Παρασκευή 31 Μαΐου 2019

ΓΚΠ ΕΛΤΑ - Κανονισμός Μεταθετότητας


ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
Όρος Ζ1

Εξαιρέσεις από τις διατάξεις  Ζ  Κεφαλαίου 

Από τις διατάξεις περί μετάθεσης  του παρόντος Κεφαλαίου  εξαιρείται το Προσωπικό  που  κατέχει   θέση  ευθύνης  Προϊσταμένου  Υπηρεσιακής  Λειτουργίας στάθμης  ....
Διεύθυνσης,  Τομέα  και  Τμήματος.

Όρος Ζ2

Είδη  μεταθέσεων 

Επιφυλασσομένων των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου το Προσωπικό μετατίθεται από Υπηρεσιακή Λειτουργία σε Υπηρεσιακή Λειτουργία:

α. Με αίτησή του.
Η  αίτηση  αυτή  που  υποβάλλεται  μία  φορά  το  χρόνο  και ισχύει  για  ένα  χρόνο   αφορά  μεταθέσεις  του  Προσωπικού  σε  άλλη  Ομάδα Υπηρεσιακών  Λειτουργιών   της  ίδιας  ή   άλλης  Περιφερειακής   Διεύθυνσης ή Π.Υ.Ε.Τ..

β. Για υπηρεσιακούς λόγους.

γ. Για εξαιρετικούς λόγους με αίτηση ή χωρίς αίτησή του.


Όρος Ζ3

Μετάθεση για εξαιρετικούς λόγους


α.- Υπάλληλος που ο ίδιος,  ή σύζυγος, ή άγαμο τέκνο του πάσχει από νόσο, η οποία απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος,  ή αιμοκάθαρση, ή πάσχει από δυσίατες ασθένειες όπως καρκίνος, σοβαρές  καρδιοπάθειες, ή από άλλο δυσίατο νόσημα που απαιτεί   νοσοκομειακή παρακολούθηση  από  κατάλληλη  μονάδα  Νοσοκομείου  Κρατικού ή  Ν.Π.Δ.Δ.,  για την  αντιμετώπιση  της  ανάγκης  αυτής,  μετατίθεται υποχρεωτικά, μετά από αίτησή του, σε περιοχή όπου υπάρχει κατάλληλη μονάδα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του όρου  Ζ11  του παρόντος Κεφαλαίου.

Η  διαπίστωση των παραπάνω  νοσημάτων  γίνεται  οριστικά  από  την ΚΥΕ/ΤΑΠ-ΟΤΕ μετά από εξέταση των σχετικών πιστοποιητικών   δημοσίων  νοσοκομείων,  στα  οποία  παραπέμπει προς  εξέταση  τους  αιτούντες  και   μετά  την  διαπίστωση  ότι στο νομό που υπηρετεί ο υπάλληλος δεν υπάρχει κατάλληλη μονάδα  Νοσοκομείου Κρατικού  ή Ν.Π.Δ.Δ. για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής.

β.- Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και για σοβαρή υπηρεσιακή αιτία, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της υπηρεσίας μπορεί να γίνεται άμεση μετάθεση, ή να μη γίνεται μετάθεση υπαλλήλου κατά παρέκκλιση των διατάξεων του όρου Ζ11 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε..
Η κατά το προηγούμενο εδάφιο διενέργεια ή μη μετάθεσης κατά παρέκκλιση, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 5%ο  του συνόλου του  υπηρετούντος Προσωπικού  κατ’ έτος και κατά Κλάδο.

γ.- Προσωπικό που μετατίθεται για υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος όρου, επανέρχεται στην οικεία Ο.Υ.Λ. υποχρεωτικά μετά την πάροδο διετίας από τη μετάθεσή του  και  εντάσσεται  άμεσα  στον  Κανονισμό   Μεταθετότητας.

δ.- Το Προσωπικό που υπηρετεί στο Άγιο Όρος και σε άλλες περιοχές που θα συμφωνηθούν από τη Διοίκηση του ΕΛΤΑ και την Π.Ο.Σ.Τ.  δικαιούται μετά τη συμπλήρωση ενός έτους πραγματικής υπηρεσίας στην παραπάνω περιοχή, να μετατεθεί κατά προτεραιότητα ύστερα από σχετική αίτησή του.
Μετάθεση για εξαιρετικούς λόγους αποφασίζεται από το Σ.Υ.Μ.Π..

Όρος Ζ4

Σειρά  διενεργουμένων μεταθέσεων 


Η μετάθεση με αίτηση του υπαλλήλου προηγείται της μετάθεσης για υπηρεσιακούς λόγους και η μετάθεση για εξαιρετικούς λόγους των δύο άλλων κατηγοριών μεταθέσεων.


Όρος Ζ5

Όργανα  μεταθέσεων 

Όργανα που αποφασίζουν τις παραπάνω μεταθέσεις είναι :

α.- Το Σ.Υ.Μ.Π.  για όλα  τα είδη των μεταθέσεων που πραγματοποιούνται από ομάδα Υπηρεσιακών  Λειτουργιών  σε  άλλη  Ομάδα  Υπηρεσιακών  Λειτουργιών  της  ίδιας  ή  άλλης Περιφερειακής   Διεύθυνσης ή Π.Υ.Ε.Τ..
Για  την  πραγματοποίηση  των  παραπάνω  μεταθέσεων  το Σ.Υ.Μ.Π. συνεδριάζει  τουλάχιστον  μία  φορά  κάθε  δύο  μήνες. Οι  τακτικές γενικές  μεταθέσεις  Προσωπικού  με  αίτηση  του ή  για  υπηρεσιακούς λόγους, γίνονται σε συνεδρίασή  του Σ.Υ.Μ.Π. το μήνα Ιούνιο,  οι  δε  μεταθέσεις για εξαιρετικούς λόγους  σε οποιαδήποτε  συνεδρίασή  του.
Επίσης  σε  οποιαδήποτε  συνεδρίασή  του   το  Σ.Υ.Μ.Π. επικυρώνει  τις  μεταθέσεις  που  πραγματοποιήθηκαν   με απόφαση  του  Διευθύνοντος  Συμβούλου  και  των  Περιφερειακών   Διευθυντών ή Προϊσταμένων Π.Υ.Ε.Τ. και αποφασίζει   έκτακτα  μεταθέσεις Προσωπικού με αίτησή  του,  που δεν  πραγματοποιήθηκαν  στις τακτικές  γενικές  μεταθέσεις   ή  για  υπηρεσιακούς   λόγους  μετά  από  εκτίμηση  των  υπηρεσιακών  αναγκών.

β.- Ο  Διευθύνων  Σύμβουλος  ή  ο  εξουσιοδοτημένος  από  αυτόν  Γενικός Διευθυντής για όλα τα είδη των μεταθέσεων όπως  αναφέρονται    παραπάνω.
Στην περίπτωση αυτή ο Διευθύνων  Σύμβουλος  ή ο  εξουσιοδοτημένος  Γενικός  Διευθυντής  οφείλει  να εισάγει  για  επικύρωση  τις  σχετικές  αποφάσεις του για τις παραπάνω μεταθέσεις στην  πρώτη  συνεδρίαση  του Σ.Υ.Μ.Π..

