικόπτεται όπως τα λοιπά οδοιπορικά για κάθε ημέρα απουσίας.

33.-Υπερωριακή  αποζημίωση


Στο Προσωπικό που παρέχει με έγκριση του ΕΛΤΑ υπηρεσία πέρα από το ωράριο εργασίας του,  που καθορίζεται από το Κεφάλαιο ΙΗ της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε., χορηγείται αποζημίωση  που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , η οποία, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι κατώτερη από εκείνη που προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία.
Από την ανωτέρω διάταξη εξαιρείται  το Προσωπικό με βαθμό  Διευθυντή, Τομεάρχη  και από τους Τμηματάρχες όσοι δεν προσφέρουν εργασία σε έργο εκμετάλλευσης.
Αναλογία της υπερωριακής αποζημίωσης χορηγείται στα δώρα, στις αποδοχές άδειας και στο ΕΚΑ με την προϋπόθεση ότι κάθε δικαιούχος υπάλληλος έλαβε τη σχετική αποζημίωση κατά  οκτώ (8) τουλάχιστον μήνες εντός του προηγηθέντος δωδεκαμήνου.
όρος 28/83)

Το σύνολο των υπερωριών που εγκρίνονται κάθε χρόνο, εξαιρέσει μικρού αριθμού για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, θα τίθεται, από την ΚΥ-ΕΛΤΑ, στη διάθεση των Π.Δ. και Π.Υ.Ε.Τ., οι οποίες θα τις κατανέμουν στις Μονάδες Ταχυδρομικού Έργου, αναλογικά και σύμφωνα με τις ανάγκες τους, από τους Προϊστάμενους των οποίων και θα διατίθενται στο Προσωπικό τους, εφόσον εργάζονται υπερωριακά.


34.-Αμοιβή εξαιρεσίμων ημερών και νυκτερινής εργασίας


Στο Προσωπικό που παρέχει την εργασίας του κατά την Κυριακή ή άλλη εξαιρέσιμο ημέρα καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες ,με τους όρους του Κεφαλαίου ΙΗ ,  παρέχεται αποζημίωση που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , η οποία  δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία.
Αναλογία της  ανωτέρω αποζημίωσης χορηγείται στις αποδοχές άδειας και στο ΕΚΑ με την προϋπόθεση ότι κάθε δικαιούχος υπάλληλος έλαβε τη σχετική αποζημίωση κατά  οκτώ (8) τουλάχιστον μήνες εντός του προηγηθέντος δωδεκαμήνου.


35.-Επίδομα Εορτών


Στο Προσωπικό χορηγείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επίδομα εορτών ποσού ίσου με τις αποδοχές:
α) ενός 15νθημέρου για τις εορτές του Πάσχα και
β) ενός μηνός για τις εορτές των Χριστουγέννων.
Το ποσό αυτό συμψηφίζεται προς το εκάστοτε από την κείμενη νομοθεσία προβλεπόμενο επίδομα για αυτό το λόγο


36.-Επίδομα κανονικής άδειας


Στο Προσωπικό χορηγείται ετησίως επίδομα κανονικής άδειας ποσού ίσου με τις αποδοχές ενός 15νθημέρου .


37.-Αποζημίωση συμμετοχής σε Συλλογικά Όργανα,

Στο Προσωπικό που συμμετέχει σε Συμβούλια , Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας χορηγείται αποζημίωση το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

38.-Επίδομα Βρεφονηπιακών Σταθμών


Μέχρι  να  ιδρυθούν  και  λειτουργήσουν    βρεφονηπιακοί   σταθμοί,  που να  καλύπτουν  δωρεάν    τις  ανάλογες  ανάγκες  των   παιδιών  όλου  του   Προσωπικού  που  υπηρετεί  στον  ΕΛΤΑ  με    οποιαδήποτε    σχέση   εργασίας,   θα   χορηγείται  κάθε  μήνα,    και  για  κάθε  παιδί  προσχολικής  ηλικίας , στον  ένα  από   τους  συζύγους  το  ποσό  της  συνδρομής  που  καταβάλλει  στο   βρεφονηπιακό   σταθμό  και   κατ΄  ανώτατο   όριο  117,39 ευρώ το  μήνα.
Το  ανωτέρω  ποσό   κατά  παιδί   και  μήνα,  θα  χορηγείται   με  την  προσκόμιση   διάτρητης  απόδειξης ή οποιαδήποτε άλλης  νόμιμης απόδειξης, σύμφωνα με τρις φορολογικές διατάξεις,   καταβολής  του  σε  βρεφονηπιακό   σταθμό.

