Παρασκευή 31 Μαΐου 2019

ΓΚΠ ΕΛΤΑ - Άδειες ΠροσωπικούΌρος Θ1

Κανονικές άδειες

1.- Το  Προσωπικό μετά τη συμπλήρωση ενός έτους πραγματικής υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές ως ακολούθως: ....

α.- μετά τη συμπλήρωση δώδεκα μηνών πραγματικής υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ
     είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες
β.- μετά τη συμπλήρωση δύο (2) ετών πραγματικής υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ είκοσι (21) εργάσιμες ημέρες

γ.- μετά τη συμπλήρωση τριών (3) ετών πραγματικής υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ είκοσι  δύο (22) εργάσιμες ημέρες

δ.- μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών  πραγματικής υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ
εικοσιπέντε (25) εργάσιμες ημέρες

ε.- μετά τη συμπλήρωση δώδεκα (12) ετών προϋπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη και  με οποιαδήποτε σχέση  εξαρτημένης εργασίαςείκοσι πέντε (25) εργάσιμες ημέρες.

2.- Η κανονική άδεια είναι δικαίωμα του Προσωπικού από το οποίο δε χωρεί παραίτηση.

3.- Η κανονική άδεια χορηγείται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών , κατ΄ αρχάς μέχρι την 31η  Δεκεμβρίου κάθε έτους και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την 1η Μαρτίου του επόμενου έτους.
Η άδεια πρέπει κάθε δεύτερο έτος να χορηγείται στο χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι 30η Σεπτεμβρίου.
Οι άδειες των συζύγων που είναι και οι δύο υπάλληλοι του ΕΛΤΑ  χορηγούνται , κατά το δυνατό, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

4.- Η κανονική άδεια χορηγείται εφάπαξ. Τμηματική χορήγηση αυτής μπορεί να γίνει εφόσον το επιβάλλουν υπηρεσιακές ανάγκες ή με αίτηση του
Προσωπικού ,αφού εκτιμηθούν οι αναφερόμενοι λόγοι  σε σχέση με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

5.- Η άδεια που έχει χορηγηθεί μπορεί να ανακληθεί λόγω  υπηρεσιακής ανάγκης ή με αίτηση του Προσωπικού, αφού εκτιμηθούν οι αναφερόμενοι σε αυτή λόγοι.
Η ανάκληση πρέπει  να γίνεται εγγράφως, άλλως θεωρείται άκυρη. Η ανάκληση της κανονικής άδειας συνεπάγεται την υποχρέωση χορήγησης μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος  άλλης αντίστοιχης διάρκειας με τις υπολειπόμενες ημέρες άδειας.
 
6.- Στο Προσωπικό που έγινε  μετάθεση δε χορηγείται κανονική άδεια πριν από την εγκατάστασή του στη νέα θέση , εκτός εάν υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν τη χορήγηση.

7.- Στο Προσωπικό που απολύεται ή αποχωρεί από την υπηρεσία πριν να λάβει τη δικαιούμενη κανονική άδεια, εκτός του απολυομένου για πειθαρχικό αδίκημα, καταβάλλεται ποσόν ίσον προς το επίδομα άδειας και τις τακτικές αποδοχές που θα ελάμβανε κατά το χρόνο της άδειάς του.

8.- Το 70% της κανονικής άδειας χορηγείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό , με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των αδειούχων κάθε Υπηρεσιακής  Λειτουργίας στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν υπερβαίνει το 40% των υπηρετούντων με έγκαιρη , πλήρη και σωστή αναπλήρωση.

Όρος Θ2
Εκπαιδευτικές άδειες.

