Παρασκευή 31 Μαΐου 2019

ΓΚΠ ΕΛΤΑ - Κανονισμός Εργασίας ΠροσωπικούΌρος  ΙΗ1

Περιεχόμενο Κανονισμού Εργασίας


1.- Το παρόν Κεφάλαιο καθορίζει το έργο του Προσωπικού του ΕΛΤΑ, τις ημέρες και ...
ώρες κατά τις οποίες αυτό υποχρεούται να παρέχει την εργασίας του, τους όρους με τους οποίους παρέχει αυτή καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής της εργασίας του υπερωριακώς, κατά τις νυκτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες καθώς και τα Σάββατα.

2.- Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού εφαρμόζονται στο μόνιμο και δόκιμα Προσωπικό  καθώς και στο συμβασιούχο εκτός εάν στην ατομική του σύμβαση προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση.

3.- Ο καθορισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, της διάρκειας της παρεχόμενης εργασίας του Προσωπικού του ΕΛΤΑ σε κατώτερα όρια από τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία καθώς και ο καθορισμός των λοιπών όρων παροχής της εργασίας , σε καμιά περίπτωση δεν καθιερώνουν δικαίωμα υπέρ αυτού . Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα επαύξησης της διάρκειας της εργασίας και μεταβολής των όρων παροχής της μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.
Η ανωτέρω μεταβολή σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας΄Όρος ΙΗ 2
Καθορισμός   του  έργου  του  Προσωπικού  του   ΕΛΤΑ

1.  Το έργο  που    εκτελείται    από   το  μόνιμο  και  δόκιμο  Προσωπικό   του   ΕΛΤΑ,  καθορίζεται   κατά αρχάς   ανάλογα   με  τον  Κλάδο  στον  οποίο  ανήκει  όπως  αναφέρεται  παρακάτω:

Α.- Κλάδος  1 :  Ανώτατο,  Ανώτερο  και   Βασικό  Προσωπικό  Διοίκησης   -  Εκμετάλλευσης

Α.α.- Ειδικότητα Διοίκησης -Εκμετάλλευσης

1.- Έργο διοίκησης εκτελούν όσοι έχουν τοποθετηθεί ως προϊστάμενοι Υπηρεσιακών  Λειτουργιών Στάθμης Τμήματος, Τομέα και Διεύθυνσης από το Σ.Υ.Μ.Π. ή το Διοικητικό Συμβούλιο. Το υπόλοιπο Προσωπικό του Κλάδου Διοίκησης –Εκμετάλλευσης εκτελεί έργο παραγωγής που προβλέπεται για τον Κλάδο του   όπως  και  το έργο  το  οποίο  ανατίθεται   κάθε  φορά  σε  αυτό   αποκλειστικά  ή παράλληλα  με  τα  ανωτέρω  με  βάση   τις   διατάξεις  ή  αποφάσεις   ή  εντολές   της Διοίκησης  ή   των   εξουσιοδοτημένων  οργάνων  από   αυτή  στο  οποίο  έργο  περιλαμβάνονται    και   οι  διαχειριστικής  -  οικονομικής   φύσης   εργασίες.
Επίσης   ανώτερο   Προσωπικό  με  βαθμό   Τμηματάρχη   το οποίο  δεν  ασκεί   καθήκοντα   Προϊσταμένου  Τμήματος,   εκτελεί    το  έργο   που  ανατίθεται  σε  αυτό   από  τον  αρμόδιο   Προϊστάμενο  το  οποίο  ανάγεται  κυρίως   σε    διαχειριστική  και  γραφειακή  γενικά εργασία,  εποπτεία Υπηρεσιών     Εκμετάλλευσης  καθώς   και  στην   εξυπηρέτηση   των  θυρίδων   Συναλλαγής.

2.-Το   βασικό  Προσωπικό  του  Κλάδου   1  το  οποίο  υπηρετεί  σε  Μονάδες   Ταχυδρομικού Έργου  εκτελεί  το έργο  που  ανατίθεται  σε  αυτό  από  τον   οικείο   Προϊστάμενο,   έργο  που  ανάγεται  κυρίως   στην   εποπτεία  των  υπηρεσιών   Εκμετάλλευσης  στις  διαχειριστικές    γενικά  υπηρεσίες,   στην  εξυπηρέτηση   των   θυρίδων   Συναλλαγής   καθώς   επίσης    και  σε   όλες   τις  υπηρεσίες   Γραφείου,   ακόμα   δε  και  σε  κάθε  άλλη  εργασία   Εκμετάλλευσης   μέσα  στο   Γραφείο,    όπως   η   σφράγιση  και   η  διαλογή   ταχ. αντικειμένων,   η   σύνθεση  και   η  αποσφράγιση  αποστολών  κλπ.  εφόσον  το   επιβάλλουν  αυτό   διάφορες   υπηρεσιακές  ανάγκες.
Βασικό   Προσωπικό   το  οποίο  προΐσταται  σε   Υπηρεσιακές   Λειτουργίες   στάθμης  κατώτερης   τμήματος,  εκτός  από   το   παραπάνω   αναφερόμενο  έργο  ασκεί  και   έργο   Διοίκησης,   εποπτείας  και  ελέγχου  των  λειτουργιών  της.

Βασικό  Προσωπικό   που  υπηρετεί   σε  Κεντρικές    Υπηρεσιακές   Υπηρεσίες του   Οργανισμού   και   σε  Περιφερειακές   Διευθύνσεις και Π.Υ.Ε.Τ.  εκτελεί  το  έργο  που  του  ανατίθεται  από  τους  οικείους   Προϊσταμένους   όπως   διοικητική,   διαχειριστική  και  γενικά   κάθε    εργασία    γραφειακής  φύσης.
 