γ.- Μετά  από  εξουσιοδότηση  από   τον Διευθύνοντα  Σύμβουλο,  ο  Προϊστάμενος Περιφερειακής  Διεύθυνσης ή Π.Υ.Ε.Τ. για  το  Προσωπικό  της  δικαιοδοσίας  του  στην  περίπτωση    μεταθέσεων   με  αίτηση   του  Προσωπικού  ή  για  υπηρεσιακούς  λόγους  μέσα    στην  ίδια   Περιφερειακή  Διεύθυνση ή Π.Υ.Ε.Τ..  Στην   περίπτωση   αυτή  ο  Προϊστάμενος  της  Περιφερειακής    Διεύθυνσης  ή Π.Υ.Ε.Τ. οφείλει  να  ενημερώνει  άμεσα   γραπτώς    τον Διευθύνοντα   Σύμβουλο   και  την   Διεύθυνση  Ανθρωπίνων Πόρων,  η οποία  εισάγει   για  επικύρωση  τις   σχετικές  αποφάσεις  του για τις παραπάνω μεταθέσεις στην πρώτη   συνεδρίαση  του   Σ.Υ.Μ.Π..

δ.- Οι  μεταθέσεις  για  υπηρεσιακούς  λόγους που  πραγματοποιούνται   σύμφωνα  με  την  παράγραφο  γ  του  παρόντος  όρου   γίνονται  κατά  προτεραιότητα  από  Προσωπικό  που  υπηρετεί   μέσα  στα  όρια   του  ίδιου  Νομού.
Στην  περίπτωση  που  δεν  είναι  δυνατή  η  μετάθεση  για  υπηρεσιακούς  λόγους  Προσωπικού    του  ίδιου  Νομού,  η  μετάθεση  πραγματοποιείται  από  Προσωπικό  που  υπηρετεί  στα όρια  της  Περιφερειακής   Διεύθυνσης ή Π.Υ.Ε.Τ..


Όρος Ζ6
          
Δικαίωμα  μετάθεσης 

Μετάθεση του Προσωπικού με αίτησή  του  ή  για  υπηρεσιακούς λόγους  μπορεί να αποφασίζεται μετά τη συμπλήρωση διετίας από την τοποθέτηση αυτού ή από την τελευταία μετάθεσή του.  (εξαιρείται   η  περίπτωση  μετάθεσης   εντός  της  ίδιας   Ο.Υ.Λ.   που δεν  απαιτείται   συμπλήρωση  διετίας).
Ειδικά το νεοπροσλαμβανόμενο Προσωπικό δεν μπορεί  να  υποβάλλει   αίτηση  μετάθεσης  μέχρι  τη  συμπλήρωση  τεσσάρων  ετών   υπηρεσίας   από  την  ημερομηνία  της  αρχικής  τοποθέτησής του.
Για  τη  μετάθεση   υπαλλήλου για υπηρεσιακούς λόγους, που  ανήκει στο  παραπάνω νεοπροσλαμβανόμενο Προσωπικό, θεωρείται  ότι  αυτός υπολείπεται στον ενιαίο πίνακα μεταθετότητας κάθε  υπαλλήλου   με  μεγαλύτερη  γενική  υπηρεσιακή  αρχαιότητα, ενώ  ο  Ενιαίος  Πίνακας  Μεταθετότητας  ισχύει  για  αυτόν  μόνον  μεταξύ  υπαλλήλων   με  ίση  ή  μικρότερη  γενική  υπηρεσιακή  αρχαιότητα.Όρος Ζ7

Διαδικασία  τακτικών   γενικών  μεταθέσεων

α.- Για τη διενέργεια των τακτικών γενικών μεταθέσεων, η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων γνωστοποιεί σε όλες τις Υπηρεσιακές  Λειτουργίες μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους τις κενές θέσεις του Προσωπικού  κάθε Κλάδου κατά Κεντρική και Περιφερειακή  Διεύθυνση και Π.Υ.Ε.Τ.

β.- Οι ενδιαφερόμενοι για να μετατεθούν υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης μετά την γνωστοποίηση των κενών θέσεων και μέχρι 15 Μαρτίου, για μία ή δύο το πολύ θέσεις, ιεραρχικά στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων. Αντίγραφο της αίτησης, παραμένει στην Κεντρική ή Περιφερειακή Διεύθυνση ή Π.Υ.Ε.Τ. στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκει ο ενδιαφερόμενος.

γ.- Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση και Π.Υ.Ε.Τ. μέχρι 20 Μαρτίου συντάσσει Πίνακα Μεταθετότητας  (Π.Μ.)  των υπαλλήλων  της  δικαιοδοσίας  της    κατά  Κλάδο, που την 31η Δεκεμβρίου έχουν συμπληρώσει τις  απαιτούμενες   προϋποθέσεις  για  μετάθεση  με  βάση τον Κανονισμό  Μεταθετότητας.

δ.- Κάθε  Περιφερειακή  Διεύθυνση ή Π.Υ.Ε.Τ. γνωστοποιεί  τον  οικείο  Πίνακα  Μεταθετότητας στους  υπαλλήλους  της  μέχρι  31 Μαρτίου. Υπάλληλος  που   συμπεριλαμβάνεται  στους  πίνακες  αυτούς  έχει  το  δικαίωμα  ένστασης,  εντός δεκαήμερης  ανατρεπτικής  προθεσμίας  από  την   γνωστοποίησης  τους,  για  οποιαδήποτε  πλημμέλεια  των  πινάκων.

ε.- Ειδικά σύμφωνα με τις  παραγράφους  Ζ7β, Ζ7γ  και Ζ7δ  του παρόντος όρου για τις Υπηρεσιακές  Λειτουργίες της Κεντρικής Υπηρεσίας ο Πίνακας Μεταθετότητας των υπαλλήλων της δικαιοδοσίας τους συντάσσεται και γνωστοποιείται σ’ αυτές από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων

στ.- Εφαρμοζομένων των παραπάνω διατάξεων του παρόντος όρου o Διευθυντής κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης  ή  ο Προϊστάμενος της Π.Υ.Ε.Τ. αφού εξετάσει τις σχετικές με τον Π.Μ. ενστάσεις των υπαλλήλων  της  δικαιοδοσίας  της  οικείας Περιφερειακής  Διεύθυνσης ή Π.Υ.Ε.Τ., σύμφωνα με την παράγραφο δ του παρόντος όρου,  οριστικοποιεί τους παρακάτω πίνακες  μέχρι τις 20 Απριλίου:

Α.- Τον Πίνακα Μεταθετότητας των υπαλλήλων των Υπηρεσιακών  Λειτουργιών   κατά   Κλάδο,

Β.- Τον Πίνακα υπαλλήλων που επιθυμούν μετάθεση με αίτησή τους,

Γ.- Τον Πίνακα Πλεονάζοντος και ελλείποντος Προσωπικού κατά  Κλάδο και  Ομάδα  Υπηρεσιακής  Λειτουργίας.
Για την κατάρτιση του Πίνακα πλεονάζοντος Προσωπικού ο Περιφερειακός Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της Π.Υ.Ε.Τ. κρίνει καταρχήν ως πλεονάζοντες τους υπαλλήλους που επιθυμούν να κριθούν ως πλεονάζοντες. 

Δ.- Τον Πίνακα με τις κενές θέσεις Προσωπικού κατά Υπηρεσιακή Λειτουργία και  Κλάδο.
Ειδικότερα  οι  πίνακες  με  στοιχεία  γ  και  δ  της ιδίας παραγράφου  υποβάλλονται   κάθε  μήνα  στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.


ζ.- Μετά την οριστικοποίηση των ανωτέρω Πινάκων ο αρμόδιος Περιφερειακός Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της Π.Υ.Ε.Τ.  διαβιβάζει αυτούς στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων. Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων επεξεργάζεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για μετάθεση,  καταρτίζει  τον   Ενιαίο  Πίνακα  Μεταθετότητας και κατατάσσει αυτούς σε πίνακες με βάση τις αιτήσεις τους ανάλογα με το σύνολο των μορίων που έχουν στον παραπάνω  πίνακα.