1.- Στο Προσωπικό που έχει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στον ΕΛΤΑ , δεν υπερβαίνει το 45ο έτος της ηλικίας του και έχει επιδείξει εξαιρετική επίδοση , μπορεί να  του χορηγηθεί με αίτησή του άδεια εκπαιδευτική με αποδοχές για την ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
Η άδεια αυτή χορηγείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , το οποίο λαμβάνει υπόψη του την καταλληλότητα του Προσωπικού για το αντικείμενο της εκπαίδευσης καθώς και τη χρησιμότητα αυτής της εκπαίδευσης για τον ΕΛΤΑ. Στην απόφαση ορίζεται το αντικείμενο της εκπαίδευσης , η διάρκειά της και εάν πρόκειται για εκπαίδευση στο εξωτερικό και η  χώρα εκπαίδευσης. Στη περίπτωση αυτή ο αιτών πρέπει να γνωρίζει αποδεδειγμένα τη γλώσσα της χώρας αυτής.
Στην περίπτωση που ο αιτών έχει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών , μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η κατά τα ανωτέρω απαιτούμενη πενταετή υπηρεσία να περιορισθεί σε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία  στον ΕΛΤΑ.

2.- Με τις ίδιες προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος όρου μπορεί να χορηγηθεί στο Προσωπικό εκπαιδευτική άδεια χωρίς αποδοχές διάρκειας μέχρι δύο ετών κατά ανώτατο όριο. Η εν λόγω άδεια χορηγείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , το οποίο εκτιμά ελεύθερα τους αναφερόμενους στην οικεία αίτηση λόγους.

3.- Προσωπικό  που είναι σε εκπαιδευτική άδεια υποχρεούται με αναφορά του κάθε εξάμηνο να ενημερώνει  τη Διοίκηση για την πορεία της εκπαίδευσής του άλλως ανακαλείται η άδειά του. Μετά τη λήξη της άδειας υποβάλει έκθεση για την εκπαίδευσή του επισυνάπτοντας  και τους οικείους τίτλους σπουδών.

4.- Προσωπικό στο οποίο θα χορηγηθεί άδεια με αποδοχές υποχρεούται μετά την επάνοδό του να υπηρετήσει στον ΕΛΤΑ πενταπλάσιο χρόνο από εκείνο της εκπαίδευσής του.
Στην περίπτωση που αθετήσει την υποχρέωση αυτή υποχρεούται να επιστρέψει στο διπλάσιο οποιαδήποτε παροχή  έλαβε από τον ΕΛΤΑ κατά το χρόνο της άδειας  και επιτρέπεται η κράτηση της από οποιαδήποτε απαίτηση του  κατά του Οργανισμού.

5.-Στην περίπτωση που επιβληθεί στον ευρισκόμενο σε εκπαιδευτική άδεια , κατά τις διατάξεις του παρόντος όρου , η ποινή της προσωρινής απόλυσης ή τεθεί σε αργία , η εκπαιδευτική άδεια λογίζεται ότι αναστέλλεται από την ημερομηνία έναρξης αυτών.  
Για τη συνέχιση ή την πρόσκαιρο διακοπή και τη διάρκεια αυτής ή την οριστική ανάκληση της εκπαιδευτικής άδειας αποφασίζει  το Διοικητικό Συμβούλιο.


Όρος  Θ3
Ειδικές άδειες με αποδοχές


1.         Στο Προσωπικό χορηγείται άδεια με αποδοχές διάρκειας πέντε [5] εργάσιμων ημερών για την τέλεση  των  γάμων  του.

2.         Στις κυοφορούσες υπαλλήλους του ΕΛΤΑ χορηγείται οπωσδήποτε, μετά από σχετική ιατρική πιστοποίηση για την πιθανή ημέρα τοκετού, άδεια  τοκετού και λοχείας με αποδοχές συνολικής διάρκειας πέντε  μηνών εκ των οποίων  τουλάχιστον  ο ένας [1]   χορηγείται πριν το τοκετό και οι τέσσερις μετά τον τοκετό. Στην περίπτωση κατά την οποία το τεχθέν δε ζει ή αποθάνει μεταγενέστερα η άδεια παύει να ισχύει κατά το υπόλοιπο μετά 30 ημέρες από τον τοκετό   ή  το  θάνατο  αντίστοιχα.