Α.β.- Ειδικότητα Τεχνικών

-Το  Προσωπικό   της ειδικότητας αυτής   ασκεί    κάθε  φύσης   τεχνικό   έργο  (τεχνικής  -  διοικητικής - γραφειακής  φύσης)  του   ΕΛΤΑ,  ανάλογα  με  τις  ειδικότητες  του   και  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις   που  διέπουν    την  επιστημονική  και   επαγγελματική  ιδιότητά  του,   που   καθορίζονται  κάθε   φορά  από  την   Πολιτεία,   σύμφωνα  πάντοτε   με   τις  διατάξεις της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε.  ,   του  Υπηρεσιακού  Οργανισμού   και   των   υπολοίπων   κανονιστικών  διατάξεων.   Το  Ανώτατο  και  Ανώτερο  Προσωπικό  αυτής της ειδικότητας ασκεί  έργο   Διοίκησης,   Εποπτείας  και   Ελέγχου   των  υπηρεσιών  που  προΐσταται,    καθώς  και   κάθε  έργο  που  του  ανατίθεται   αποκλειστικά  ή  παράλληλα  προς   τα  ανωτέρω  καθήκοντα,  σύμφωνα  με  τις   παραπάνω  διατάξεις,  ή  αποφάσεις,  ή  εντολές    της   Γενικής   Διεύθυνσης  ή    των   οργάνων  που  εξουσιοδοτούνται  από  αυτήν  στα  οποία  περιλαμβάνονται  και  οι  εργασίες    οικονομικής  και  διαχειριστικής  φύσης.   Το  ανώτερο  Προσωπικό  με  βαθμό   Τμηματάρχη της ειδικότητας,  που  δεν   εκτελεί   καθήκοντα   Προϊσταμένου  Τμήματος,  καθώς  και  το   λοιπό   τεχνικό  Προσωπικό   της ειδικότητας  ασκεί   σύμφωνα  με  τις  προαναφερόμενες  διατάξεις    το  έργου  που  του  ανατίθεται   από  τον  αρμόδιο   Προϊστάμενο.

Α. γ.- Ειδικότητα Πληροφορικής
Το Προσωπικό της ειδικότητας Πληροφορικής ασκεί το πάσης φύσεως έργο (τεχνικής- διοικητικής- γραφειακής φύσης) του ΕΛΤΑ  ανάλογα με την ειδικότητα του ,σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί σε αυτό από τις διατάξεις της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. , του Υπηρεσιακού Οργανισμού και των λοιπών Κανονισμών της Υπηρεσίας.
Το Προσωπικό που προΐσταται Υπηρεσιακών  Λειτουργιών ασκεί το έργο της Διοίκησης , Εποπτείας  και Ελέγχου των Υπηρεσιών που προΐσταται καθώς και το εκάστοτε αποκλειστικά ή παράλληλα προς τα ανωτέρω ανατιθέμενο σ΄ αυτό έργο σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις ή αποφάσεις ή εντολές της Διοίκησης ή των εξουσιοδοτημένων απ΄ αυτήν οργάνων, περιλαμβανομένων και των οικονομικής, διαχειριστικής ή γραφειακής φύσεως εργασιών.
Το Προσωπικό με βαθμό τμηματάρχη  που δεν ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου καθώς και το λοιπό Προσωπικό της    ειδικότητας αυτής ασκεί , σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις το έργο που του ανατίθεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο.
Ειδικά καθήκοντα της ειδικότητας Πληροφορικής είναι : Ανάλυση- σχεδιασμός-ανάπτυξη – εγκατάσταση συστημάτων εφαρμογών, παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας στο χώρο των Η/Υ, έρευνα και αξιολόγηση συστημάτων  HARDWARE  καθώς και έτοιμων πακέτων SOFTWARE, επιμέλεια και εξασφάλιση της ορθής και αποδοτικής λειτουργίας καθώς και ασφάλειας των εγκαταστημένων συστημάτων  HARDWARE και SOFTWARE.


Β.- Κλάδος 2: Επικουρικό Προσωπικό  Εσωτερικής Εκμετάλλευσης

Το Προσωπικό   αυτού  του  Κλάδου  εκτελεί  έργο   το  οποίο  ανάγεται   σε  γενικές  εργασίες   Εκμετάλλευσης  μέσα  στο   Γραφείο   όπως  η  περισυλλογή   της   Αλληλογραφίας  από  τα   Γραμματοκιβώτια  του  Γραφείου  ο   Τιμολογιακός   ΄Έλεγχος,  η  σφράγιση  και  η  διαλογή  αυτής,  η   σύνθεση,  αποσφράγιση,   έλεγχος,   παράδοση  και  παραλαβή  των  αποστολών,    η  εξυπηρέτηση  των  θυρίδων   συναλλαγής,  οι  σχετικές  εγγραφές  και  καταχωρήσεις    στα  υπηρεσιακά   βιβλία  και  έντυπα,   ακόμα  δε    και  η  διακίνηση  ή  μετατόπιση  των  αποστολών    και  των  υπολοίπων   ταχ. αντικειμένων  μέσα  στις  αίθουσες   ή  τα   Γραφεία    σε  όσες  υπηρεσιακές  λειτουργίες  δεν   διατίθεται  Προσωπικό  του  Κλάδου  Διαμετακομιστών  ή  αυτό  που  διατίθεται  δεν  επαρκεί,   όπως   και  η  εκτέλεση   εποπτικού  διαχειριστικού   και  γραφειακού  έργου   σε  περίπτωση  έλλειψης    ή  αριθμητικής  ανεπάρκειας    του  βασικού   Προσωπικού  που  διατίθεται Προσωπικό  του   Κλάδου   2  στο  οποίο  ανατίθενται   καθήκοντα   Προϊσταμένου   Ταχ.   Γραφείου       εκτελεί   εκτός  από  το  παραπάνω  έργο  και  το  έργο  της  Διοίκησης,  της  εποπτείας  και  ελέγχου  αυτών  των   Γραφείων και   γενικά  καθήκοντα    βασικού  Προσωπικού.