η.- Ο  Ενιαίος  Πίνακας  Μεταθετότητας  καθώς και οι υπόλοιποι πίνακες της παραγρ. ζ του  παρόντος όρου   υποβάλλονται μέχρι 31 Μάιου  στο  Σ.Υ.Μ.Π.,   το οποίο εντός 10 ημερών ελέγχει, επικυρώνει αυτούς και αποφασίζει τις μεταθέσεις. Στις μεταθέσεις με αίτηση του υπαλλήλου προηγείται εκείνος που έχει το μεγαλύτερο άθροισμα μορίων.

θ.- Το Σ.Υ.Μ.Π. λαμβάνει υπόψη, όπως προβλέπει ο Κανονισμός Μεταθετότητας, τυχόν εξωτερικούς λόγους ή τα απαραίτητα ειδικά  και συνεκτιμώμενα  ειδικά  προσόντα που προβλέπονται. Οι ανωτέρω πίνακες με στοιχεία  α και  β μετά την επικύρωσή  τους ισχύουν μέχρι 31 Μάιου του επόμενου έτους και οι μεταθέσεις  Προσωπικού  με αίτησή  του  καλύπτονται από τους πίνακες αυτούς.

ι.- Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων  ανακοινώνει τις παραπάνω γενικές  μεταθέσεις μέχρι 20 Ιουνίου  στους μετατιθεμένους οι οποίοι πρέπει να αναλάβουν καθήκοντα στη νέα θέση τους μέχρι 10  Σεπτεμβρίου.


ΌροςΖ8


Μεταθέσεις από και προς τις Υπηρεσιακές  Λειτουργίες της  Κεντρικής  Υπηρεσίας  

α.- Οι  μεταθέσεις  Προσωπικού προς τις Υπηρεσιακές  Λειτουργίες  της Κεντρικής Υπηρεσίας γίνονται από το Προσωπικό των Υπηρεσιακών  Λειτουργιών των Ο.Υ.Λ. στις οποίες υπάγεται  γεωγραφικά η περιοχή  της  τέως  Διοίκησης  Πρωτευούσης και οι  μεταθέσεις Προσωπικού  της  Κεντρικής  Υπηρεσίας  (από τη  Κεντρική  Υπηρεσία) γίνεται μόνο  προς  τις  Υπηρεσιακές   Λειτουργίες  των παραπάνω Ο.Υ.Λ. .
Όλες οι ανωτέρω  μεταθέσεις  γίνονται εκτός  Ενιαίου Πίνακα Μεταθετότητας  με  κριτήρια  και  διαδικασία  που ορίζει  ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο εξουσιοδοτημένος Γενικός Διευθυντής. Οι  μεταθέσεις  αυτές  γίνονται  κυρίως   στο  τέλος  κάθε  έτους.

β.- Για μεταθέσεις Προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας (από την Κεντρική Υπηρεσία) σε άλλη Ο.Υ.Λ. εκτός από αυτή που ανήκει το παραπάνω Προσωπικό ισχύει ο Ενιαίος Πίνακας Μεταθετότητας.

Όρος Ζ9

Διαδικασία εκτάκτων μεταθέσεων  Προσωπικού  Περιφερειακής   Διεύθυνσης ή Π.Υ.Ε.Τ.

α.- Ο  Προϊστάμενος  κάθε Περιφερειακής  Διεύθυνσης ή Π.Υ.Ε.Τ. έχει το δικαίωμα,  μετά  από  εξουσιοδότηση  από   τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,  να μεταθέτει οποτεδήποτε, με την  επιφύλαξη των όρων  Ζ5δ, Ζ6 και  Ζ9β του παρόντος Κεφαλαίου  το Προσωπικό της δικαιοδοσίας του με αίτησή του ή  για υπηρεσιακούς λόγους από Υπηρεσιακή Λειτουργία σε Υπηρεσιακή Λειτουργία της ίδιας ή άλλης Ο.Υ.Λ.
Ειδικά για τις μεταθέσεις από Υπηρεσιακή Λειτουργία σε άλλη  Υπηρεσιακή Λειτουργία της ίδιας Ο.Υ.Λ. καθώς και για μεταθέσεις   από  και προς  την  έδρα της Περιφερειακής   Διεύθυνσης ή Π.Υ.Ε.Τ. δεν  ισχύει ο Ενιαίος Πίνακας Μεταθετότητας.

Οι μεταθέσεις του  Προσωπικού προς την  έδρα της Περιφερειακής   Διεύθυνσης ή Π.Υ.Ε.Τ. γίνεται μόνο από το Προσωπικό των Υπηρεσιακών  Λειτουργιών  της  Ο.Υ.Λ. στην  οποία  γεωγραφικά  υπάγεται  η  έδρα της  Περιφερειακής   Διεύθυνσης ή Π.Υ.Ε.Τ. και οι μεταθέσεις  Προσωπικού της έδρας  της  Περιφερειακής   Διεύθυνσης ή Π.Υ.Ε.Τ.  (από την  έδρα  της  Περιφερειακής  Διεύθυνσης ή Π.Υ.Ε.Τ.)   γίνεται  μόνο  σε  Υπηρεσιακές  Λειτουργίες  που  ανήκουν  στην  παραπάνω  Ο.Υ.Λ.  με  διαδικασία  που  καθορίζεται  με  απόφαση  του  Διευθύνοντος  Συμβούλου.

β.- Οι παραπάνω μεταθέσεις δεν μπορούν να γίνουν από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Περιφερειακής  Διεύθυνσης ή Π.Υ.Ε.Τ. κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την οριστικοποίηση του Π.Μ. μέχρι και τη διενέργεια των τακτικών γενικών μεταθέσεων από το Σ.Υ.Μ.Π..
Για το παραπάνω χρονικό διάστημα και  μέχρι την εμφάνιση του νεοτοποθετημένου υπαλλήλου ο αρμόδιος  Προϊστάμενος της Περιφερειακής  Διεύθυνσης ή Π.Υ.Ε.Τ. μπορεί να αποφασίζει αποσπάσεις με ή χωρίς αίτηση του Προσωπικού με την επιφύλαξη του όρου Ζ5δ του παρόντος Κεφαλαίου.


Όρος Ζ10

Γενικές  διατάξεις  περί  μεταθέσεων

α.- Για την κάλυψη των κενών θέσεων με αίτηση προηγούνται οι υπάλληλοι που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο άθροισμα μορίων. Οι λοιπές κενές θέσεις καλύπτονται με μετάθεση για υπηρεσιακούς λόγους από τους υπαλλήλους που συγκεντρώνουν το μικρότερο άθροισμα μορίων.

β.- Στις περιπτώσεις που πλεονάζει Προσωπικό σε Περιφερειακή Διεύθυνση ή Π.Υ.Ε.Τ. , το Σ.Υ.Μ.Π.  αποφασίζει οποτεδήποτε  τη μετάθεση εκείνων που συγκεντρώνουν το μικρότερο άθροισμα μορίων κατά  Κλάδο όπως, θα προκύπτει από τον Ενιαίο Πίνακα Μεταθετότητας, σε άλλη Διεύθυνση στην οποία υπάρχουν κενά.

γ.- Το Προσωπικό που μετατίθεται, πρέπει να μεταβεί στη θέση που τοποθετείται την ημέρα που ορίζεται στο έγγραφο της μετάθεσης ή μέσα στην τασσόμενη απ΄ αυτό προθεσμία. Προκειμένου για μετάθεση από Διεύθυνση σε Διεύθυνση η προθεσμία που τάσσεται για εμφάνιση στη νέα θέση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ημερών για τους άγαμους, ή των δεκαπέντε ημερών για τους έγγαμους και προσαυξάνεται με τις ανάλογες ημέρες ταξιδιού. Για την προσαύξηση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι συγκοινωνιακές συνθήκες και σε καμιά περίπτωση η προσαύξηση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 3 ημερών.