3.         Στην περίπτωση γέννησης τέκνου του Προσωπικού ή θανάτου συζύγου ή συγγενούς του μέχρι δευτέρου βαθμού εξ  αίματος ή εξ αγχιστείας, χορηγείται άδεια απουσίας με αποδοχές, διάρκειας τριών εργάσιμων ημερών.

4.- Στο Προσωπικό μπορεί να χορηγηθεί άδεια με αποδοχές  μιας (1) ημέρας κατά την ονομαστική του εορτή.

5.         Στο Προσωπικό, που μετέχει σε τμηματικές ή πτυχιακές εξετάσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα χορηγείται άδεια απουσίας με αποδοχές κατ' ανώτατο όριο τρεις [3] εργάσιμες ημέρες, για κάθε μάθημα και συνολικής διάρκειας μέχρι 15 εργάσιμες ημέρες κατ'  έτος και για τόσα έτη, όσα τα έτη σπουδών κατά τον Κανονισμό της οικείας Σχολής προσαυξημένα κατά δύο όταν πρόκειται για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, ενώ αν πρόκειται για την απόκτηση δεύτερου κ.λ.π. πτυχίου ανώτερης  βαθμίδας από  τον  κατεχόμενο η συνολική κατ' έτος διάρκεια της άδειας αυτής περιορίζεται μέχρι 10 εργάσιμες ημέρες  και  με  τις  ίδιες  ανωτέρω  προϋποθέσεις.
Η ανωτέρω άδεια των 15 ημερών χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις και στο Προσωπικό που πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. ή παρακολουθεί προγράμματα σπουδών επιλογής σε Α.Ε.Ι. για την απόκτηση πτυχίου στις κατευθύνσεις που απαιτούνται για την πρόσληψη στον Κλάδο Διοίκησης-Εκμετάλλευσης. Η άδεια αυτή δε χορηγείται πέραν από τον απαιτούμενο χρόνο των ετών σπουδών του προγράμματος.

Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να χορηγηθεί αντίστοιχη άδεια και σε όσους παρακολουθούν  άλλα προγράμματα σπουδών επιλογής σε ΑΕΙ

6.         Στις περιπτώσεις που προβλέπεται παράσταση του Προσωπικού ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΕΛΤΑ ή  υποχρεούται αυτό να παραστεί, ύστερα από πρόσκληση της Αρχής ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής ή Οργάνου ή είναι αναγκαία η απουσία αυτού από την υπηρεσία για την εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλεται από νόμο, χορηγείται άδεια με αποδοχές διάρκειας τόσων ημερών όσες είναι κατά περίπτωση αναγκαίες για την παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου ή του Δικαστηρίου ή της Αρχής ή του Οργάνου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης που επιβάλλεται από το νόμο και την άμεση επάνοδο στα καθήκοντά του.

7.         Άδειες με αποδοχές μπορεί να χορηγούνται στο Προσωπικό, προκειμένου να μετάσχει σε Εθνικές γενικά εκδηλώσεις ή εκδηλώσεις που οργανώνονται από τον ΕΛΤΑ ή με έγκριση του ΕΛΤΑ ή αθλητικών εκδηλώσεων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, καθώς και όταν συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν την παροχή τέτοιας άδειας κατά την κρίση του Οργάνου που τις χορηγεί. Οι άδειες αυτές χορηγούνται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του εξουσιοδοτημένου Γενικού Διευθυντή  με την οποία καθορίζεται και η διάρκεια αυτών .
Κανένας δεν μπορεί να πάρει τέτοιες άδειες συνολικής διάρκειας μεγαλύτερης των τριών μηνών μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Πρόσωπα που μεταβαίνουν στην αλλοδαπή ιδιωτικά και όχι ως επίσημοι εκπρόσωποι των εθνικών χρωμάτων δε δικαιούνται τέτοιας άδειας.