39.-Έξοδα  κίνησης  σε  ώρες  που  δεν  υπάρχει  συγκοινωνία

Καταβάλλεται αποζημίωση για χρήση ταξί 4,40 ευρώ την ημέρα με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Προσωπικό το οποίο αναλαμβάνει υπηρεσία ή αποχωρεί από το χώρο εργασίας του μεταξύ των ωρών 24:00-05:00 και για τις Υπηρεσιακές  Λειτουργίες που θα αναφέρονται στη συγκεκριμένη απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.40.-Έξοδα για ανανέωση –επέκταση επαγγελματικής άδειας


Ο Οργανισμός καταβάλλει στους οδηγούς, που εκτελούν το έργο της οδήγησης, τα έξοδα ανανέωσης της επαγγελματικής άδειας οδήγησης ανά 5ετία με την προσκόμιση αντιγράφων των παραστατικών. Επίσης, στους οδηγούς, που  δεν έχουν αντίστοιχη επαγγελματική άδεια οδήγησης για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα που διαθέτει η Υπηρεσιακή Λειτουργία στην οποία εργάζονται καταβάλλονται εφάπαξ τα έξοδα επέκτασης της επαγγελματικής άδειας οδήγησης στην κατηγορία που απαιτείται για να έχουν την δυνατότητα να οδηγούν όλα τα παραπάνω υπηρεσιακά αυτοκίνητα.


41.-Έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας

Στο Προσωπικό που μετακινείται εκτός έδρας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή  για υπηρεσιακούς λόγους και διανυκτερεύει εκτός έδρας καταβάλλεται η δαπάνη για διαμονή που καθορίζεται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και επί πλέον 20% της αποζημίωσης για διαμονή ως διαφορά εξόδων μετακίνησης.


42.-΄Έξοδα ασφάλισης ιδιόκτητων μηχανοκίνητων μέσων

Ο ΕΛΤΑ  υποχρεούται να ασφαλίζει τα ιδιόκτητα μηχανοκίνητα μέσα που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι στην αγροτική διανομή και τα εγκεκριμένα  μηχανοκίνητα αστικά δρομολόγια στο υποχρεωτικό από την ισχύουσα νομοθεσία επίπεδο ασφάλισης και για όσο χρονικό διάστημα τα παραπάνω μηχανοκίνητα μέσα χρησιμοποιούνται στη διανομή.


43.-Εγκατάσταση κινητής τηλεφωνίας


Σε κάθε Υπηρεσιακό αυτοκίνητο υπεραστικών δρομολογίων τοποθετείται σύστημα κινητής επικοινωνίας.


44.-Κρατήσεις υπέρ τρίτων

Σε εφαρμογή του άρθρου 26 παράγραφος 8 του ν.2668/98 που αφορά το Προσωπικό του ΕΛΤΑ, καταβάλλεται 50% από τον Οργανισμό και 50% από το Προσωπικό του ΕΛΤΑ. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και κατά το δεύτερο έτος εφαρμογής.


45.-Ασφαλιστικές εισφορές

Ο ΕΛΤΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στους μηχανικούς που είναι ασφαλισμένοι   υποχρεωτικά στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, παράλληλα με την ασφάλισή τους στο ΤΣΜΕΔΕ .ποσόν ίσο με την καταβαλλόμενη εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.
46.-Αποζημίωση   θέσης  ευθύνης

Ο κατέχοντες το βαθμό του  Διευθυντή  ή  του Τομεάρχη( λόγω προαγωγής πριν την εφαρμογή του νέου συστήματος στελέχωσης) που δεν έχουν επιλεγεί σε θέσεις ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΣΤ της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε., θα λαμβάνουν μόνο την ακόλουθη αποζημίωση:
-Διευθυντές  185 ευρώ μηνιαίως
-Τομεάρχες  138 ευρώ μηνιαίως.
Το παραπάνω επίδομα χορηγείται στους προαναφερόμενους Διευθυντές και Τομεάρχες εκτός από την περίπτωση  κατά την οποία εκτελούν έργο για το οποίο έχει προβλεφθεί  η  χορήγηση  σ΄ αυτούς  σχετικού επιδόματος  άσκησης  έργου .Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται το  υψηλότερο από τα δύο επιδόματα.