δ.- Μετά  τη  λήψη  σχετικής  απόφασης  για  μετάθεση Προσωπικού από  τα  αρμόδια  όργανα  οι  αποφάσεις  μεταθέσεων,   κοινοποιούνται άμεσα (εντός 7  ημερών)    στους  μετατιθέμενους   από  τους  Προϊσταμένους  των  Υπηρεσιακών  Λειτουργιών   στις  οποίες  υπηρετούν.  Ο  Προϊστάμενος  Υπηρεσιακής  Λειτουργίας  ο οποίος  δεν  κοινοποιεί  άμεσα    στον  μετατιθέμενο  απόφαση μετάθεσης  κατά  τα ανωτέρω    ελέγχεται  πειθαρχικά.

ε.- Σε   καμιά   περίπτωση  δεν  επιτρέπεται  η  μετάθεση  Προσωπικού   σε  Υπηρεσιακή  Λειτουργία   στην  οποία  υπηρετεί  υπεράριθμο  Προσωπικό  κατά  Κλάδο.

στ.- Κάθε  Περιφερειακή Διεύθυνση ή  Π.Υ.Ε.Τ.  κοινοποιεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο  και  στην  Διεύθυνση  Ανθρωπίνων Πόρων  πίνακα  μηνιαίων  διενεργηθεισών  μεταθέσεων στον  οποίο  εμφανίζονται   οι λόγοι   για  τους οποίους   έγιναν.


Όρος Ζ11
                
Κανονισμός  Μεταθετοτητας


Α. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΤΟΤΗΤΑΣ (Ε.Π.Μ.) - ΒΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΘΕΤΟΤΗΤΑΣ

Επιφυλασσομένων των παραπάνω διατάξεων του παρόντος όλο το Προσωπικό κατατάσσεται σε Ενιαίο  Πίνακα Μεταθετότητας  (Ε.Π.Μ.) κατά Κλάδο σύμφωνα με το Βαθμό Μεταθετότητας  του.

α.- Ο Βαθμός Μεταθετότητάς του (Β.Μ.) είναι το συνολικό άθροισμα των μορίων που συγκεντρώνει κάθε υπάλληλος από την βαθμολογία των επιμέρους παρακάτω κριτηρίων.

β.- Σύμφωνα με  τον  Β.Μ. εκδίδεται  ο  Ενιαίος Πίνακας Μεταθετότητας που ισχύει για ένα χρόνο,   στον οποίο περιλαμβάνεται όλο  το Προσωπικό του Οργανισμού  κατά Κλάδο  και  στον οποίο καθορίζεται η σειρά, που πρέπει να ακολουθήσει η Υπηρεσία στις μεταθέσεις Προσωπικού.
Ειδικότερα  το  νεοπροσλαμβανόμενο  Προσωπικό  το  οποίο  δεν  έχει  συμπληρώσει τέσσερα έτη υπηρεσίας από  την ημερομηνία  ανάληψης  καθηκόντων του, προτάσσεται στον  ενιαίο πίνακα Μεταθετότητας  κατά  Κλάδο, σύμφωνα με τον Όρο Ζ6 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε.

γ.- Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ δύο υπαλλήλων λαμβάνεται υπ’ όψιν η υπηρεσιακή αρχαιότητα και εφόσον υπάρχει η ίδια υπηρεσιακή αρχαιότητα λαμβάνονται υπόψη  τα  οικογενειακά  κριτήρια.
 B.       ΤΟποΣ  ΣυμφερΟντων  ( Τ. Σ.)

α.         Ως τόπος συμφερόντων (Ο.Υ.Λ.) κάθε υπαλλήλου λογίζεται αυτός που δηλώνεται από τον ίδιο  κατά την πρόσληψή του με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για το υπηρετούν σήμερα Προσωπικό. Αλλαγή τόπου συμφερόντων μπορεί να γίνεται με την εφαρμογή των ιδίων κριτηρίων.

β.         Τα κριτήρια είναι:

i. Εντοπιότητα ενός εκ των συζύγων. Χρήση του λόγου αυτού μπορεί να γίνεται μόνον μία φορά.

ii. Απόκτηση στέγης (αποδεικνύεται με πιστοποιητικό μεταγραφής).

iii. Εργασία συζύγου ( αποδεικνύεται με βεβαίωση εργοδότη και ασφαλιστικού φορέα, ή άδεια άσκησης επαγγέλματος και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ).

iv. Σοβαρή μεταβολή οικογενειακής κατάστασης  (γάμος, διαζύγιο, θάνατος).

v. Κατάργηση θέσης.

Η συνδρομή των λόγων αυτών αποδεικνύεται μόνον με τα ανωτέρω αποδεικτικά στοιχεία τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση αλλαγής Τόπου Συμφερόντων.

γ.         Αιτήματα αλλαγής Τ.Σ. για οποιοδήποτε άλλο λόγο (εκτός των ανωτέρω αναφερομένων) τίθενται υπόψη του Σ.Υ.Μ.Π.   και  μπορεί  να  εγκριθούν, εφόσον η ικανοποίησή τους δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις Μεταθετότητας της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε.. Σε περίπτωση δε που αποφασισθεί η ικανοποίησή τους,  η αλλαγή συντελείται από την ημερομηνία πραγματοποίησης της μετάθεσης.

δ.         Αίτηση αλλαγής δηλωμένου  Τ.Σ. υποβαλλόμενη δύο μήνες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης του  Σ.Υ.Μ.Π.   δεν λαμβάνεται  υπόψη.

ε.         Ο τόπος που δηλώνει κάθε υπάλληλος σαν Τόπο  Συμφερόντων του, θα πρέπει, σύμφωνα με τον ισχύοντα Υπηρεσιακό Οργανισμό να προβλέπει θέση ανάλογη του Κλάδου του.

στ.       Στην περίπτωση  υπαλλήλου που κατά το παρελθόν μετατέθηκε σε διάφορες πόλεις, τα μόρια που αντιστοιχούν στην περίοδο αυτή υπολογίζονται με βάση τον Τ.Σ. που είχε δηλωθεί την ίδια περίοδο.
Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του Κανονισμού Μεταθετότητας και κατά την κατάρτιση του πρώτου Πίνακα Μεταθετότητας, ως Τ.Σ. θα ληφθεί υπόψη ο Τ.Σ. που θα δηλωθεί από το Προσωπικό. 

ζ. Αποσπασμένο εκτός ΕΛΤΑ Προσωπικό λογίζεται ότι κατά τον χρόνο της απόσπασης υπηρετεί στον Τόπο Συμφερόντων του.

η. Ο χρόνος εκπαίδευσης του Προσωπικού, ή απόσπασης με αίτησή του, ή απόσπασης στο εξωτερικό θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας στον Τόπο Συμφερόντων του.

θ. Ο χρόνος στράτευσης καθώς και ο χρόνος άδειας για ιδιωτικούς λόγους άνευ αποδοχών πλέον του μηνός δεν λαμβάνεται υπόψη για τη μεταθετότητα.

ι. Ο Τόπος Συμφερόντων που δηλώνεται από κάθε υπάλληλο συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα με την καταγραφή των Τ.Σ., σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του παρόντος  Κανονισμού Μεταθετότητας.