8.         Στο Προσωπικό που υπηρετεί στα Ταχυδρομικά Γραφεία Καρυών και Δάφνης Αγίου Όρους, Αγίου Ευστρατίου και Ανάφης χορηγείται κατά δίμηνο άδεια απουσίας με αποδοχές διάρκειας πέντε εργάσιμων ημερών.

9.         Στις μητέρες υπαλλήλους του ΕΛΤΑ χορηγείται ειδική άδεια με αποδοχές 10 εργασίμων ημερών κατ'  έτος για ασθένεια των παιδιών τους, εφόσον τα παιδιά που ασθενούν δεν υπερβαίνουν το 12ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή και με τις ίδιες προϋποθέσεις χορηγείται  και στους πατέρες υπαλλήλους του ΕΛΤΑ, εφόσον η επιμέλεια των παιδιών ανήκει  σε αυτούς λόγω διάστασης ή διαζυγίου, θανάτου ή αφάνειας της μητέρας και δεν τέλεσαν νέο γάμο, εκτός εάν τέλεσαν αλλά είναι σε διάσταση.

Προσωπικό με παιδιά που πάσχουν από χρόνια βαριά ασθένεια ή αναπηρία, δικαιούται την ανωτέρω άδεια και πέραν του 12ου έτους της ηλικίας του  παιδιού μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , ή οποία ισχύει για τρία έτη. Για την περίπτωση αυτή απαιτείται ανά τρία έτη γνωμοδότηση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του ΤΑΠ-ΟΤΕ, για το εάν συντρέχουν οι αναφερόμενοι λόγοι μετά από εξέταση των ασθενών.

Η ανωτέρω άδεια ελέγχεται και χορηγείται με τον ίδιο τρόπο που ελέγχεται και χορηγείται ή άδεια ασθένειας του Προσωπικού.

10.       Στις υπαλλήλους του ΕΛΤΑ, μετά από διακοπή κύησης χορηγείται ειδική άδεια με αποδοχές διάρκειας πέντε εργάσιμων ημερών.

11.       Στο Προσωπικό του ΕΛΤΑ με πλήρη απασχόληση που είναι γονείς παιδιών ηλικίας μέχρι 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης χορηγείται άδεια με αποδοχές μέχρι 4 εργάσιμες ημέρες κατ' έτος, για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης. Αν και οι δύο γονείς εργάζονται, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποίος από τους δύο θα κάνει χρήση του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα.

12. Προσωπικό του ΕΛΤΑ μόνιμο , δόκιμο και αορίστου χρόνου που δεν έχει απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου και φοιτά σε Γυμνάσιο ή Λύκειο του Δημοσίου, δικαιούται ειδική άδεια με αποδοχές για όσο χρόνο διαρκούν οι γραπτές προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις στα σχολεία αυτά και για τόσα χρόνια όσα τα χρόνια, που από το νόμο ορίζονται για κάθε σχολείο.
Το Προσωπικό αυτό υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις και σε αντίθετη περίπτωση ελέγχεται πειθαρχικά.

13.       Σε περίπτωση αιμοδοσίας χορηγείται στον αιμοδότη άδεια απουσίας με αποδοχές δύο [2] εργάσιμες ημέρες.

14.-Στο Προσωπικό που απασχολείται στις περιοχές :Θριάσιο πεδίο, Μεγαλόπολη, Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Κρόκο, Αμύνταιο και Φιλώτα χορηγείται άδεια με αποδοχές δέκα (10) εργάσιμες ημέρες το Χρόνο , με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

15.- Λόγω συμψηφισμού των ημιαργιών χορηγείται στο Προσωπικό άδεια με αποδοχές τριών (3) ημερών , που μπορεί να προγραμματίζει μαζί με την κανονική του άδεια.

16.- Στο Προσωπικό χορηγείται οποτεδήποτε μέσα στο χρόνο μια (1) ημέρα άδεια με αποδοχές ,για την εορτή του Οσίου  Ζήνωνα προστάτη του Ταχυδρομείου.

