Παρασκευή 31 Μαΐου 2019

ΓΚΠ ΕΛΤΑ - Πρόνοια για τον εργαζόμενοΌρος Ι1
Κοινωνική Πρόνοια

1.-Ολο το Προσωπικό υποχρεούται να μετέχει στους ασφαλιστικούς γενικά Οργανισμούς του Προσωπικού του ΕΛΤΑ, που λειτουργούν ή πρόκειται να συσταθούν, εφόσον οι ...
κανονισμοί τους δεν εξαιρούν ρητά αυτό από την εφαρμογή τους και να συμμορφώνεται  με τις διατάξεις των Κανονισμών αυτών. Επίσης η κοινωνική πρόνοια παρέχεται στο Προσωπικό του ΕΛΤΑ από τους ασφαλιστικούς φορείς, που ορίζονται από τα Ν.Δ. 774/70, για κύρια ασφάλιση του Προσωπικού που μεταφέρθηκε στον ΕΛΤΑ από τη Γενική Διεύθυνση Ταχυδρομείων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 822/71, για επικουρική και υγειονομική ασφάλιση του ίδιου αυτού Προσωπικού.

2.         Στο Προσωπικό που έρχεται σε γάμου κοινωνία παρέχεται από τον ΕΛΤΑ, ως γαμήλιο δώρο ποσό ίσο με το 1/3 των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του. Εάν και οι δύο σύζυγοι ανήκουν στο Προσωπικό του ΕΛΤΑ το παραπάνω δώρο  δικαιούται ο κάθε ένας από αυτούς.

3.         Στα τέκνα του Προσωπικού που αριστεύουν κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις στη Μέση ή στην Ανώτερη ή στην Ανώτατη Εκπαίδευση ή εισάγονται στα Ανώτατα ή Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής παρέχεται από τον ΕΛΤΑ, χρηματικό βραβείο, ποσού  117,39 ευρώ  Το χρηματικό αυτό βραβείο, παρέχεται σε εκείνους που φοιτούν  σε Δημόσιες Σχολές, καθώς και σε αναγνωρισμένες ως ισότιμες με αυτές.

4.         Στα τέκνα του Προσωπικού του ΕΛΤΑ που υπηρετεί ή συνταξιοδοτήθηκε ή απεβίωσε, τα οποία λαμβάνουν κατά τις εισαγωγικές ή προαγωγικές εξετάσεις στις Δημόσιες Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές της ημεδαπής βαθμό "άριστα" ή πρωτεύοντα, ασχέτως βαθμού, μπορεί να παρέχεται από τον ΕΛΤΑ, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ετήσια υποτροφία, το ύψος της οποίας καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5.         Στον επιζώντα σύζυγο του αποθανόντος ή της αποθανούσας υπαλλήλου  εν  ενεργεία  και στα τέκνα αυτών για τα οποία δικαιούνταν, κατά  τις διατάξεις τις διατάξεις της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε., οικογενειακό επίδομα, καταβάλλεται από τον ΕΛΤΑ βοήθημα ίσο με την αποζημίωση, την οποία λαμβάνει το Προσωπικό που απολύεται για ανικανότητα λόγω νόσου. Από το βοήθημα αυτό το μισό καταβάλλεται στο σύζυγο που επέζησε και το άλλο μισό στα τέκνα κατά ίσα μέρη. Εάν δικαιούχος του βοηθήματος αυτού είναι μόνο σύζυγος ή μόνο τέκνα, το βοήθημα καταβάλλεται ολόκληρο στο σύζυγο ή τα τέκνα. Ο σύζυγος που επέζησε δε δικαιούται το βοήθημα αν ήταν σε διάσταση με τον αποβιώσαντα κατά το χρόνο του θανάτου του. Εάν ο/η υπάλληλος  απεβίωσε ενώ υπηρετούσε, χωρίς να αφήσει δικαιούχους του βοηθήματος σύμφωνα με τα παραπάνω, αφήσει όμως  είτε άγαμα τέκνα για τα οποία δε δικαιούται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. οικογενειακό επίδομα, είτε γονείς, είτε ανηλίκους άγαμους αδελφούς ή ανίκανους για εργασία άγαμους αδελφούς ή άγαμες αδελφές, των οποίων αδελφών είχε στη ζωή τη συντήρησή τους, καταβάλλεται στα πρόσωπα αυτά, σε ίσα μέρη αν είναι περισσότεροι, βοήθημα ίσο με το 1/3 του βοηθήματος που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