ια.- Ο  χρόνος  υπηρεσίας   εκτός  τόπου  συμφερόντων   θα  υπολογίζεται   από  26-04-1998
Γ.         ΚριτΗρια ΜεταθετΟτηταΣ

α.         Τα κριτήρια βάσει  των οποίων επιλέγεται ο υπάλληλος που θα μετατεθεί είναι τα εξής:

i. Ο βαθμός μεταθετότητας (Β.Μ.) κάθε υπαλλήλου που προσδιορίζεται από έναν αριθμό μορίων που συγκεντρώνει με βάση τα εξής αντικειμενικά κριτήρια:

Α. Αρχαιότητα

Β. Τόπος προϋπηρεσίας
- Περίοδος υπηρεσίας εκτός τόπου συμφερόντων
- Συνθήκες διαβίωσης
- Απόσταση από τόπο συμφερόντων
- Πλήθος μεταθέσεων
Γ. Κοινωνικά κριτήρια
- Οικογενειακά  στοιχεία
-          Συνυπηρέτηση
-          - Ηλικία


Δ. Πειθαρχικό μητρώο

ii. Εξαιρετικοί λόγοι όπως ασθένεια, ιδιότητα σπουδαστή, κλπ.

iii. Τα απαραίτητα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα που προβλέπονται για τη  θέση που κατέχει ο υπάλληλος ή για την θέση στην οποία εξετάζεται να μετατεθεί.

β. Ο κάθε υπάλληλος, ανάλογα με την εφαρμογή των κριτηρίων, συγκεντρώνει έναν αριθμό μορίων, βάσει  του οποίου προσδιορίζεται ο βαθμός μεταθετότητάς του (Β.Μ.). Ο βαθμός αυτός, όταν πρόκειται για μετάθεση που δεν επιθυμεί ο υπάλληλος τον διασφαλίζει έναντι των συναδέλφων του με μικρότερο Β.Μ.(μετατίθεται αυτός που έχει μικρότερο Β.Μ. που υπηρετεί στον ίδιο τόπο). Όταν πρόκειται για μετάθεση που ζητάει ο ίδιος, τον κάνει επικρατέστερο έναντι των συναδέλφων του με  μικρότερο Β.Μ. (μετατίθεται αυτός που έχει μεγαλύτερο Β.Μ. ανεξάρτητα από τον τόπο όπου υπηρετεί).

γ. Όταν υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι τότε ο υπάλληλος που τους επικαλείται προηγείται από τους άλλους.                                                           

δ. Σε περίπτωση που για κάποια θέση απαιτούνται ειδικά προσόντα, ή όταν συνεκτιμώνται ειδικά προσόντα, τότε σε περίπτωση μετάθεσης ο μη κατέχων τα προσόντα αυτά έστω και αν έχει  ανώτερο  βαθμό μεταθετότητας  δεν  προηγείται  από  τον  έχοντα τα  ειδικά   προσόντα. 

Δ.        ΑνΑλυση  -  ΒαθμολΟγηση ΚριτηρΙων
------------------------------------------------------------------------------------
α.         Αρχαιότητα

ι. Για κάθε χρόνο πραγματικής υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ.
Πραγματική υπηρεσία θεωρείται η υπηρεσία που διανύθηκε
αποκλειστικά και μόνον στον ΕΛΤΑ.                                                      3 μόρια
ιι Για τον υπολογισμό των χρόνων πραγματικής υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ θεωρείται ως ημερομηνία πρόσληψης η ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στον Οργανισμό.
Στις περιπτώσεις διακεκομμένων ή συνεχών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στον ΕΛΤΑ λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος απασχόλησης στον Οργανισμό.
ΙΙΙ.- Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας και ο χρόνος της καταργηθείσας Σχολής ΕΛΤΑ υπολογίζονται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας μόνον εφόσον υπήρχε πριν το χρόνο αυτό η ιδιότητα του υπαλλήλου του Οργανισμού.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
β.         Τόπος προϋπηρεσίας
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ι. Περίοδος υπηρεσίας εκτός τόπου συμφερόντων.
Ο υπάλληλος που υπηρέτησε εκτός τόπου συμφερόντων
του για κάθε χρόνο υπηρεσίας παίρνει:                                              3 μόρια

ιι. Συνθήκες διαβίωσης. Ο υπάλληλος που υπηρέτησε σε προβληματικές περιοχές υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν τις έχει δηλώσει ως τόπο συμφερόντων του για κάθε χρόνο υπηρεσίας παίρνει τα αντίστοιχα μόρια που προβλέπονται από τους Πίνακες Κατηγοριών Ομάδων Υπηρεσιακών  Λειτουργιών (Ο.Υ.Λ.).            Τα ανωτέρω μόρια προστίθενται στα μόρια που αφορούν την περίοδο υπηρεσίας εκτός τόπου συμφερόντων. Οι περιοχές και η κατηγορία που ανήκουν καθορίζονται με απόφαση του Σ.Υ.Μ.Π..  Για τον υπολογισμό των μορίων των ανωτέρω περιπτώσεων ο χρόνος μικρότερος των 6 μηνών θεωρείται ως 6 μήνες και εκτιμάται με το μισό του οικείου συντελεστή. Χρόνος μεγαλύτερος των 6 μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος. Ο υπολογισμός του χρόνου γίνεται με βάση την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους που συντάσσονται οι πίνακες.

ιιι. Απόσταση από τον τόπο συμφερόντων

-Κάθε  υπάλληλος που μετατίθεται εκτός τόπου συμφερόντων του πριμοδοτείται ανά έτος με έναν αριθμό μορίων, ανάλογο με την κατηγορία που ανήκει η χιλιομετρική απόσταση της  Ο.Υ.Λ.  στην οποία μετατίθεται ή τοποθετείται από τον τόπο των συμφερόντων του.

-Οι κατηγορίες των χιλιομετρικών αποστάσεων καθορίζονται ως εξής:                   i. Εντός του ιδίου νομού                                                  2 μόρια / έτος--------------------------------------------------------------------------------
ii.         Εκτός του νομού από 0 έως 200χιλ.                       3 μόρια / έτος--------------------------------------------------------------------------------
iii.        Εκτός του νομού από 201 έως 500χιλ.                   4 μόρια / έτος-------------------------------------------------------------------------------
iv.        Εκτός του νομού από 501 χιλ. και άνω                   6 μόρια / έτος--------------------------------------------------------------------------------

-Η χιλιομετρική απόσταση θα υπολογίζεται ως εξής:
Ι. Προκειμένου περί μεταθέσεων από νομό σε νομό  λαμβάνεται υπόψη η απόσταση μεταξύ των  πρωτευουσών  των  Νομών .

ΙΙ. Προκειμένου  περί  μετάθεσης  από  την  ηπειρωτική  χώρα σε  νησί  και  αντίστροφα,  ή  από  νησί  σε  νησί  για  τον  υπολογισμό  του  θαλασσίου τμήματος της απόστασης λαμβάνεται υπόψη το  δρομολόγιο  της  συνηθισμένης συγκοινωνιακής  γραμμής  με  πλοίο,  εκφρασμένης  σε  χιλιόμετρα.