17.- Στο Προσωπικό που εκτελεί το έργο της αγροτικής Διανομής με Ι.Χ. αυτοκίνητό του, χορηγείται ανά εξάμηνο μία ημέρα άδειας για τη συντήρηση του αυτοκινήτου του.

18. Οι εργαζόμενες μητέρες στον ΕΛΤΑ μπορούν να παίρνουν με αίτησή τους ειδική άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι ένα (1) χρόνο αμέσως μετά τη λήξη της άδειας τοκετού με το 30% των αποδοχών τους σαν άτοκο δάνειο, το οποίο θ’ αποπληρώνουν επανερχόμενες μετά τη λήξη της ειδικής αυτής άδειας.

19.       Οι ειδικές άδειες μετ'  αποδοχών χορηγούνται  πάντοτε με αίτηση του δικαιούχου και εντός του ημερολογιακού έτους που δημιουργήθηκε το δικαίωμα,  όπως  Εγκύκλιος  της  αρμόδιας  Διεύθυνσης  καθορίζει.

           
Αρμόδιοι για τη χορήγηση των αδειών της παραγράφου 1 έως και 6 καθώς και  8 έως 17 του όρου αυτού είναι οι Προϊστάμενοι που χορηγούν και τις κανονικές άδειες Προσωπικού.

Όρος Θ4

Συνδικαλιστικές Άδειες

Στους εκπροσώπους των επαγγελματικών οργανώσεων του Προσωπικού χορηγείται συνδικαλιστική άδεια με αποδοχές, η  οποία θεωρείται ενεργός και ευδόκιμη υπηρεσία που προσφέρεται κανονικά στον ΕΛΤΑ ως ακολούθως:

Α: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1.- Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής χορηγείται συνδικαλιστική άδεια όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους

2.- Στον Πρόεδρο, Γραμματέα και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. εννέα (9) ημέρες το μήνα

3.- Στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Τ. έξη (6) ημέρες το μήνα

4.- Στον εκπρόσωπο στο Δ.Σ. του ΤΑΠ-ΟΤΕ κατά την ημέρα της συνεδρίασης του Δ.Σ.

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1.-Στον Πρόεδρο πέντε (5) ημέρες το μήνα

2.-Στα λοιπά μέλη κατά την ημέρα της συνεδρίασης και επιπλέον μία (1) ημέρα σε όσους υπηρετούν σε Υπηρεσιακές  Λειτουργίες που απέχουν πέραν των 200 χιλιομέτρων από τον τόπο της συνεδρίασης.

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
1.- Στον Πρόεδρο τρεις (3) ημέρες το μήνα

2.- Στα λοιπά μέλη κατά την ημέρα της συνεδρίασης και επιπλέον μια(1) ημέρα σε όσους υπηρετούν σε Υπηρεσιακές  Λειτουργίες που απέχουν πέραν των 200 χιλιομέτρων από τον τόπο της συνεδρίασης .

Δ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
1.- Στις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις του ΕΛΤΑ κατανέμονται με απόφαση τους, αριθμός συνδικαλιστικών αδειών, που αντιστοιχεί ανά 30 ψηφίσαντες στο Δ.Σ. μια (1) ημέρα.

2.- Στην περίπτωση που ο αριθμός των ψηφισάντων είναι κάτω από 30 χορηγείται μια (1) ημέρα ανά μήνα στον Πρόεδρο του Σωματείου.

Ε. ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
1.- Στον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα των Εργατικών Κέντρων εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτό οργανώσεις έχουν πάνω από 10.000 ψηφίσαντα μέλη για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του.

2.- Στα μέλη των Δ.Σ. των Εργατικών Κέντρων χορηγούνται έξι (6) ημέρες το μήνα

ΣΤ. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Στα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών χορηγείται άδεια μετά από αίτημα της Π.Ο.Σ.Τ. ή της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσης για όσο χρόνο διαρκεί η ψηφοφορία και η καταμέτρηση των ψήφων.