Γ.-  Κλάδος  Διανομής

Το  Προσωπικό  του  Κλάδου   αυτού   εκτελεί   τις  σχετικές,  με  τη  διανομή  των  πάσης  φύσεως   αντικειμένων  που  διακινούνται  από  τον   ΕΛΤΑ,  προπαρασκευαστικές  εργασίες,    μέσα  στο   Γραφείο,  τη  διανομή  και   την  κατ΄ οίκον   επίδοση  αυτών  ,τη  περισυλλογή  της  αλληλογραφίας  από   τα   Γραμματοκιβώτια,  την   εκτέλεση   δοσοληψιών   σε  τομείς   αστικής   και   αγροτικής  διανομής  που  αναφέρονται   σε   υπηρεσίες   επιταγών   δεμάτων  ταχ.  Ταμιευτηρίου  κλπ.  διαχειρίσεις,  τη  μεταφορά   αποστολών  εκτός   Γραφείου  εφόσον   αυτή   λόγο  της  απόστασης   του  βάρους  ή  του  όγκου  μπορεί  να  εκτελείται    με  ευχέρεια  από  το  εν  λόγω  Προσωπικό. Επίσης  το  Προσωπικό   αυτού  του   Κλάδου   βοηθά  ή  συμμετέχει    σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  της  υπηρεσίας,    σε  όλες  γενικά    τις  εργασίες   μέσα  στο   Γραφείο,  όπως   τιμολογιακός  έλεγχος,  σφράγιση   και  διαλογή  ταχ. αντικειμένων,   σύνθεση,  αποσφράγιση,   παράδοση,  παραλαβή  και   έλεγχο  ταχ. αποστολών,   εξυπηρέτηση  θυρίδων   πώλησης   ενσήμων  και αντικειμένων  ειδικής  διαχείρισης,   διακίνησης -  μετατόπισης  αποστολών   και  των  υπολοίπων  ταχ.  αντικειμένων   έξω  από  τις  αίθουσες   ή  τα   Γραφεία.
Επίσης   συνοδεύει    αποστολές   εκτός    Γραφείου   και  διεκπεραιώνει    υπηρεσιακές  υποθέσεις   εκτός   Γραφείου,   που  ανατίθεται   σε  αυτό  από  τον   Προϊστάμενο  του   Γραφείου.
Προσωπικό   αυτού  του  Κλάδου  στο  οποίο  ανατίθεται    καθήκοντα   Προϊσταμένου   Ταχ.  Γραφείου  ,   εκτελεί   εκτός  από   το   παραπάνω   έργο   και  έργο   Διοίκησης,  εποπτείας  και   ελέγχου  αυτών   των   Γραφείων    και  γενικά   καθήκοντα   βασικού Προσωπικού. 
Σε  περίπτωση  έλλειψης   σε  κάποια   υπηρεσιακή  λειτουργία,   απουσίας  ή  κωλύματος   οδηγού  αυτοκινήτου  ή  για  την  αντιμετώπιση   άλλων   υπηρεσιακών  αναγκών,   είναι  δυνατόν  να  ανατίθεται   στο  Προσωπικό   του   Κλάδου  αυτού,  που  κατέχει   άδεια  οδήγησης   αυτοκινήτου,  παράλληλα  με τα  κύρια καθήκοντά  του και  το  έργο  της οδήγησης  στα  οχήματα  που  χρησιμοποιεί  ο   Οργανισμός και  έργο  παραλαβής,  φύλαξης  και παράδοσης   των  ταχυδρομικών  αποστολών   και  λοιπών  ταχ. αντικειμένων  και   υλικών.

Ειδικά  το προσλαμβανόμενο από 01/01/2001 στην διανομή Προσωπικό που έχει επαγγελματική άδεια οδήγησης υποχρεούται , εφόσον αρμοδίως του  ζητηθεί , να ασκεί και το έργο της οδήγησης.

Δ.  Κλάδος  Οδηγών 
Το  Προσωπικό   αυτού  του  Κλάδου   εκτελεί το έργο  της  οδήγησης στα   χρησιμοποιούμενα  αυτοκίνητα  από  τον   Οργανισμό  καθώς    και   την   επισκευή   όλων   των   μικροβλαβών   που τυχαίνει   να  συμβούν  κατά  τη  διάρκεια    του  ταξιδιού  στα  ανωτέρω   αυτοκίνητα.  Επίσης  εκτελεί,   σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  της  υπηρεσίας  την  περισυλλογή   της   αλληλογραφίας   από  τα   Γραμματοκιβώτια,  καθώς  και  το έργο  παραλαβής,   φύλαξης  και παράδοσης   των   ταχ. αποστολών   και  των  λοιπών  ταχ.  αντικειμένων  και  υλικών.

Ε.- .- Κλάδος  ασφαλείας
Το  Προσωπικό αυτού  του  Κλάδου  εκτελεί  έργο  φύλακα,   νυκτοφύλακα  και   θυρωρού  των  κτιρίων   και   των  υπολοίπων  υπηρεσιακών  χώρων,  ακόμα  δε   σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  της  υπηρεσίας   και  οποιαδήποτε  άλλη   συναφή   με το έργο  του   βοηθητική  εργασία.