47.- Δώρο  γάμου

Το ποσό του δώρου γάμου ορίζεται ίσο με το 1/3 των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του δικαιούχου.

48.-Ηθική υλική επιβράβευση υπεραπόδοσης (bonus)  στην επίτευξη στόχων .
Μεταξύ του επιλεγέντος Προϊσταμένου Υπηρεσιακής  Λειτουργίας,  κατά  τη  διαδικασία  επιλογής της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε.  και  του  Οργανισμού,   συνάπτεται  Συμβόλαιο  Διαχείρισης(σύμφωνο στόχων ),  για  τον  Τομέα  Δράσης  του  παραπάνω  στελέχους,   αντίστοιχου  με  τα οριζόμενα   στον  όρο  4   του  Ν.2414/96.    
Στο  παραπάνω   Συμβόλαιο   καθορίζονται  ειδικότερα  οι  στόχοι  τους  οποίους  αναλαμβάνει  να  εκπληρώσει   ο  ανωτέρω   Προϊστάμενος,  κατά  τη  διάρκεια  της  θητείας  του,  οι  όροι  και  οι  κανόνες   για  την  επίτευξη  των  τιθεμένων  στόχων,   η  διαδικασία  ελέγχου   εφαρμογής  του,  οι  όροι  και  οι  προϋποθέσεις   αναθεώρησης  του,  οι περιπτώσεις  ηθικής ή  υλικής  επιβράβευσης   και  οι  λόγοι  καταγγελίας  του   Συμβολαίου   από  πλευράς  του  Οργανισμού.
Σε  περίπτωση που  συντρέχουν λόγοι ειδικής επιβράβευσης όπως  αυτοί  καθορίζονται λεπτομερώς  σ΄αυτό, ύστερα από την αξιολόγηση του συμφώνου στόχων, καταβάλλεται στον επιλεγμένο υπάλληλο για θέση ευθύνης  το     ποσό  της  ειδικής αυτής  επιβράβευσης   (BONUS)   .
 που αναφέρεται  στο  Συμβόλαιο  αυτό

49 .-Αμοιβή για επίτευξη έργου

1.-Καθιέρωνεται επιπλέον αμοιβή, ύστερα από απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του εξουσιοδοτουμένου απ’ αυτόν οργάνου, σε Προσωπικό (μεμονωμένους υπαλλήλους, ομάδες εργασίας ή Προσωπικό Υπηρεσιακών  Λειτουργιών) που θα είναι υπεύθυνο για την ολοκλήρωση μεγάλων έργων που του ανατίθενται.

2. Η ανάθεση του έργου θα προκύπτει από απόφαση του Δ/νοντος Συμβούλου ή του εξουσιοδοτουμένου απ’ αυτόν οργάνου η οποία θα περιλαμβάνει:
-το έργο το οποίο ανατίθεται (προσδιορισμός - σύντομη περιγραφή του έργου)
-το Προσωπικό στο οποίο ανατίθεται το έργο (μεμονωμένους υπαλλήλους, ομάδες εργασίας ή Προσωπικό Υπηρεσιακών  Λειτουργιών)
-την αμοιβή του Προσωπικού στο οποίο ανατέθηκε το έργο και ασχολήθηκε με αυτό.
Η αμοιβή σχετίζεται με την έγκαιρη και ολοκληρωμένη παράδοση του έργου και όχι με τις ώρες ή τον τόπο ενασχόλησης με αυτό, επομένως αφορά εργασία είτε εντός είτε εκτός ωραρίου.