6. Ο ΕΛΤΑ υποχρεούται να εξασφαλίζει την οικονομική αυτοτέλεια του ΚΕΣ, προκειμένου να μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητές του,  για θέματα πολιτιστικά, αθλητικά, λεσχών, εστιατορίων και συνεδρίων του Προσωπικού.
Το ύψος του χορηγούμενου ποσού καθορίζεται στα 220.100 ευρώ απαιτείται όμως η υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού των δαπανών και η έγκρισή του από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Το ΚΕΣ –ΕΛΤΑ είναι υποχρεωμένο να γνωστοποιεί στα αρμόδια όργανα του ΕΛΤΑ τους όρους προκήρυξης διαγωνισμών για τη μίσθωση των κυλικείων- κοινωνικών χώρων του ΕΛΤΑ

7.         Ο ΕΛΤΑ καταβάλλει στη Π.Ο.Σ.Τ. , τα έξοδα  ( μίσθωμα- κοινόχρηστα) για  τις στεγαστικές της ανάγκες, όπως κάθε φορά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει.
      Στην περίπτωση που ο ΕΛΤΑ θα ανεγείρει νέο κτίριο Διοίκησης στο χώρο του Κέντρου Διαλογής Αθηνών δεσμεύεται να παραχωρήσει τους αναγκαίους χώρους για τη στέγαση των γραφείων της Π.Ο.Σ.Τ.

8.- Ο ΕΛΤΑ  καταβάλλει στην Π.Ο.Σ.Τ. το ποσό των 102.715 ευρώ ετησίως για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ( ανταλλαγές, σεμινάρια, συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Επιτροπές κ.α).

9.- Για την αντιμετώπιση αναγκών των εργαζομένων, που προκύπτουν από σεισμούς, πυρκαγιές και πλημμύρες, ο ΕΛΤΑ καταβάλει στο Λογαριασμό Κοινωνικών Υποθέσεων της Π.Ο.Σ.Τ. ποσό ίσο με αυτό που θα καταβάλλουν οι εργαζόμενοι σε περίοδο δύο (2) ετών ήτοι  70.430 ευρώ

10.- α.-Ο ΕΛΤΑ υποχρεούται να διαθέσει δύο εργαζόμενους για τη λειτουργία και υποστήριξη του Παραθεριστικού Κέντρου της Π.Ο.Σ.Τ. ( η επιλογή γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Π.Ο.Σ.Τ. ) ή να καταβάλλει το απαιτούμενο για την πρόσληψη τους ποσό στην Π.Ο.Σ.Τ.
β.- Για την καλή λειτουργία του παραθεριστικού κέντρου ο ΕΛΤΑ καταβάλλει στην Π.Ο.Σ.Τ. ετησίως το ποσό των 58.695 ευρώ.

11.- Τα ποσά των αζήτητων επιταγών και δεμάτων αποδίδονται στο Λογαριασμό Αλληλεγγύης της Π.Ο.Σ.Τ. για τους σκοπούς των άρθρων 1-25 του Κανονισμού Του Λογαριασμού αυτού.

12.- Ο ΕΛΤΑ  προκειμένου να συνδράμει στη λειτουργία του Λογαριασμού Αλληλεγγύης της Π.Ο.Σ.Τ. παρέχει τις ακόλουθες διευκολύνσεις:
α.- Παρακρατεί μέσω της μισθοδοσίας ΕΛΤΑ τις προαιρετικές εισφορές των εργαζομένων για το λογαριασμό και τις αποδίδει στην Ομοσπονδία με ένταλμα.
β.- Παρέχει χώρο στέγασης, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη στο Λογαριασμό.

γ.- Δεν έχει καμιά απαίτηση από την Π.Ο.Σ.Τ. για τις υπηρεσίες που παρέχει στο Λογαριασμό και δεν υπεισέρχεται κατ΄ουδένα τρόπο στις εσωτερικές λειτουργίες του Λογαριασμού.

13.-Το Προσωπικό του ΕΛΤΑ μπορεί να συμμετέχει στο λογαριασμό αλληλεγγύης της ενιαίας επαγγελματικής οργάνωσης του Προσωπικού. Ο λογαριασμός αυτός ενισχύεται κατ'  έτος οικονομικά από τον ΕΛΤΑ  με το ποσό των  (0,59) ευρώ το μήνα για κάθε εργαζόμενο.

14.-Το καταβαλλόμενο από τον ΕΛΤΑ ποσό της  παραγράφου  13 του παρόντος όρου καταβάλλεται με τις ίδιες προϋποθέσεις για τα λειτουργικά έξοδα των παραθεριστικών κέντρων της  Π.Ο.Σ.Τ.