ΣΤ.- Κλάδος   Διαμετακομιστών

Το  Προσωπικό   του   Κλάδου  αυτού  εκτελεί   γενικά   μεταφορικές   και   φορτοεκφορτωτικές   εργασίες     και  συνοδεύει   ταχ. αντικείμενα,  αποστολές  και  υλικά. Επίσης  εκτελεί    κατά  τις  ανάγκες  της  υπηρεσίας    και  κάθε  άλλη  συναφή  βοηθητική  εργασία.
Όταν   σε  κάποια   υπηρεσιακή  λειτουργία  υπάρχει  έλλειψη  απουσία    ή  κώλυμα  κάποιου  οδηγού  αυτοκινήτου  ή για  την  αντιμετώπιση  άλλων    υπηρεσιακών  αναγκών,  είναι   δυνατόν   να  ανατίθεται   στο   Προσωπικό   του   Κλάδου  αυτού,  το   οποίο  κατέχει  άδεια  οδήγησης  αυτοκινήτου,   παράλληλα  με  τα  κύρια  καθήκοντά  του    και   το  έργο της  οδήγησης  στα  οχήματα   που   χρησιμοποιούνται   από  τον   Οργανισμό καθώς   επίσης    και  την  περισυλλογή  της  αλληλογραφίας   από   τα   γραμματοκιβώτια.  

Z.- Κλάδος   Τεχνιτών

Το  Προσωπικό  αυτού  του  Κλάδου  εκτελεί,  ανάλογα  με  την   ειδικότητά  του    επισκευή   και   συντήρηση  των  αυτοκινήτων,  μηχανημάτων,   τεχνικών  εγκαταστάσεων,   κτιρίων,   επίπλων,   σκευών    και    υπολοίπου   γενικά   τεχνικού  εξοπλισμού  του  Οργανισμού  ή  κατασκευάζει    κάθε   αναγκαιούν   είδος,   για  τον   Οργανισμό, της  ειδικότητάς  του. Επίσης  εκτελεί    και  άλλες  βοηθητικές  εργασίες  που   ανατίθενται  σε  αυτό  μέσα  και  έξω  από  τους  υπηρεσιακούς  χώρους.

Η.- Ειδικότητα   Τηλεφωνητών   Οικιακού   Κέντρου

Το  Προσωπικό   αυτό   εκτελεί   αποκλειστικά  το  έργο  του  τηλεφωνητή.

2.-Το  Προσωπικό  που  είναι  με  σύμβαση   εκτελεί  το  έργο  που  αναφέρεται  στις  διατάξεις    της  προηγούμενης  παραγράφου,  του  παρόντος  όρου,   του   οικείου  Κλάδου   μονίμου  Προσωπικού,    στο οποίο   αντιστοιχεί  η   ειδικότητα,    για  την  οποία   το Προσωπικό  τούτο  προσλήφθηκε,   ή  αυτό   το  έργο  που καθορίζεται    από   την   ατομική  σύμβαση  εργασίας.

3.- Για   την  αντιμετώπιση   ιδιαιτέρων  και   εκτάκτων  υπηρεσιακών  αναγκών   ή   σε  καταστάσεις   έκτακτης  ανάγκης,   όλο   το  Προσωπικό   είναι   υποχρεωμένο  να  εκτελέσει   οποιοδήποτε  έργο   του  ανατεθεί.

4.- Η  για   οποιοδήποτε   λόγο   απασχόληση   του  Προσωπικού   σε  συγκεκριμένο  μόνο  έργο,  σύμφωνα  με  αυτά   που  αναφέρονται   στον  παρόντα   Όρο   και  ορίζονται  κατά   Κλάδο     δεν    δίνει   δικαίωμα    υπέρ   αυτού  για  συνέχιση   αυτής  της  απασχόλησης,  η   δε  μεταβολή   στην   απασχόληση    και η  διάθεσή  τους   σε  άλλα  καθήκοντα    από   τον  Κλάδο  στον   οποίο  ανήκει    σε  καμία   περίπτωση  δεν   μπορεί  να  θεωρηθεί   σαν   μονομερή   βλαπτική   μεταβολή  των    όρων  εργασίας.

5.- Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οι εργαζόμενες  στην εισαγωγή στοιχείων στους Η/Υ (DATA ENTRY), αλλάζουν έργο με αίτησή τους.

6.- Το Προσωπικό που για λόγους υγείας δεν μπορεί να εκτελεί το έργο του διανομέα, διαμετακομιστού και οδηγού θα απασχολείται σε εσωτερική υπηρεσία.
Η καθεμιά περίπτωση θα εξετάζεται χωριστά από την Υπηρεσία με συνεργασία εκπροσώπων του Προσωπικού και θα αποφασίζεται ανάλογα η Υπηρεσιακή Λειτουργία που θα εκτελεί την εσωτερική υπηρεσία.


7α - Σε επίπεδο Ο.Υ.Λ. , με απόφαση του Σ.Υ.Μ.Π. , και στην περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις, η κάλυψη των κενών θέσεων ενός Κλάδου γίνεται υποχρεωτικά από πλεονάζον Προσωπικό άλλων Κλάδων με κριτήριο τη μικρότερη υπηρεσιακή αρχαιότητα. Η κάλυψη των κενών θέσεων  γίνεται κατά  προτεραιότητα στην διανομή. Με απόφαση του Σ.Υ.Μ.Π. μπορούν να εξαιρεθούν άτομα τα οποία, ενώ έχουν  τη μικρότερη υπηρεσιακή αρχαιότητα, απασχολούνται σε εξειδικευμένο έργο το οποίο, λόγω των απαραίτητων ειδικών γνώσεων και εμπειριών, δεν μπορεί να εκτελέσει άλλος.