3.-Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων πόρων   καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις  εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

50.-Ειδικό  Στεγαστικό  επίδομα

Ειδικό  Στεγαστικό  επίδομα χορηγείται   στους  υπαλλήλους   που  υπηρετούν   στην   Ρόδο,  Κω,   Μύκονο,  Λήμνο,  Κέρκυρα. 
Το  ανωτέρω  στεγαστικό  επίδομα  ορίστηκε   στις   4,40 ευρώ το μήνα για  τους  άγαμους,  χήρους  ή  διαζευγμένους  και  7,04 ευρώ το μήνα  για  τους  έγγαμους,     χήρους  ή διαζευγμένους  μ΄ ένα   προστατευόμενο    μέλος. Για κάθε ένα επιπλέον προστατευόμενο μέλος  το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 0,88 ευρώ το μήνα.

Απαραίτητη  προϋπόθεση   ο,  η  υπάλληλος   να  υπηρετεί   μόνιμα   σε   Υπηρεσιακή  Λειτουργία   των  παραπάνω   νησιών   και  να  μη   διαθέτει   ιδιόκτητη  κατοικία  στα  νησιά    αυτά.
(Απόφαση   του    ΔΣ-ΕΛΤΑ   κατά  την    652/20.10.88  συνεδρίασή  του) 


ΌΡΟΣ Η2
Ηθικές και Υλικές Αμοιβές - Τιμητικές Διακρίσεις

1.-Το Προσωπικό αμείβεται για διακεκριμένες πράξεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του , οι οποίες έχουν σχέση με το εκτελούμενο από τον ΕΛΤΑ έργο.
2.- Οι αμοιβές είναι:
Α. Συγχαρητήρια επιστολή

Β. Εύφημος μνεία

Γ. Υλική αμοιβή

3.-Οι αμοιβές απονέμονται μετά από αιτιολογημένη πρόταση όλων των ιεραρχικών  Προϊσταμένων από  τους:
Α. Η Συγχαρητήρια επιστολή από όλους τους με βαθμό Διευθυντή και άνω ιεραρχικούς Προϊσταμένους του διακριθέντος.

Β. Η Εύφημος μνεία από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο  με μέριμνα της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων. Το εν λόγω έγγραφο που περιέχει τους λόγους της αμοιβής κοινοποιείται ως Εγκύκλιος σε όλες τις Υπηρεσιακές  Λειτουργίες  και το Προσωπικό και αντίγραφο τίθεται στον ατομικό φάκελο του αμειφθέντος.


Γ. Η Υλική αμοιβή από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο καθορίζει με την απόφασή του, κατά περίπτωση, τα σχετικά με την  κοινοποίηση  και την θέση αντιγράφου στον ατομικό φάκελο.

4.Για διακεκριμένες πράξεις του Προσωπικού που είναι άσχετες προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα αλλά ωφελούν το κοινωνικό σύνολο:

α. να απευθύνεται στον διακριθέντα συγχαρητήριος επιστολή από όλους τους με βαθμό Διευθυντή και άνω ιεραρχικούς Προϊστάμενους του.

β. να εκφράζεται εγγράφως η ευαρέσκεια του Διευθύνοντος Συμβούλου . Το έγγραφο με το οποίο εκφράζεται η ευαρέσκεια μπορεί να κοινοποιηθεί ως Εγκύκλιος σε όλες τις Υπηρεσιακές  Λειτουργίες  και το Προσωπικό. Σε αυτή την περίπτωση αντίγραφο αυτού τίθεται στον ατομικό φάκελο του διακριθέντος.

5. Χρηματικά βραβεία ή ειδικές διακρίσεις απονέμονται στο Προσωπικό με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε φορά καθορίζει.

6. Χρηματικά βραβεία μπορούν ν’ απονέμονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε όσους από το Προσωπικό αποφοιτούν από Ανώτατη Σχολή (από τις αναφερόμενες στον όρο Γ3 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. με βαθμό “άριστα”.

7. Σε όσους αποχωρούν από την υπηρεσία μετά από μακρά και ευδόκιμη παραμονή, μπορεί να εκφράζεται ευαρέσκεια ή παραπέρα τιμές, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διακριτική τους ευχέρεια.

8. Ανώτατο Προσωπικό που αποχωρεί μετά τη συμπλήρωση 35 ετών ευδόκιμης υπηρεσίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρεί τιμητικά τον τίτλο που κατείχε κατά την έξοδό του από την υπηρεσία.