Η διαδικασία χορήγησης της συνδικαλιστικής άδειας καθορίζεται με Εγκύκλιο της αρμόδιας Διεύθυνσης.

Όρος Θ5
Άδειες χωρίς Αποδοχές

1.         Στο Προσωπικό μπορεί να χορηγηθεί άδεια χωρίς αποδοχές αν συνηγορούν γι'  αυτό σπουδαίοι ιδιωτικοί λόγοι, οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά  στην αίτηση του  και εκτιμούνται από τα αρμόδια όργανα για τη χορήγησή της.

2.         Οι άδειες αυτές χαρακτηρίζονται, ως άδειες για ιδιωτικούς λόγους χωρίς αποδοχές. Η διάρκειά τους αναφέρεται σε συνεχή χρόνο και χορηγούνται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν η διάρκειά τους είναι μέχρι ένα (1) μήνα και  από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν η διάρκεια τους είναι μεγαλύτερη του ενός μηνός  και μέχρι ένα έτος κατ' ανώτατο όριο. Νέα άδεια για ιδιωτικούς λόγους χωρίς αποδοχές δεν μπορεί να χορηγηθεί πριν να περάσει από τη χορήγηση της προηγούμενης άδειας δωδεκαπλάσιος χρόνος από το χρόνο διάρκειάς της.

3.         Προσωπικό το οποίο με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΤΑ αποδέχεται ή παρατείνει ή ανανεώνει τη θητεία του σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα ή σε Όργανα του Οργανισμού  αυτού,  λογίζεται ότι κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η  υπηρεσία του   στον ανωτέρω Οργανισμό ή Όργανο, τελεί σε άδεια χωρίς αποδοχές. Η διάρκεια αυτής της άδειας δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μεγαλύτερη της δεκαπενταετίας.
Όρος  Θ6

Άδειες  Ασθένειας

1.-Προσωπικό το οποίο  λόγω  ασθένειας,  που  πιστοποιείται αρμόδια,  αδυνατεί  να  εκτελέσει  την  υπηρεσία  του,  δικαιούται  άδεια  ασθένειας  με  αποδοχές.

2.-Η συνολική  διάρκεια των  αδειών  ασθένειας  με  αποδοχές, που μπορεί το Προσωπικό να λάβει κατά όλο το χρόνο της υπηρεσίας του ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τόσους μήνες όσα είναι τα χρόνια υπηρεσίας του. Προσωπικό που έχει συνολική υπηρεσία μικρότερη από τρία έτη δικαιούται άδεια με αποδοχές διάρκειας μέχρι τρεις μήνες.

3.-Στα  όρια  αυτά  δεν  περιλαμβάνονται  οι  άδειες  ασθένειας που χορηγούνται  λόγω  εργατικού  ατυχήματος  κατά  την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας.