ιν.- Πλήθος   μεταθέσεων


 Κάθε μετάθεση  για υπηρεσιακούς λόγους βαθμολογείται με 3 μόρια.  Επίσης βαθμολογείται με  3 μόρια και κάθε οριστική τοποθέτηση (νεοπροσλαμβανομένων ή επανερχομένων  από  τον  στρατό, ή μετά από εκπαίδευση, ή μετάταξη), εφόσον ο υπάλληλος δεν τοποθετείται στον τόπο των συμφερόντων του ή στον τόπο που υπηρετούσε πριν την μετάταξη.
 Κάθε μετάθεση με σκοπό την εκπαίδευση, καθώς και κάθε τοποθέτηση στον τόπο συμφερόντων δεν βαθμολογείται.
Δεν βαθμολογείται η μέχρι 3 μηνών κατ΄ ανώτατο όριο παραμονή  των τοποθετημένων στην διάθεση της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης ή Π.Υ.Ε.Τ., προ της οριστικής τοποθέτησης τους.
Το  πλήθος  των  μεταθέσεων αρχίζει  να  μετρά από μηδενική  βάση για  όλο  το  Προσωπικό   κατά  την  πρώτη  εφαρμογή   του  Κανονισμού .  Μεταθετότητας.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 γ.        Κοινωνικά Κριτήρια
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ι. Οικογενειακά Στοιχεία που υπολογίζονται σωρευτικά
Άγαμος                                                                        0 μόρια
Έγγαμος                                                                    5 μόρια
Για κάθε παιδί μέχρι 3 παιδιά                                  4 μόρια
Για κάθε παιδί πάνω από 3 παιδιά                         6 μόρια

Διαζευγμένος, χήρος, άγαμος πατέρας
ή άγαμη μητέρα με ανήλικα παιδιά,
εφόσον έχουν την  επιμέλεια
 αυτών, σύμφωνα με πιστοποιητικά που θα
ζητήσει η Υπηρεσία, για κάθε παιδί επιπλέον       8 μόρια                                                                    
Για κάθε προστατευόμενο μέλος με αναπηρία
πάνω από 67% ή εάν είναι το μόνο
παιδί με γονείς άνω των 80 ετών.                         5 μόρια                                               
 Τα μόρια για τα παιδιά ισχύουν μέχρι την συμπλήρωση του 20ου έτους του κάθε παιδιού και σε περίπτωση που σπουδάζουν σε Ανώτερες ή Ανώτατες σχολές μέχρι το 25 έτος
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ιι. Συνυπηρέτηση

-Η συνυπηρέτηση ή συγκατοίκηση η οποία υπολογίζεται με 15 μόρια και λαμβάνεται υπόψη  αν ο άλλος σύζυγος υπηρετεί στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ή την τελευταία διετία εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αγρότης. Η ιδιότητα του υπαλλήλου του Δημοσίου, ή του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση της υπηρεσίας, η ιδιότητα ως εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση του εργοδότη, ενώ η ιδιότητα του ελεύθερου  επαγγελματία αποδεικνύεται με άδεια άσκησης επαγγέλματος,  ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή επιμελητηρίου, ενώ για την απόδειξη της ιδιότητας του αγρότη απαιτείται  και θεωρημένο αντίγραφο φορολογικής δήλωσης στην οποία πρέπει να εμφανίζεται εισόδημα  από αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
Η απαιτούμενη διετία πρέπει να έχει συμπληρωθεί την 31 Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους, που καταρτίζονται οι πίνακες μεταθετότητας. Προκειμένου περί νησιών ως τόπος συνυπηρέτησης θεωρείται όλο το νησί, προκειμένου περί ηπειρωτικών περιοχών η περιοχή γύρω από την Υπηρεσιακή Λειτουργία σε ακτίνα 50  χιλ.                                                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ιιι. Ηλικία

Οι υπάλληλοι που έχουν την 31η  Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους την παρακάτω  ηλικία λαμβάνουν:                                       
30  έως 40  ετών                                                         2  μόρια                                                   41  έως 50  ετών                                                         4  μόρια                                        
51  και άνω  ετών                                                        6  μόρια
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
δ.-        Πειθαρχικό μητρώο

Για κάθε ποινή προστίμου, που έχει επιβληθεί στον υπάλληλο και εφόσον δεν έχει παραγραφεί και για κάθε προσωρινή απόλυση αφαιρείται:

Έως 5 ημέρες                                                                2 μόρια
Από 6 έως και 10 ημέρες                                            4 μόρια
Από 11 ημέρες μέχρι 30 ημέρες                                 8 μόρια
Από ένα μήνα και άνω                                                 12 μόρια
Για κάθε προσωρινή απόλυση                  
Από  ένα  μέχρι  3  μήνες                                         25 μόρια
΄Άνω  των  τριών  μηνών  και  μέχρι  6 μήνες          50 μόρια
------------------------------------------------------------------------------------

Ε. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  (Ο.Υ.Λ.)
------------------------------------------------------------------------------------
α.  Κάθε Υπηρεσιακή Λειτουργία του Οργανισμού κατατάσσεται σε Ομάδα Υπηρεσιακών  Λειτουργιών.

β. Για τον καθορισμό των Ο.Υ.Λ. από το  Σ.Υ.Μ.Π.  λαμβάνεται υπόψη η γεωγραφική κατανομή των Υπηρεσιακών  Λειτουργιών, οι συγκοινωνιακές συνθήκες και  οι ιδιαιτερότητες γενικά κάθε περιοχής.

γ. Ανάλογα με τις συνθήκες διαβίωσης σε κάθε γεωγραφική περιοχή οι Υπηρεσιακές  Λειτουργίες κάθε Ο.Υ.Λ. κατατάσσονται σε αντίστοιχες κατηγορίες με απόφαση του Σ.Υ.Μ.Π..

δ. Για κάθε κατηγορία Υπηρεσιακών  Λειτουργιών αντιστοιχεί ένας αριθμός μορίων, ώστε για την πιο προβληματική περιοχή να προβλέπεται ο μεγαλύτερος αριθμός μορίων και για τη λιγότερο προβληματική ο μικρότερος αριθμός  αντίστοιχα.
Οι Πίνακες κατηγοριών Ομάδων Υπηρεσιακών  Λειτουργιών  αποφασίζονται από το Σ.Υ.Μ.Π., σύμφωνα με τη διαδικασία των παραπάνω άρθρων, ανάλογα  με  την Γεωγραφική  κατανομή,  τις  συγκοινωνιακές  συνθήκες  και  γενικά  την  ιδιαιτερότητα  κάθε  περιοχής.
Γενικά  στις αστικές περιοχές   οι ομάδες Υπηρεσιακών  Λειτουργιών  περιλαμβάνουν  τις Υπηρεσιακές  Λειτουργίες  σε ακτίνα περίπου 20  έως 30  χιλιομέτρων, ενώ  στις  ημιαστικές  και  αγροτικές  περιοχές  σε ακτίνα 20 περίπου  χιλιομέτρων.


Όρος Ζ12

 Αποσπάσεις  -  Μετακινήσεις Εκτός Έδρας

Το Προσωπικό αποσπάται σε άλλη Υπηρεσιακή Λειτουργία στην ίδια ή σε άλλη Ο.Υ.Λ., αν αιτιολογημένοι υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν την απόσπαση. Η διάρκεια της απόσπασης αυτής ή του συνόλου των αποσπάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τετραμήνου.
 Στην  περίπτωση  απόσπασης  Προσωπικού  για  υπηρεσιακούς  λόγους  πρέπει  να  παρέλθει  τουλάχιστον  ένα   ημερολογιακό  έτος  από  την  ημερομηνία της προηγούμενης  απόσπασής  του  για  τους  ίδιους  λόγους.

Το Προσωπικό μετακινείται αν αιτιολογημένοι υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν την μετακίνηση.

α. Οι αποσπάσεις και οι μετακινήσεις εντός της δικαιοδοσίας των Διευθύνσεων αποφασίζονται από τον  Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή Π.Υ.Ε.Τ..

β. Οι αποσπάσεις και οι μετακινήσεις από Διεύθυνση σε Διεύθυνση ή Π.Υ.Ε.Τ. αποφασίζονται από  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τα  εξουσιοδοτημένα  από  αυτόν όργανα.

γ. Οι αποσπάσεις και οι μετακινήσεις στην αλλοδαπή αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

δ. Αποσπάσεις υπαλλήλων σε υπηρεσίες εκτός ΕΛΤΑ αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.-Κάθε  Περιφερειακή  Διεύθυνση ή  Π.Υ.Ε.Τ. κοινοποιεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο  και  στην  Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων πίνακα  μηνιαίων  διενεργηθεισών αποσπάσεων   στον  οποίο  εμφανίζονται   οι λόγοι   για  τους οποίους   έγιναν  καθώς  και  η  χρονική  διάρκειά  τους.