7β. -Πριν την έναρξη της υλοποίησης της παραπάνω διαδικασίας, το Προσωπικό με πάνω από 15 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας το οποίο, κατά τη διαδικασία ισοκατανομής, για να μην μετατεθεί, έκανε δήλωση αλλαγής έργου, επανέρχεται στο έργο του Κλάδου που ανήκε, εκτός εάν, λόγω υπηρεσιακής αρχαιότητας, υποχρεούται να καλύψει κατά τα προβλεπόμενα της παραγράφου  α΄ κενές θέσεις άλλου Κλάδου.

7γ.- Σε περίπτωση νέων προσλήψεων θα πρέπει να καλυφθούν κατά προτεραιότητα οι θέσεις του Κλάδου, το έργο  του οποίου καλύπτεται από Προσωπικό άλλων Κλάδων.

7δ.- Έργο διοίκησης εκτελούν όσοι έχουν τοποθετηθεί ως Προϊστάμενοι  Υπηρεσιακών  Λειτουργιών στάθμης Τμήματος, Τομέα και Δ/νσης από το Σ.Υ.Μ.Π. ή το Δ.Σ. Το υπόλοιπο Προσωπικό του Κλάδου 1 εκτελεί έργο παραγωγής που προβλέπεται για το Κλάδο του.Όρος IH3

Γενικές   διατάξεις  για  εργάσιμες  και  εξαιρέσιμες  ημέρες

1.-Το   Προσωπικό  οφείλει  να  παρέχει  την  εργασία  του  στον  ΕΛΤΑ  όλες  τις  ημέρες  του  έτους,  επιφυλασσομένων  των  διατάξεων   των παρακάτω παραγράφων του όρου αυτού.
2.-Το  Προσωπικό του ΕΛΤΑ εργάζεται  με  σύστημα  εβδομαδιαίας   πενθήμερης  εργασίας. 
3.- Το Προσωπικό  το  οποίο  θα  εργαστεί κατά   την  ημέρα  της εβδομαδιαίας  ανάπαυσης  του  (Σάββατο), σύμφωνα με την  ανωτέρω  2  παράγραφο,  λαμβάνει  αντίστοιχη  ημέρα   ανάπαυσης (ρεπό) οποιαδήποτε  εργάσιμη  ημέρα της  εβδομάδας ή τις ημερήσιες αποδοχές του προσαυξημένες κατά 25% .Το δικαίωμα επιλογής της καταβολής των προσαυξημένων αποδοχών ανήκει στη Διοίκηση του Οργανισμού.
4.-Το Προσωπικό  δεν  παρέχει  εργασία  κατά  τις  παρακάτω  ημέρες,  οι  οποίες  ονομάζονται  εξαιρέσιμες, επιφυλασσομένων των διατάξεων του όρου ΙΗ10  του παρόντος Κεφαλαίου:
α.-Τις Κυριακές 
β.- Τις  οριζόμενες  γενικές  αργίες  από  την παρούσα Ε.Σ.Σ.Ε.  
γ.- Τις οριζόμενες   τοπικές  αργίες   από   την παρούσα Ε.Σ.Σ.Ε.  
 5.- Ως ημέρες μη παροχής εργασίας λογίζονται, χωρίς να θεωρούνται εξαιρέσιμες, οι ημέρες ανάπαυσης που χορηγούνται στο Προσωπικό για υποκατάσταση των εξαιρεσίμων  που εργάστηκε.
6.- Οι ημέρες εργασίας διακρίνονται:
  α.- Σε ημέρες πλήρους ωραρίου εργασίας
  β.-Σε ημέρες μειωμένου ωραρίου εργασίας.

Όρος   ΙΗ4

Ημέρες  πλήρους  και  ημέρες  μειωμένου  ωραρίου  εργασίας

1.-΄Ολες  οι  ημέρες  του  έτους  είναι  ημέρες  πλήρους  ωραρίου  εργασίας με την επιφύλαξη των καθοριζομένων στις παρακάτω παραγράφους του παρόντος όρου.

2.- Ημέρες  μειωμένου  ωραρίου  εργασίας (ημιαργίες)  ορίζονται  οι  παρακάτω:
α.  Η  παραμονή  της  Πρωτοχρονιάς
β.  Η  επόμενη  της  Πρωτοχρονιάς
γ.  Η  παραμονή  των   Θεοφανείων
δ .Το Σάββατο πριν τη Τυρινή
ε.  Η  Μεγάλη  Πέμπτη
στ. Το Μεγάλο Σάββατο
ζ.-  Η  Τρίτη  του  Πάσχα
η.-  Η  παραμονή  της  Κοίμησης  της  Παναγίας
θ.-   H  παραμονή  των  Χριστουγέννων
ι.-   Η  Τρίτη  ημέρα  των  Χριστουγέννων
οι  οποίες  έχουν  συμπτυχθεί  και  το  άθροισμα  τους  αποτελεί  ειδική  άδεια  τριών  (3)  ημερών  με  αποδοχές,  που μπορεί το  Προσωπικό να προγραμματίζει μαζί με την κανονική του άδεια.

3.- Με  εντολή  του  Διευθύνοντος  Συμβούλου  ή  των  εξουσιοδοτημένων  απ΄   αυτόν  αρμοδίων  οργάνων,  μπορεί  να  διακόπτεται  η  εργασία  του  Προσωπικού   προκειμένου  να  διευκολυνθεί  η  συμμετοχή  του  σε  εορταστικές,  θρησκευτικές,  κοινωνικές  ή  άλλες  εκδηλώσεις  σε  εθνικό  ή  τοπικό  επίπεδο.