4.- Μετά την εξάντληση του ανωτάτου ορίου της άδειας ασθένειας με αποδοχές το Προσωπικό παραπέμπεται υποχρεωτικά στην Υγειονομική Επιτροπή του όρου ΙΑ1 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε.  η οποία γνωματεύει αν ο παραπεμφθείς μπορεί να εκτελέσει την υπηρεσία του.
Σε καταφατική περίπτωση αυτός υποχρεούται σε άμεση ανάληψη της υπηρεσίας του διαφορετικά αν πρόκειται για νόσο που καθιστά αυτόν ανίκανο, εφαρμόζονται οι περί απολύσης διατάξεις της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. , εάν κατά την κρίση της Επιτροπής η κατάσταση της υγείας του δεν επιτρέπει την άμεση ανάληψη υπηρεσίας αλλά μπορεί  να αποκατασταθεί μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το έτος, χορηγείται άδεια ασθένειας άνευ αποδοχών ίση με τον αναγκαίο για την αποθεραπεία χρόνο και πάντως όχι πάνω από ένα έτος.
 Μετά  την  πάροδο  του  έτους,  ο υπάλληλος  αν  κριθεί από  την  αρμόδια Υγειονομική  Επιτροπή ικανός,  αναλαμβάνει  την  υπηρεσία  του,  διαφορετικά  εφαρμόζεται  υποχρεωτικά  η  διάταξη  του  όρου ΙΑ1 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. για απόλυση
Η  παραπομπή  στην   Υγειονομική  Επιτροπή  προς  κρίση  για  ανικανότητα  λόγω  της  νόσου,  μπορεί  να  γίνει  οποτεδήποτε  και  άσχετα  από  τη  χορήγηση  της   άδειας  ασθένειας.
Οι  διατάξεις  του  προηγούμενου  εδαφίου  για  υποχρεωτική  παραπομπή  στην  Υγειονομική  Επιτροπή  του   όρου ΙΑ1 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. εφαρμόζονται και  στην περίπτωση  κατά  την  οποία  το  Προσωπικό  ενώ  εξάντλησε  τα  ανώτατα  όρια  αδειών ασθένειας  και  ενώ  επανήλθε   στην  υπηρεσία,  απέχει  μεταγενέστερα  λόγω  της  ίδιας  ασθένειας  συνεπεία  της  οποίας  εξάντλησε  τα  ανώτατα  όρια  ασθένειας

5.-Το  Προσωπικό  υποχρεούται,  όταν  παραπέμπεται  αρμόδια  για  ιατρική  εξέταση  να  προσέρχεται  αμέσως.

6.-Προσωπικό  το  οποίο  για λόγους  υγείας,  που  πιστοποιούνται  αρμόδια,  δεν  μπορεί  να  εκτελέσει  το  έργο  του διανομέα, διαμετακομιστού και οδηγού, θα εκτελεί άλλη εσωτερική υπηρεσία.
Η κάθε μια περίπτωση θα εξετάζεται χωριστά από την Υπηρεσία σε συνεργασία εκπροσώπων του Προσωπικού  και θα αποφασίζεται ανάλογα η Υπηρεσιακή Λειτουργία που θα εκτελεί την εσωτερική υπηρεσία.

7.- Η  διάρκεια  των  αδειών  ασθένειας  αναφέρεται  σε  συνεχή  χρόνο  και  δεν προσαυξάνεται  σε  καμιά  περίπτωση  με  τις  Κυριακές ή  άλλες  εξαιρέσιμες  ημέρες,  που  εμπίπτουν  εντός  αυτής.


Όρος Θ7
Γενικές  διατάξεις  σχετικές  με  τις  άδειες

1.-Το  Προσωπικό δε  δικαιούται  να  εγκαταλείψει  τη  θέση  του πριν  από  την   γνωστοποίηση  της  άδειας  και πριν  από  την  ορισμένη  ημέρα  έναρξης  αυτής.

2.-Το  Προσωπικό  οφείλει  αμέσως  μετά  τη  λήξη  της  άδειάς  του  να  επανέλθει  στη  θέση  του.
Για  ημέρες  αδικαιολόγητης  υπέρβασης  της  άδειας  που  καθορίστηκε και ανεξάρτητα  από  την  ενδεχόμενη  για το λόγο  αυτό  πειθαρχική  δίωξή  του, σε  καμιά  περίπτωση δεν  οφείλονται στο  Προσωπικό αποδοχές.

3.-Το  Προσωπικό το οποίο διατελεί  σε  άδεια  με  αποδοχές  λαμβάνει  όλες  τις  τακτικές  αποδοχές,  που θα  ελάμβανε  εάν  κατά  το χρόνο  της  άδειας  παρείχε  τις  υπηρεσίες  του.

4.-Οι  λεπτομέρειες  εφαρμογής  των  διατάξεων  του παρόντος κεφαλαίου   καθορίζονται  με  Εγκύκλιο   της αρμόδιας  Διεύθυνσης.


 [u1]ΜΕ ΤΗ ΓΣΣΕ 2002 ΜΕΙΏΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