4.- Η  Διοίκηση  του ΕΛΤΑ   μπορεί  να  αποσπάσει  Προσωπικό του   Οργανισμού   με  αίτησή  του   σε  θυγατρικές  εταιρείες  του. Επίσης η   Διοίκηση  του   ΕΛΤΑ   μπορεί  να  αποσπάσει       για   υπηρεσιακούς  λόγους    Προσωπικό   της  ίδιας  Ο.Υ.Λ.   σε θυγατρικές   εταιρείες   του.
Στις  παραπάνω    περιπτώσεις  οι    υπάλληλοι  αυτοί   μισθοδοτούνται    για  όλες   γενικά  τις  αποδοχές  τους    από  τη  θυγατρική εταιρεία   σύμφωνα  με  το   μισθολόγιο  του   ΕΛΤΑ  διατηρώντας  παράλληλα   όλα  τα  δικαιώματα   των   υπαλλήλων  του   Οργανισμού. Από  την  εφαρμογή   του  παρόντος  όρου   παύουν  οι συμβάσεις   δανεισμού.

Οι  αποσπάσεις  του όρου  αυτού   ισχύουν  για ένα  έτος  με  δυνατότητα   ανανέωσης ,για ένα χρόνο κάθε φορά ,ύστερα  από αίτηση του Προσωπικού ή για υπηρεσιακούς λόγους.
Όρος Ζ13

Έξοδα μετακίνησης

Στο Προσωπικό που μετατίθεται για υπηρεσιακούς λόγους καταβάλλονται από τον ΕΛΤΑ τα έξοδα μετακίνησης αυτού και της οικογένειας του και μεταφοράς της οικοσκευής  του, όπως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστοτε θα ορίζεται. Καταβάλλεται επίσης το ποσόν ενός μηνιαίου μισθού για τα έξοδα της πρώτης εγκατάστασης.
Στο Προσωπικό που μετατίθεται με αίτησή του καταβάλλονται από τον ΕΛΤΑ με τον ανωτέρω τρόπο  τα έξοδα μετακίνησής του ίδιου  και της οικογένειας του.
Κατ΄ εξαίρεση και μετά από εκτίμηση των λόγων  για τους οποίους γίνεται η μετάθεση, μπορεί να καταβάλλονται και τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής του, όπως θα καθορίζεται ειδικώς στην απόφαση μετάθεσής του.
Το μετατιθέμενο Προσωπικό πρέπει να μεταβεί στην θέση που τοποθετείται την οριζόμενη στο έγγραφο της μετάθεσης του ημέρα ή εντός της προθεσμίας που θα τάσσεται στο εν λόγω έγγραφο.
Προκειμένου για μετάθεση από έδρα σε έδρα η προθεσμία που τάσσεται για εμφάνιση στην νέα θέση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε ημερών για τους άγαμους και των δέκα για τους έγγαμους.
Ειδικά για μεταθέσεις από έδρα σε έδρα ο χρόνος μεταξύ αποχώρησης του μετατιθέμενου από τα καθήκοντά του και εμφάνισής του στην νέα θέση ορίζεται ίσος με τις ημέρες ταξιδιού προσαυξημένες κατά 7 μεν ημέρες προκειμένου για Προσωπικό που μετακινείται οικογενειακώς κατά 4 δε ημέρες στις λοιπές περιπτώσεις.


Όρος Ζ14

Δυνατότητα παροχής εξουσιοδότησης για τις διατάξεις του Ζ Κεφαλαίου

1.-Οι  αρμοδιότητες  οι οποίες  σύμφωνα  με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου    ασκούνται  από   τον Διευθύνοντα  Σύμβουλο  μπορούν  να  ασκηθούν  και  από  τον  εξουσιοδοτημένο  από  αυτόν  Γενικό  Διευθυντή   ή  Διευθυντή.

2.- Αρμοδιότητες που σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ασκούνται από Περιφερειακούς Διευθυντές ή Προϊστάμενους  Π.Υ.Ε.Τ. μπορούν με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου να μεταβιβασθούν είτε στους Γενικούς Διευθυντές είτε στους Προϊσταμένους Περιφερειακών Ταχυδρομικών Γραφείων ή Ειδικών Μονάδων Παραγωγής είτε να καταργηθούν.


Όρος Ζ15

Προβλήματα δυσλειτουργίας διατάξεων Ζ Κεφαλαίου

Προβλήματα δυσλειτουργίας που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή των διατάξεων  του παρόντος κεφαλαίου επιλύονται με κοινή συμφωνία  Διοίκησης ΕΛΤΑ και Π.Ο.Σ.Τ..Όρος Ζ16     Εντάξεις-  Μετατάξεις
1.- Ισχύουν τα ακόλουθα για τις μετατάξεις Προσωπικού από τους λοιπούς Κλάδους στον Κλάδο 1.

2.1.-Κατά χρονικά διαστήματα ορίζεται ο αριθμός των κενών θέσεων του Κλάδου Διοίκησης  Εκμετάλλευσης. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται εφόσον υπάρχει διαθέσιμο Προσωπικό, σε ποσοστό  50% από το Προσωπικό των Κλάδων 2-7 που έχει τα προβλεπόμενα προσόντα (Π.Ε, Τ.Ε, Δ.Ε). Προϋπόθεση ένταξης στον Κλάδο Διοίκησης Εκμετάλλευσης είναι η επιτυχής αποφοίτηση από όλους τους Κύκλους του ΚΕΚ ΕΛΤΑ του όρου ΙΓ2 της παρούσας
.
Οι λοιπές θέσεις του Κλάδου καλύπτονται από νεοπροσλαμβανόμενο εξειδικευμένο επιστημονικό Προσωπικό Π.Ε. και Τ.Ε.

Προσλαμβανόμενο εξειδικευμένο Προσωπικό Π.Ε διοικητικών καθηκόντων ως μόνιμο Προσωπικό, με προσόντα που προβλέπονται στον όρο Γ3 καθώς και με πρόσθετα προσόντα που καθορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, εντάσσεται στον Κλάδο Διοίκησης-Εκμετάλλευσης υπό την προϋπόθεση ότι έχουν  συμμετάσχει σε διαδικασία πρόσληψης για θέσεις εξειδικευμένου επιστημονικού Προσωπικού στον Κλάδο Διοίκησης- Εκμετάλλευσης.
Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για Προσωπικό, που έχει προσληφθεί για έργο άλλων Κλάδων.

2.2.-   Προσωπικό που προσλήφθηκε για έργο συγκεκριμένου Κλάδου, δεν  
 μετατάσσεται σε άλλο Κλάδο εάν δεν παρέλθουν δέκα έτη από την   
 ημερομηνία πρόσληψής του.


3.-Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων συμφωνείται ότι κάθε έτος θα εισάγονται στον πρώτο Κύκλο βασικής εκπαίδευσης των Διοικητικών στελεχών του ΚΕΚ/ ΕΛΤΑ 100 άτομα προερχόμενα από τους Κλάδους 2 –7 ή ο τριπλάσιος αριθμός των ετησίων προβλεπομένων κενών του Κλάδου  που θα καλυφθούν από τους λοιπούς Κλάδους (οποιοσδήποτε αριθμός είναι ο μεγαλύτερος).


4.-Τα κριτήρια και οι διαδικασίες εισαγωγής στο ΚΕΚ/ΕΛΤΑ είναι τα ακόλουθα:
4.1.-Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου θα επιμερίζονται οι θέσεις του  ΚΕΚ ΕΛΤΑ ανά νομό και ανά Επιχειρησιακή Μονάδα σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και θα γίνεται τοπική προκήρυξη ανά νομό για κάθε Επιχειρησιακή Μονάδα.