Όρος ΙΗ 5

Ημέρες  γενικής  και  τοπικής  αργίας

1.-  Οι   ημέρες  γενικής  αργίας  στις  οποίες  αναφέρεται  η  παράγραφος 4β  του  όρου  ΙΗ3  του   Κεφαλαίου αυτού,  είναι  οι  εξής:

α.  Η  Πρωτοχρονιά
β.  Τα   Θεοφάνεια 
γ.  Η  Καθαρή  Δευτέρα
δ.  Η  25η  Μαρτίου
ε.  Η    Μαΐου, όταν αυτή καθορίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας με σχετική υπουργική απόφαση.
στ. Η  Μεγάλη  Παρασκευή
ζ.  Η Δευτέρα  του  Πάσχα
η.  Η  Δευτέρα  του  Αγ. Πνεύματος
θ.  Η Κοίμηση  της  Θεοτόκου
ι.   Η  28η   Οκτωβρίου
ια.  Τα  Χριστούγεννα
ιβ.  Η  επομένη  των  Χριστουγέννων

2.- Οι  μέρες  τοπικής  αργίας  στις  οποίες  αναφέρεται  η  παράγρ. 4γ   του  όρου  ΙΗ3  του  Κεφαλαίου  αυτού,  είναι  οι  εξής:

α.  Η  21η  Φεβρουαρίου  για  την  πόλη   των  Ιωαννίνων
β.  Η     Μαρτίου  για  τα  δωδεκάνησα
γ.-  Η  26η  Οκτωβρίου  για  την  πόλη  της  Θεσσαλονίκης
δ.  Η  30η  Νοεμβρίου  για  την  πόλη   των  Πατρών.
Όρος ΙΗ 6

Διάρκεια  εργασίας  -  Ωράριο

1.-  Καθιερώνεται  σύστημα της 5νθήμερης εβδομάδας εργασίας. Το ισχύον εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας κατανέμεται, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ στις 5 ημέρες εργασίας.
Η  πενθήμερη  εβδομάδα  εργασίας  αρχίζει  κατά  κανόνα  τη  Δευτέρα  και  τελειώνει  την  Παρασκευή,  οι  δε  ώρες  εργασίας  του  Προσωπικού, με  την  επιφύλαξη   των διατάξεων  της  παραγράφου  2 του παρόντος όρου  και  του  όρου  ΙΗ7  του παρόντος  Κεφαλαίου ορίζονται  ως εξής:
α. Εβδομαδιαίως  38  ώρες  και  20  λεπτά
β. Ημερησίως  7  ώρες  και  40  λεπτά

2.- Για  το Προσωπικό  της  ειδικότητας τηλεφωνητών  το  εβδομαδιαίο  συμβατικό  ωράριο εργασίας  είναι   27  ώρες  και   το ημερήσιο  5 ώρες και 24  λεπτά.

3. α.- Στο Προσωπικό που απασχολείται στις θυρίδες συναλλαγής μικτού έργου χορηγείται με ευθύνη των Προϊσταμένων διάλειμμα 20 λεπτών.
Το διάλειμμα αυτό πρέπει να χορηγείται τουλάχιστον δύο ώρες μετά την έναρξη του ωραρίου εργασίας και πάντως όχι αργότερα της μίας ώρας από τη λήξη της συναλλαγής.

β.-Στο  Προσωπικό  που  απασχολείται  στο  έργο  της  εισαγωγής  στοιχείων  στους  Ηλεκτρονικούς  Υπολογιστές  (Η/Υ,  DATA  ENTRY)  χορηγούνται  δύο  (2)  δεκαπεντάλεπτα  διαλείμματα  μετά  το  πρώτο  και  δεύτερο  δίωρο  εργασίας,  εξασφαλιζομένης  της  ομαλής  ροής  εργασίας.
 Κατά  τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οι εργαζόμενες στην εισαγωγή στοιχείων στους Η/Υ (data entry) αλλάζουν έργο με αίτησή τους.

4.-  Υπάλληλοι  του  ΕΛΤΑ  μητέρες  βρεφών,  γνησίων  ή   υιοθετημένων  μπορούν  με  επιλογή   τους:

α.-   είτε  να  προσέρχονται  αργότερα  στην  εργασία,   είτε  ν΄  αποχωρούν  νωρίτερα  απ΄  αυτήν,  δύο  ώρες  συνολικά  ημερησίως  αν  έχουν  παιδιά   μέχρι  δύο  ετών ή  εάν  είναι δίδυμα μέχρι  4  ετών,  μια  δε  ώρα  ημερησίως αν  έχουν  παιδιά  από  2-4  ετών.
Η  διάρκεια  ημερήσιας  εργασίας  των  παραπάνω   μητέρων  υπαλλήλων  σε  καμία   περίπτωση   δεν  μπορεί  να  είναι  μικρότερη  των  4  ωρών και 30 λεπτών.
Η  ίδια  ευχέρεια  παρέχεται   και  τις  εξαιρέσιμες  ημέρες.
β- είτε να λάβουν άδεια με αποδοχές εννέα (9) μηνών για την ανατροφή των παιδιών τους μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας

γ. Στην περίπτωση διδύμων τέκνων, που η μητέρα έχει κάνει χρήση της άδειας των εννέα μηνών,  μετά την επιστροφή της  στην Υπηρεσία δικαιούται μειωμένο ωράριο κατά 2 ώρες την ημέρα μέχρι την  συμπλήρωση 520 ωρών συνολικά.

δ.- Στις μητέρες υπαλλήλους που έχουν υιοθετήσει τέκνο, χορηγείται άδεια μητρότητας δύο (2) μήνες, εφόσον η υιοθεσία έχει γίνει κατά τη γέννηση του τέκνου και μετά το τέλος αυτής μπορούν να συνεχίσουν ή με μειωμένο ωράριο ή με άδεια εννέα μηνών με αποδοχές.
Εάν η υιοθεσία έχει γίνει μετά το δεύτερο μήνα ηλικίας του τέκνου μπορούν να κάνουν χρήση μειωμένου ωραρίου ή άδειας εννέα μηνών με αποδοχές.

5.-Η  παραπάνω  επιλογή  γίνεται  μια  φορά,  με  δήλωση  της  υπαλλήλου. Σε  περίπτωση ιδιαίτερα  σπουδαίου  λόγου,  επιτρέπεται  νέα  επιλογή.  Η  σπουδαιότητα  του  λόγου  κρίνεται  από  τον  οικείο Διευθυντή.

6.- Μειωμένο  ωράριο  εργασίας  κατά  δύο  ώρες   ημερησίως  χορηγείται  στους  υπαλλήλους  του  ΕΛΤΑ  που  δεν  έχουν  ήδη  μειωμένο  ωράριο  ή  έχουν  μειωμένο  ωράριο  μικρότερης διάρκειας ,εφόσον   έχουν  αποδεδειγμένα  παιδιά   τα  οποία  έχουν  ανάγκη  από  ειδικές  φροντίδες  λόγω  βαριάς  ή  χρόνιας  ασθένειας  ή  αναπηρίας  με  την  προϋπόθεση  να  έχουν  την  επιμέλεια  αυτών  των  παιδιών.  Η  ασθένεια   ή  η  αναπηρία  να  πιστοποιείται  με  πρόσφατη  Βεβαίωση  Δημοσίου  Νοσηλευτικού  Ιδρύματος, που  υπογράφεται  από  το  Διευθυντή  του,  ή  Γνωμάτευση  της  Κεντρικής  Υγειονομικής  Επιτροπής  του  ΤΑΠ-ΟΤΕ.
Την   ανωτέρω  άδεια  δικαιούται  ο  ένας  από  τους  δύο  εργαζόμενους  γονείς,  εφόσον  έχει  την  φροντίδα  του  παιδιού.


7.- Το προβλεπόμενο στην ανωτέρω παράγραφο 6 μειωμένο ωράριο δικαιούται και το Προσωπικό που πάσχει από δρεπανοκυτταρική ή μεσογειακή αναιμία και υποβάλλεται σε μεταγγίσεις αίματος καθώς και το Προσωπικό που ο /η σύζυγος πάσχει από αναπηρία τουλάχιστον 80% και έχει ανάγκη από ειδική φροντίδα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ισχύει για τρία έτη
Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται ανά τρία έτη γνωμοδότηση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του ΤΑΠ-ΟΤΕ, για το εάν συντρέχουν οι αναφερόμενοι λόγοι μετά από εξέταση των ασθενών.

8.- Οι τετραπληγικοί ή οι παραπληγικοί υπάλληλοι δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα.

9.- Αν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας παρασχεθεί εργασία μικρότερης διάρκειας λόγω παρεμβολής αργιών ή εξ άλλου λόγου δεν υποχρεώνεται το Προσωπικό  να εργαστεί συμπληρωματικά άλλη μέρα. και Π.Υ.Ε.Τ.

10.- Εάν υπάρξει άνιση κατανομή των ωρών εργασίας μεταξύ των εργασίμων ημερών της εβδομάδας λόγω μεσολάβησης ημέρας αργίας δεν επηρεάζεται το ισχύον πρόγραμμα εργασίας για τις λοιπές ημέρες της εβδομάδας.

Όρος ΙΗ7

Πρόγραμμα  Εργασίας


1.- Η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας (πρόγραμμα εργασίας του Προσωπικού εντός 24 ωρών κάθε ημέρα) καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή από τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτόν όργανα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη κατά περίπτωση από τον  Όρο ΙΗ6 του παρόντος Κεφαλαίου διάρκεια της εβδομαδιαίας εργασίας καθώς και με εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και ειδικών συνθηκών.

2.- Οι καθοριζόμενες κατά εβδομάδα συνολικά ώρες εργασίας κατανέμονται εξ ίσου στις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.
Κατά εξαίρεση επιτρέπεται με απόφαση των κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμοδίων οργάνων για την έκδοση προγράμματος εργασίας σε περίπτωση σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών ή ειδικών συνθηκών, η άνισος κατανομή  στις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας μέσα στα από την κείμενη νομοθεσία επιτρεπόμενα ανώτατα χρονικά όρια ημερήσιας απασχόλησης .
Η παρεχόμενη επί πλέον εργασία, σε κάποια εργάσιμη ημέρα, εξαιτίας αυτής της άνισης κατανομής σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να θεμελιώσει αξίωση του Προσωπικού για καταβολή αποζημίωσης λόγω υπερωριακής εργασίας, εάν η επιπλέον παρασχεθείσα εργασία έχει ήδη συμψηφισθεί  με εργασία που έχει παρασχεθεί μέσα στην ίδια εβδομάδα, μειωμένη κατά το ίδιο ποσοστό σε άλλη εργάσιμη ημέρα.

3.- Η εργασία, αρχικά παρέχεται χωρίς διακοπή μέσα στο προβλεπόμενο ωράριο εργασίας (συνεχές ωράριο).
Κατ’ εξαίρεση, λόγω υπηρεσιακών αναγκών ή ειδικών συνθηκών μπορεί να καθοριστεί ότι η ημερήσια εργασία παρέχεται με διακεκομμένο ωράριο με διπλή προσέλευση στον τόπο εργασίας.