4.2.-Στην προκήρυξη μπορεί να συμμετέχει το Προσωπικό  των Κλάδων 2-7 που υπηρετεί στο νομό και έχει υπηρεσία πάνω από 10 έτη για τους πτυχιούχους ΑΕΙ, πάνω από 11 έτη για τους πτυχιούχους ΤΕΙ και πάνω από 13 έτη για τους έχοντες απολυτήριο Λυκείου  και λιγότερο από 23 έτη στον ΕΛΤΑ. Κάθε υπάλληλος μπορεί να συμμετέχει  στην προκήρυξη σε πάνω από μια Επιχειρησιακή Μονάδα αλλά μόνο σε ένα νομό.

4.3.-Σε περίπτωση που έχει εκδηλώσει  ενδιαφέρον σε κάποιο νομό και για κάποια Επιχειρησιακή Μονάδα μεγαλύτερος αριθμός Προσωπικού από τις προκηρυχθείσες θέσεις, τότε συντάσσεται κατάσταση σειράς επιτυχίας με ευθύνη της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων, από την οποία επιλέγονται οι πρώτοι στην κατάσταση όσες οι κενές θέσεις.

4.4.-Η κατάταξη γίνεται ως εξής:
4.4.1.-Πρώτο κατατάσσεται το Προσωπικό με  πτυχίο  ΑΕΙ των ειδικοτήτων της παραγράφου 1του όρου Γ3 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε.. Αυτό κατατάσσεται βάσει του βαθμού του πτυχίου του.

4.4.2.-Δεύτερο κατατάσσεται  το Προσωπικό με  πτυχίο ΤΕΙ αντίστοιχων ειδικοτήτων με αυτές που αναφέρονται στην  παράγραφο 1 του όρου Γ3 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. . Αυτό  κατατάσσεται βάσει του βαθμού του πτυχίου του.

4.4.3.-Τρίτο κατατάσσεται το υπόλοιπο Προσωπικό που γνωρίζει ξένες γλώσσες στο επίπεδο της παραγράφου 2 του όρου Γ3 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε.. Αυτό κατατάσσεται βάσει του βαθμού του απολυτηρίου του Λυκείου .

4.4.4.-Τέταρτο κατατάσσεται το υπόλοιπο Προσωπικό βάσει του βαθμού του απολυτηρίου του Λυκείου στο οποίο προστίθεται  μισό(½) μόριο για κάθε έτος υπηρεσίας από τα 13 έτη μέχρι τα 23 έτη.
Εάν  κάποιος υπάλληλος έχει δηλώσει υποψηφιότητα  σε πάνω από μία Επιχειρησιακή  Μονάδα και έχει επιτύχει, τότε επιλέγει αυτήν που επιθυμεί.
Η θέση του καλύπτεται από τον πρώτο επιλαχόντα.

5.-    Όσοι εκ των υπαλλήλων αυτών ολοκληρώσουν επιτυχώς τον Κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης, συνεχίζουν το επόμενο έτος στον Κύκλο Κατεύθυνσης.
Η παρακολούθηση των Κύκλων Α’ και Β’ θεωρείται ως συνεχιζόμενη εκπαίδευση και αφορά το σύνολο του Προσωπικού των λοιπών Κλάδων, κατ’ ουδένα δε τρόπο, δεν θεωρείται ως δέσμευση του Οργανισμού για μετάταξη στον Κλάδο των Διοικητικών Υπαλλήλων.
Το Προσωπικό που έχει παρακολουθήσει τους συγκεκριμένους Κύκλους μπορεί να επιλέγεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Στελέχωσης στη διαδικασία Επιλογής Προϊσταμένων Τμημάτων Μονάδων Συναλλαγής και Ειδικών Μονάδων Παραγωγής.

6.-  Προσωπικό που ολοκλήρωσε επιτυχώς και τον δεύτερο Κύκλο (Κύκλος Κατεύθυνσης)   επιλέγεται προκειμένου να παρακολουθήσει τον τρίτο Κύκλο (Εξειδίκευση) με την εξής διαδικασία:
Ο αριθμός των εισερχομένων στον τρίτο Κύκλο ισούται με τον αριθμό των προβλεπομένων κενών θέσεων του Κλάδου των Διοικητικών υπαλλήλων ανά Νομό  και ανά Επιχειρησιακή  Μονάδα οι οποίες θα καλυφθούν με μετατάξεις.

7.-Η επιλογή στον τρίτο Κύκλο γίνεται από όλους τους επιτυχόντες στους προηγούμενους Κύκλους ανά νομό από όλες τις εκπαιδευτικές σειρές. Για κάθε νομό καθορίζεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων στον Γ’ Κύκλο. Σε περίπτωση που σε ένα νομό οι επιτυχόντες είναι περισσότεροι από τις κενές θέσεις, τότε αυτοί επιλέγονται με κριτήριο τη βαθμολόγησή τους στους Κύκλους του ΚΕΚ ΕΛΤΑ.

 Διευκρινίζεται  ότι κάποιος που έχει επιλεγεί  να παρακολουθήσει το ΚΕΚ/ΕΛΤΑ για κάποια Επιχειρησιακή Μονάδα ακολουθεί τα προβλεπόμενα μαθήματα  που αντιστοιχούν στην Επιχειρησιακή Μονάδα σε όλους τους Κύκλους του ΚΕΚ και μετατάσσεται σε θέσεις του Κλάδου 1 της ίδιας Επιχειρησιακής Μονάδας.

8.- Με την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου Κύκλου το Προσωπικό μετατάσσεται στον Κλάδο 1 και μπορεί να κριθεί σε θέσεις στάθμης Τομέα.

9.- Το Προσωπικό της κατηγορίας αυτής που ολοκληρώνει και τον Δ Κύκλο εκπαίδευσης μπορεί να κριθεί και για θέση ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης  και λαμβάνει ,εάν δεν είναι πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ και επίδομα σπουδών 7%.

10.-Προσωπικό που προσλήφθηκε για έργο συγκεκριμένου Κλάδου, δεν μετατάσσεται σε άλλο Κλάδο  εάν δεν παρέλθουν δέκα (10) έτη από την ημερομηνία πρόσληψής του.

11.- Υπάλληλοι του Κλάδου Διοίκησης –Εκμετάλλευσης που κατέχουν ή αποκτούν πτυχίο ανώτατης ή ανωτέρας σχολής από τις προβλεπόμενες στον όρο  Γ3 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. επανεντάσσονται από το βαθμό ΒΠ4ή ΒΠ5, ΤΠ4 ή ΤΠ5, ΠΛ4 ή ΠΛ5 αντίστοιχα υπολογιζομένου του χρόνου επανένταξής τους από την ημερομηνία της αρχικής πρόσληψης τους και μέχρι του βαθμού του τμηματάρχη.

12.- Η Γενική Υπηρεσιακή Αρχαιότητα του Προσωπικού που μετατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος όρου ή ανακατατάσσεται δεν μεταβάλλεται.

13.- Εάν κατά τις μετατάξεις ή ανακατατάξεις του παρόντος όρου προκύψουν , με οποιοδήποτε τρόπο, μικρότερες αποδοχές από εκείνες που ελάμβανε ο μεταταγείς ή ο ανακαταταγείς αυτός διατηρεί τις υψηλότερες αποδοχές μέχρι την κάλυψή τους.

14.- Αναδρομικές διαφορές αποδοχών που μπορεί να προκύψουν με οποιοδήποτε τρόπο κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος όρου σε καμιά περίπτωση δεν οφείλονται.