4.- Για εργασία που παρέχεται σε εναλλασσόμενο ωράριο κάθε ημέρα (πρωϊνό, απογευματινό, βραδινό, μεταμεσονύχτιο ωράριο εργασίας) το πρόγραμμα καθορίζεται κατά τρόπο που να  παρέχει στον εργαζόμενο επαρκή χρόνο ανάπαυσης ανάμεσα στη λήξη εργασίας της μίας ημέρας και έναρξης της επομένης.


Όρος ΙΗ8

Νυκτερινή  εργασία

1.- Το Προσωπικό, όταν καλείται αρμοδίως, οφείλει να παρέχει εργασία και κατά τις νυκτερινές ώρες.

2.- Νυκτερινή εργασία είναι αυτή που παρέχεται από ώρα 22:00΄ μέχρι ώρα 06:00΄ της επόμενης ημέρας.

3.- Το Προσωπικό πρέπει να εναλλάσσεται στην παροχή νυκτερινής εργασίας με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ειδικής υπηρεσιακής ανάγκης ή ιδιαίτερων συνθηκών.Όρος  ΙΗ 9

Υπερωριακή  Εργασία

1.- Το Προσωπικό, εφόσον καλείται αρμοδίως, οφείλει να παρέχει εργασία και πέρα από τα χρονικά όρια που καθορίζονται από τους όρους ΙΗ6 και ΙΗ7 του παρόντος Κεφαλαίου (υπερωριακή απασχόληση), με τήρηση των όρων και περιορισμών της Εργατικής Νομοθεσίας.

2.- Σε περίπτωση επείγουσας εργασίας αναγκαίας για την πρόληψη ατυχημάτων, την οργάνωση μέτρων σωτηρίας, την αντιμετώπιση επικείμενης ή αιφνίδιας ζημιάς στα κτίρια, στις εγκαταστάσεις και σε κάθε είδους υλικό του ΕΛΤΑ, ή για την εξυπηρέτηση Αρχών και Κοινού σε περίπτωση εξαιρετικώς επείγουσας ανάγκης (θεομηνίες, σεισμοί κ.λ.π.), το Προσωπικό υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του υπερωριακώς, μέσα στα όρια των δυνατοτήτων του, άσχετα από  τους  περιορισμούς  που  θέτουν  οι  κείμενες  διατάξεις  περί  υπερωριακής  απασχόλησης.

3.- Το σύνολο των υπερωριών που εγκρίνονται κάθε χρόνο, εξαιρέσει μικρού αριθμού για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, θα τίθεται, από την Κεντρική Υπηρεσία ΕΛΤΑ, στη διάθεση των Περιφερειακών Μονάδων Διοίκησης, οι οποίοι θα τις κατανέμουν στις Μονάδες Ταχυδρομικού Έργου αναλογικά και σύμφωνα με τις ανάγκες τους, από τους Προϊστάμενους των οποίων και θα διατίθενται στο Προσωπικό τους, εφόσον εργάζονται υπερωριακά. 


Όρος ΙΗ10

Εργασία κατά τις Εξαιρέσιμες ημέρες

1.- Το Προσωπικό εφόσον καλείται αρμοδίως, οφείλει  να παρέχει  την εργασία του  και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες.

2.- Η εξαιρέσιμη ημέρα διαρκεί από ώρα 00:00΄ μέχρι ώρα 24:00΄.

3.- Το ωράριο εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες είναι ίσο με το ημερήσιο συμβατικό ωράριο εργασίας όπως προβλέπεται από τον  όρο ΙΗ6 του παρόντος  Κεφαλαίου.

Στο Προσωπικό που αρμοδίως καλείται κατά τα ανωτέρω να παρέχει την εργασία του  εξαιρέσιμο ημέρα ανατίθεται έργο είτε όμοιο με εκείνο που συνήθως εκτελεί είτε διαφορετικό εντός όμως του  προβλεπόμενου για τον Κλάδο του πλαισίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον  Όρο ΙΗ2 του παρόντος Κεφαλαίου. 

4.- Η απασχόληση του Προσωπικού κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες μπορεί, αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών, να περιορίζεται μέχρι το μισό ωράριο εργασίας, όπως αυτό προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, με αντίστοιχη μείωση του ποσοστού αποζημίωσης.
Κατ’ εξαίρεση όσων ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, η διάρκεια της απασχόλησης κατά την εξαιρέσιμη, μπορεί να είναι μικρότερη του μισού ωραρίου εργασίας, όταν ο εργαζόμενος απασχολείται κατά την εξαιρέσιμη σε συνέχεια της απασχόλησής του της προηγούμενης ημέρας, ή όταν πρόκειται να απασχοληθεί σε συνέχεια κατά την επομένη.
Στην περίπτωση αυτή η αμοιβή ορίζεται σε κλάσμα της αποζημίωσης πλήρους εξαιρέσιμης, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης.
Ειδικά   το  Προσωπικό  που  απασχολείται  τις  Κυριακές  πάνω  από  πέντε  ώρες  δικαιούται   αναπληρωματική  ανάπαυση,  24   συνεχών  ωρών   σε  άλλη  εργάσιμη  ημέρα  της  εβδομάδας,  που  αρχίζει  την  Κυριακή   κατά  την  οποία  πραγματοποιήθηκε  η  εργασία.

Όρος  ΙΗ11

    Εφαρμογή των διατάξεων του ΙΗ κεφαλαίου
     Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου καθορίζονται με Εγκύκλιο του Διευθύνοντος Συμβούλου.